Strategia

Szanowni Państwo,

Strategia jest do pobrania w dwóch wariantach. Obydwa są dokładnie tym samym dokumentem. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że jeden przygotowaliśmy w wersji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 1. Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 – Wersja Dostępna dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami – PDF 7 MB
 2. Strategia Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 – PDF 8 MB


Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu Strategii.
Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: strategia2030@rops.poznan.pl

Uwagi można składać do dnia 6 października 2020 r.

Załączniki:
Projekt Strategii Polityki Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku
Formularz do zgłaszania uwag


Strategia Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku:

Uchwała Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”: link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zakładka: strategia województwa

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizując zadania samorządu województwa w zakresie opracowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej opracował i od listopada 2010 roku wdraża Strategię Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Stanowi ona jeden z najważniejszych Dokumentów wyznaczających główne kierunki rozwoju i wdrażania polityki społecznej w regionie. Będąc integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Dokument podejmuje również próbę odpowiedzi na pytanie o działania, które należałoby podjąć, by skutecznie podnosić poziom życia mieszkańców Wielkopolski oraz zaspokajać ich różnorodne potrzeby.

Strategia Polityki Społecznej, jako efekt ponadrocznej współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego oraz instytucji i organizacji kreujących politykę społeczną na wszystkich poziomach samorządności (gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim) jest Dokumentem wyznaczającym priorytetowe kierunki regionalnej polityki społecznej, które jednocześnie staną się wyznacznikiem i inspiracją do podejmowania działań mających na celu wyrównywanie szans środowisk i grup społecznych naszego województwa.

Wszystkie działania wpisujące się w PRIORYTETY Strategii uwzględniają specyficznych adresatów, jakimi są:

 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne,
 • dzieci i młodzież,
 • kategorie wysokiego ryzyka socjalnego,
 • a także wszystkich mieszkańców Wielkopolski, przy uwzględnieniu ich uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego (kultura, sport i turystyka, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, służba zdrowia).

Priorytety Wielkopolskiej Polityki Społecznej:

WIELKOPOLSKA RÓWNYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI

 • obejmuje problematykę wyrównywania szans mieszkańców Wielkopolski w kontekście dostępności do rożnych wymiarów społecznego funkcjonowania jednostek i rodzin,w ramach oferty polityki kulturalnej regionu, sportowo-rekreacyjnej, dostępności do edukacji i nauki, usług medycznych, narzędzi aktywnego rynku pracy,a także usług i świadczeń socjalnych;
 • istotnym celem działań objętych tym Priorytetem ma być wyrównywanie różnic w rozwoju społecznym województwa;
 • podpowiada podejmowanie takich działań, które służą pobudzaniu wrażliwości społecznej na problemy społeczne;
 • kładzie nacisk na ochronę zasobów, standardu i jakości życia rodziny umożliwiających realizowanie funkcji i zadań służących jej rozwojowi;
 • podkreśla potrzebę eliminowania i redukowania czynników prowadzących do ubóstwa, izolacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego jednostek i grup.

ZDROWI WIELKOPOLANIE

 • Priorytet silnie akcentujący potrzebę kreowania i realizacji wojewódzkiej polityki zdrowotnej, uwzględniającej profilaktykę i promocję zdrowia;
 • kładący szczególnie nacisk na  konieczność rozwijania otoczenia instytucjonalnego, gospodarczego i środowiska społecznego służącego wdrażaniu koncepcji: ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ- ZDROWI OBYWATELE;
 • akcentuje konieczność podejmowania działań na rzecz konsolidowania systemu informacji medycznej oraz poszerzania zakresu problemowego analiz epidemiologicznych i socjomedycznych.

BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA

 • obejmuje działania mające na uwadze bezpieczeństwo socjalne mieszkańców Wielkopolski, jak i bezpieczeństwo osobiste i publiczne;
 • akcentuje potrzebę podejmowania działań służących przerywaniu ,,pętli ubóstwa” i dziedziczeniu biedy;
 • podkreśla potrzebę rozwijania przedsięwzięć na rzecz poprawy spójności regionu;
 • podpowiada podejmowanie działań profilaktycznych w kontekście zwalczania zjawisk patologii społecznej i przestępczości;
 • kładzie nacisk na budowanie obywatelskiej sieci bezpiecznych społeczności- w kontekście stabilizowania i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa obywateli.

WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

Priorytet akcentujący potrzebę działań służących aktywizowaniu zasobów ludzkich i potencjału społecznego na rzecz rozwoju jednostek, grup i społeczności, w tym także osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w działania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Uchwała Nr LI/774/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:

Uchwała Nr LI/774/10 – plik w formacie pdf 26kB

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku – plik w formacie pdf 11MB