Logotypy projektu

Kooperacja – efektywna i skuteczna

Plakat informujący o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa. Informacje podane na plakatu znajdują się w treści poniżej

Okres realizacji projektu: 2018-04-01 do: 2023-11-30

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS)
w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.11.2023 r.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez:

 • utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społ. os./rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego,
 • podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie woj. tworzących partnerstwo w okresie trwania pandemii jak również zabezpieczenie instytucji w przypadku nawrotu epidemii w przyszłości. Wsparcie skierowane w okresie trwania pandemii pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu pracy wybranych instytucji
 • popularyzację CUS oraz upowszechnienie procesu DI.

Dodatkowym komponentem modelu będzie opracowana przez specjalistów (PZK) ścieżka postępowania i zasady współpracy międzysektorowej w przypadku sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Zostanie ona wypracowana na bazie analizy potrzeb w zakresie współpracy w okresie Covid-19 oraz wdrożonych na tę okoliczność metod pracy. Narzędzie internetowe utworzone w projekcie ma także na celu wymianę danych między osobami pomagającymi a rodziną przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa osobistego oraz zasad przekazywania danych. Przygotowana zostanie rekomendacja dotycząca kooperacji na wypadek nawrotu pandemii lub wystąpienia podobnych sytuacji losowych, mogących wpłynąć na zaburzenie toku dotychczasowej pracy. Materiał ten ujęty zostanie z perspektywy wielosektorowej oraz uwzględniać będzie aspekt konieczności stałego posiadania środków ochrony osobistej i sprzętu, obecnie przekazywanych instytucjom pomocowym, jako forma wsparcia przez ROPS.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

Z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, grupę docelową rozszerzono o podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, hospicjów, OPS, mieszkań chronionych, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domu dla samotnych matek) z całego obszaru woj: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W ramach działań CUS i DI grupę docelową będą tworzyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz systemu pomomy społecznej z terenu Makroregionu II.

EFEKTY:

Realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
 • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego,
 • 288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
 • 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
 • wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju
 • wsparciem objętych zostanie 830 podmiotów w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
 • 300 osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej nabędzie kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • zostanie przeprowadzonych 14 spotkań ogólnoinformacyjnych związanych z deinstytucjonalizacją (DI)
 • zostanie przeprowadzonych 12 spotkań szkoleń specjalistycznych (zgodnie z Rozporządzeniem RM) dla kadr CUS i przedstawicieli JST
 • zostaną przeprowadzone 2 spotkania edukacyjne dla pracowników ROPS w obszarze deinstytucjonalizacji (DI) oraz CUS
 • zostanie przygotowana 1 ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

Wartość projektu: 35 454 368,34zł

Wkład Funduszy Europejskich: 29 994 395,61 zł


HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK 2023

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wsparcia w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2023


DZIAŁANIA PROJEKTOWE NA 2022:

Realizujemy działania z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacji CUS.

I. Oferujemy wsparcie szkoleniowe dla funkcjonujących CUS-ów w Wielkopolsce oraz dla gmin, które planują utworzenie CUS poprzez:

 • Warsztaty dla środowisk lokalnych (w tym dla: JST, NGO, PES);
 • Doradztwo specjalistyczne (w tym prawne, personalne oraz w zakresie zlecania usług zgodnie z założeniem CUS);
 • Superwizje indywidualne i grupowe;
 • Coaching dla zarządzających.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKIE GMINY, KTÓRE PLANUJĄ UTWORZENIE CUS NA TERENIE WIELKOPOLSKI.

II. Realizujemy szkolenia kompetencyjne dla CUS zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych:

 • Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60h dydaktycznych);
 • Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne);
 • Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych)

W roku 2022 odbędą się 3 edycje szkoleń w terminach:

– maj/ czerwiec 2022

– sierpień/ wrzesień 2022

– październik/ listopad 2022

III. Organizujemy spotkania ogólnoinformacyjne dla przedstawicieli JST z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz realizujemy szkolenia i doradztwo specjalistyczne w tym zakresie dla gmin.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań projektu na rok 2022:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2022

 

O wszystkich zbliżających się spotkaniach/ wydarzeniach/ szkoleniach i ich terminach będziemy informowali na bieżąco na stronie projektu.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z zespołem projektu.


Logotypy projektu

NASZ ZESPÓŁ:

Barbara Hałaburdzin

Kierownik Działu Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

kontakt: barbara.halaburdzin@rops.poznan.pl

tel. 61 8567 314

Regionalni Animatorzy Współpracy:

Magdalena Kubisiak

magdalena.kubisiak@rops.poznan.pl, tel. 61 8567 348

Dorota Misiek

dorota.misiek@rops.poznan.pl, tel. 61 8567 318

Kamila Wejman

kamila.wejman@rops.poznan.pl, tel. 61 8567 318

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

——————————————————————————————————————

Logo projektu

AKTUALNOŚCI:

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE

     Jesienne liście   „LISTOPADOWE ŚRODY Z DI”      Na pierwszym planie planer na listopad oraz długopis, obok laptop

4 TERMINY

W całej Unii Europejskiej setki tysięcy osób z różnymi niepełnosprawnościami, starszych, porzuconych i samotnych mieszka w dużych izolowanych placówkach pobytu długookresowego. Zapewniają im one jednak zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb takich jak: schronienie, wyżywienie i opieka, ale nie realizują potrzeb związanych z włączeniem społecznym. Respektując fundamentalne prawo do aktywnego włączenia społecznego osób wykluczonych, przed samorządami stoi ogromne wyzwanie jakim jest stopniowe przejście od opieki instytucjonalnej do tej lokalnej, świadczonej w środowisku. Chcemy się do tego procesu wspólnie przygotować.

Jak to zrobić? W jaki sposób wdrożyć/ zaplanować? Jak robią to inni?

O tym wszystkim opowiemy Państwu na każdym z 4 zaplanowanych spotkań pod nazwą „Listopadowe środy z DI. Deinstytucjonalizacja w praktyce”. Nasi prelegenci to praktycy, którzy obok przedstawienia podstawowych założeń związanych z procesem DI skupią się na pokazaniu przykładów dobrych praktyk w obszarze deintytujonalizacji zarówno na terenie Polski, jak i wybranych krajów Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty działające w obszarze realizacji usług społecznych.

Dostępne terminy szkoleń (prosimy wybrać jeden z nich):

9.11 (środa) – godziny 11.00 – 15.00

16.11 (środa) – w godzinach 11.00 – 15.00

30.11 (środa – 2 terminy) – w godzinach 7.30 – 11.30 lub 11.30 – 15.30

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1)      Omówienie istoty procesu deinstytucjonalizacji, w tym:

 1. a)    definicja procesu, podstawowe założenia,
 2. b)    formy usług społecznych z potencjałem do deinstytucjonalizacji.

2)      Polityka deinstytucjonalizacji w Polsce i Unii Europejskiej.

3)      Omówienie założeń planowanego projektu „Strategii rozwoju usług społecznych”,
w tym omówienie zagadnień dotyczących:

 1. a)    „Rodzina – dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci pełnosprawne”,
 2. b)    „Osoby starsze”,
 3. c)    „Osoby z zaburzeniami psychicznymi”,
 4. d)    „Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami”,
 5. e)    „Osoby w kryzysie bezdomności”,
 6. f)     „Diagnoza systemu wsparcia”

4)      Przykłady dobrych praktyk deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce.

5)      Przedstawienie dobrych praktyk deinstytucjonalizacji usług społecznych z krajów należących do UE, EOG lub innych.

6)      Rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu deinstytucjonalizacji, w tym etapy planowania i wdrażania deinstytucjonalizacji w gminie/powiecie.

Aby zgłosić chęć udziału w wybranym terminie prosimy o kontakt z p. Kamilą Wejman: tel. 61 8567 318 lub mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl.

W każdym z terminów liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób. W przypadku wyczerpania limitów miejsc na dany termin ROPS zaproponuje udział w wydarzeniu w innym terminie. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę uczestników.

——————————————————————————————————————————————————————————————

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM

Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”

 w dniu 27 października (czwartek) 2022, godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Poznań, Dom Studencki „Hanka”, al. Niepodległości 26

Moderatorzy spotkania: Karolina Cyran Juraszek, Zbigniew Prałat

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacją AMKE  zaprasza na spotkanie, w ramach którego porozmawiamy o:

 • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
 • uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
 • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa wielkopolskiego uwzględniając specyfikę regionu.

AGENDA SPOTKANIA:

10.00-10.15 Powitanie uczestników oraz prelegentów seminarium.

Uroczyste otwarcie Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

10.15-11.00 Strategia Rozwoju Usług Społecznych – polityka publiczna na lata 2021–2030 (z perspektywą do 2035 r.) – Rekomendacje Krajowe Deinstytucjonalizacji – Cezary Miżejewski, Prezes WRZOS.
11.00-11.20 Grzegorz Grygiel – Dyrektor ROPS w Poznaniu: Rola III sektora w polityce społecznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego;

Zofia Rutkowska – Główna specjalistka ds. strategii i rozwoju,
ROPS w Poznaniu: Założenia Regionalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych dla Województwa Wielkopolskiego.

11.20 – 11.50 Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW:  Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
11.50- 12.20 Przerwa i poczęstunek
12.20 -13.30 Prezentacja dobrych praktyk w obszarze realizacji usług społecznych świadczonych przez PES/PS:

·         Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Senior” – usługi dla CUS w Jarocinie

·         Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak

·         Centrum Wsparcia Rabbuni/ Spółdzielnia Socjalna „Uciec dysforii”

·         Fundacja AKME

13.30 – 14.30 Wyzwania samorządu dla NGO i JST w kontekście usług społecznych i deinstytucjonalizacji – panel ekspercki i dyskusja oraz wstęp do Rekomendacji Regionalnych – prowadzący Zbigniew Prałat

W debacie udział wezmą przedstawiciele JST i NGO z terenu województwa wielkopolskiego, m.in.: Grzegorz Grygiel (ROPS Poznań), Andżelika Łoś (Centrum Usług Społecznych w Kramsku), Agnieszka Basińska (Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”), Małgorzata Modrak (Spółdzielnia socjalna „Nowe horyzonty”).

14.30 -15.00 Podsumowanie spotkania

Grzegorz Grygiel – Dyrektor ROPS w Poznaniu

Aby zgłosić chęć udziału w seminarium prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 61 8567 318.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Logo Wrzos       Logo Sektor Usług Społecznych   Logo

——————————————————————————————

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA ONLINE

FORUM CUS-ów WIELKOPOLSKICH

Zapraszamy pracowników CUS-ów w Wielkopolsce na comiesięczne spotkania w formule online, które stanowią okazję do wymiany doświadczeń, inspirowania się nawzajem lub mogą być po prostu przestrzenią do omówienia ważnych kwestii związanych z organizacją pracy w CUS.

Spotkania podzielone są wg. następującego klucza:

godz. 8.00 – Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych

godz. 10.00 – Organizatorzy Pomocy Społecznej

godz. 12.00 – Organizatorzy Społeczności Lokalnej

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

22 września 2022

20 października 2022

17 listopada 2022

15 grudnia 2022

12 stycznia 2023

9 lutego 2023

To czas i miejsce dla Was!

 ——————————————————————————————————–                                                 

Wizyta w MGOPS Sompolno

9 września nasze Regionalne Animatorki spotkały się z przedstawicielami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie w ramach popularyzacji idei tworzenia centrów usług społecznych. W spotkaniu brał udział Burmistrz Gminy p. Roman Bednarek, dyrektor MGOPS p. Tomasz Majewski oraz pracownicy socjalni i asystenci rodziny. Celem wizyty było przede wszystkim przedstawienie oferty działań skierowanych do gmin, które chciałyby w przyszłości przekształcić się w CUS, ale też budowanie partnerstwa z przedstawicielami wielkopolskich, szczególnie aktywnych i wyróżniających się gmin.

MGOPS w Sompolnie jako jeden z prężnie działających ośrodków może poszczycić się bogatą ofertą usług społecznych skierowanych do mieszkańców gminy. Regionalne Animatorki miały okazję zobaczyć świetnie wyposażone pracownie Domu Pobytu Dziennego dla Osób Starszych znajdującego się w tym samym budynku, zapoznać się z ofertą placówki oraz przekonać jak ważna i potrzebna dla lokalnej społeczności jest możliwość korzystania z tego typu usług. Gmina Sompolno może również pochwalić się sukcesami w pracy Klubu Integracji Społecznej, czy innych działań skierowanych na reintegrację społeczno-zawodową mieszkańców gminy.

Gmina Sompolno to miejsce, gdzie kładzie się szczególny nacisk na relacje międzyludzkie, integrację, aktywizację i wsparcie dla osób wykluczonych. To gmina przyjazna dla wszystkich!

Dziękujemy za budujące spotkanie i liczymy na dalszą współpracę ;)

Zdjęcie grupowe - spotkanie w MGOPS Sompolno

—————————————- —————————————————————————————–

Logo Uczelni Korczaka Człowiek piszący na klawiaturze laptopa

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPETENCYJNE CUS – II EDYCJA

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w formie on-line, realizowanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Zakres szkoleń jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Szkolenia realizowane są przez Uczelnię Korczaka z siedzibą w Warszawie.

Terminarz:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60h dydaktycznych)

Termin: 29.08 – 20.09.2022 (8 spotkań)

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne)

Termin: 06.09 – 27.09.2022 (7 spotkań)

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych)

Termin: 07.09 – 28.09.2022 (7 spotkań)

Zgłoszenia:

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu specjalizacyjnym z wybranego modułu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4) opatrzony pieczęcią instytucji i podpisem osoby upoważnionej na adres: dorota.misiek@rops.poznan.pl. Informacje pod numerem telefonu: 61 8567 318.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Uwaga!

Każdy uczestnik może zgłosić chęć udziału tylko w 1 z modułów (terminy szkoleń w poszczególnych modułach się pokrywają).

Każda instytucja może zgłosić tylko 1 osobę do każdego z modułów.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 65% możliwych do zdobycia punktów). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany do podmiotów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Z terenu województwa wielkopolskiego w każdym module może wziąć udział max. 5 osób. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają pracownicy utworzonych centrów usług społecznych lub pracownicy podmiotów, które planują przekształcić się w CUS.

Do pobrania:

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji


Rysunek: Osoby uczące się, w tle monitor komputera

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPETENCYJNE CUS – I EDYCJA (nabór zamknięty)

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w formie on-line, realizowanych w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Zakres szkoleń jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Szkolenia realizowane są przez Uczelnię Korczaka z siedzibą w Warszawie.

Terminarz:

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60h dydaktycznych)

Termin: 09.05 – 27.06.2022 (8 spotkań)

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne)

Termin: 10.05 – 21.06.2022 (7 spotkań)

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych)

Termin: 12.05 – 30.06.2022 (7 spotkań)

Zgłoszenia:

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu specjalizacyjnym z wybranego modułu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4) opatrzony pieczęcią instytucji i podpisem osoby upoważnionej na adres: dorota.misiek@rops.poznan.pl. Informacje pod numerem telefonu: 61 8567 318.

Uwaga!

Każda instytucja może zgłosić tylko 1 osobę do każdego z modułów.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 65% możliwych do zdobycia punktów). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany do podmiotów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Z terenu województwa wielkopolskiego w każdym module może wziąć udział max. 5 osób. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają pracownicy utworzonych centrów usług społecznych lub pracownicy podmiotów, które planują przekształcić się w CUS.

Do pobrania:

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji


ZAPRASZAMY NA I SPOTKANIE OGÓLNOINFORMACYJNE

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA PROCESU DEINSTYTUCJONALIZACJI.

„WYZWANIA ZWIĄZANE Z DEINSTYTUCJONALIZACJĄ, ROZWOJEM USŁUG SPOŁECZNYCH I CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH. „

25.02.2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00, na platformie ZOOM

SPOTKANIE POPROWADZĄ EKSPERCI:

prof. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP, koordynator Sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju

Cezary Miżejewski – prezes Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Anna Bugalska – przedstawicielka Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

Agenda spotkania 25.02.2022

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Kamilą Wejman pod nr. telefonu 61 856 7 318 lub kamila.wejman@rops.poznan.pl do dnia 23 lutego 2022.


SPOTKANIE UPOWSZECHNIAJĄCE MODEL KOOPERACJI

DLA GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami realizacji modeli dla gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Logotypy projektów: Kooperacje 3d, Kooperacja - efektywna i skuteczna oraz Liderzy Kooperacji

W dniu 15 września odbyło się pierwsze z cyklu 3 spotkań upowszechniających model kooperacji pomiędzy instytucjami na rzecz wsparcia osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Pierwsze z nich było dedykowane dla przedstawicieli instytucji polityk sektorowych pracujących na rzecz wsparcia rodziny z obszarów gmin miejsko-wiejskich.

Zapraszamy do pobrania materiałów ze spotkania

Prezentacja upowszechnianie modelu dla gmin miejsko-wiejskich

W trakcie kolejnych planowanych spotkań omówimy modele kooperacji wypracowane na terenach gmin miejskich i wiejskich.

O terminach spotkań poinformujemy na stronie.


HARMONOGRAM WSPARCIA NA ROK 2021

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wsparcia w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2021


BEZPŁATNE WARSZTATY!

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pn. „Przemoc i uzależnienia – jak diagnozować i wspierać rodzinę w kryzysie”
Prowadzenie: Tomasz Chełek
Terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu.

Warsztaty kierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO z terenu gminy Śrem.

FORMY I METODY PRACY: Praca warsztatowa, praca w grupach i indywidualna, poszukiwanie rozwiązań poprzez pracę na konkretnych przykładach, mini wykłady.
W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz obiad/ zimny bufet.

W WARSZTATACH MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ MAKSYMALNIE 15 OSÓB.
O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

WYKAZ ZAGADNIEŃ:

1.Praca (wywiad) z dzieckiem w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy – warsztat:

 • jak powinna przebiegać taka rozmowa, jak się do nie j przygotować?
 • schemat rozmowy w oparciu o 10 punktów,
 • omówienie zasadności i celowości powyższych,
 • przygotowanie pytań do poszczególnych punktów,
 • praca własna uczestników

2. Praca z rodzina z problemem uzależnienia:

 • rodzina z problemem alkoholowym, czyli warsztat o rodzinie jako o systemie, na temat stereotypów i mitów związanych z uzależnieniem, o skutkach i wpływie picia na członków rodziny,
 • jak definiować uzależnienie, o objawach i mechanizmach uzależnienia,
 • czym jest współuzależnienie – o przekonaniach i wymiarze uwikłania,
 • dzieci w rodzinie alkoholowej
 • przemoc w rodzinie – przemoc domowa a alkohol
 • życie z osobą po terapii – trzeźwiejący alkoholicy

3.Uzależnienia behawioralne – czym są, możliwości leczenia.

4.Pandemia, a kryzys w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży:

 • sfera edukacyjna,
 • sfera rodzinna,
 • sfera rówieśnicza

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach należy przesłać wypełniony skan druku:
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy – najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021.

Osoba do kontaktu: Kamila Wejman: tel. 61 8567 318, mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl


HARMONOGRAM WSPARCIA DLA GMIN UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE NA ROK 2021:

W związku z powrotem do działań skierowanych dla gmin uczestniczących w projekcie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia na rok 2021.

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie 2021

KOMUNIKAT

12.03.2020

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od dnia 12 marca br. do 31 marca br. wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” na terenie województwa wielkopolskiego, zostają zawieszone. O terminach wznawianych działań będziemy informować na bieżąco.

Harmonogram-wsparcia-2020

PODZIĘKOWANIE – ZAKOŃCZENIE PRACY PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH

Za nami już ostatnie spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych/ Powiatowych Grup Refleksyjnych tj. przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia takich jak oświata, pomoc społeczna, zdrowie, edukacja, sport, sądownictwo, kultura czy organizacje pozarządowe z powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego i śremskiego. Tym samym zakończyliśmy trwający od września 2018 roku do marca 2020 roku cykl comiesięcznych spotkań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Państwa wiedza i doświadczenie przekuło się na opracowanie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem, który jest aktualnie w fazie testowania w poszczególnych gminach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo:

Powiat gnieźnieński:

Prowadzący: Krzysztof Pilarz

Uczestnicy:

 • Joanna Dorodzała-Kowalewska
 • Katarzyna Górka
 • Hanna Maćkowiak
 • Agnieszka Sopolińska
 • Gabriela Staszewska
 • Joanna Sujak

Powiat gostyński

Prowadząca: Agnieszka Nymś-Górna

Uczestnicy:

 • Mariusz Duda
 • Jagoda Grzelczak-Serwatka
 • Ewa Pawłowska
 • Irena Polaszek
 • Edyta Rokicka
 • Adam Sarbinowski
 • Wojciech Wenderski

Powiat śremski:

Prowadząca: Renata Deka

Uczestnicy:

 • Wioleta Bartkowiak
 • Tomasz Kania
 • Elwira Misiak
 • Agnieszka Oleszak-Baczyńska
 • Katarzyna Sarnecka
 • Marzena Urbaniak
 • Justyna Widera

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA W TORUNIU

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF RESEARCH ON FAMILY SERVICES

(Cooperation in family Service Delivery- Effective and Efficient)

23RD – 25TH MARCH, 2020

Organized by the Centre for Family Research, Nicolaus Copernicus University (UMK), Toruń.

W dniach 23-25 marca br. w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbędzie się w konferencja międzynarodowa II International Scientific Conference of Research on Family Services. Organizatorem konferencji jest Centrum Badań nad Rodziną WFiNS UMK w Toruniu. Konferencja będzie odbywać się w całości w języku angielskim. Konferencji towarzyszyć będą liczne panele dyskusyjne i sesje plenarne.

Zakres tematyczny konferencji:

 • wspieranie rodzin w środowiskach lokalnych – teoretyczny i praktyczny kontekst usług
 • praca socjalna z rodzinami
 • współpraca w zakresie usług dla dzieci i rodziny
 • innowacje społeczne i nowoczesne technologie jako narzędzi poprawy usług rodzinnych
 •  wdrożenie i ocena usług rodzinnych
 • podejście metodologiczne w badaniach

Wśród prelegentów znajdą się m.in:

 • Barbara Socha –Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • dr Jarosław Przeperski – dyrektor CBnR, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Bruce Thyer – College of Social Work, Florida State University; editor of journal “Research on Social Work Practice”
 • Prof. Brian Taylor – Professor of Social Work, Ulster University, Belfast, Irlandia Północna
 • Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka RP
 • Prof. hab Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski; Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prof. Brian Littlechild – University of Hertfordshire, UK
 • dr. hab. Radosław Sojak – Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Partnerskie Zespoły Kooperacji zawiązane!

W okresie od stycznia do czerwca br. przystępujemy do kolejnego etapu projektu, jakim jest pilotaż modelu kooperacji wypracowanego w I kamieniu milowym. W tym celu zorganizowano spotkania z instytucjami działającymi na terenie gmin i powiatów uczestniczących w projekcie. Wynikiem tych spotkań jest podpisanie deklaracji/ porozumienia o współpracy oraz powołanie Partnerskich Zespołów Kooperacji, w skład których wchodzą osoby decyzyjne, tzn. dyrektorzy i kierownicy, mający za zadanie włączanie podległych instytucji i podmiotów w działania.

Do tej pory odbyły się spotkania:

23 stycznia – powiat poznański, gmina Swarzędz

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, przy udziale z-cy burmistrza p. Tomasza Zwolińskiego, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anny Rendy oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
 6. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
 9. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
 10. Przedszkole nr 3 „Pod kasztanami” w Swarzędzu

24 stycznia – powiat gostyński, gmina Krobia

Spotkanie odbyło się na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, przy udziale Burmistrza Gminy Krobia p. Łukasza Kubiaka, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi p. Edyty Rokickiej oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
 2. Stowarzyszenie Ziemia Krobska
 3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi
 4. Szkoła Podstawowa im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 7. Centrum Integracji Społecznej w Krobi

29 stycznia – powiat śremski, gmina Śrem

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Śremie, w Sali Sesyjnej, przy udziale Burmistrza Śremu p. Adama Lewandowskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marii Świdurskiej oraz przedstawicieli następujących instytucji:

 1. Urząd Miejski w Śremie
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Śremie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
 4. PCPR w Śremie
 5. Zespół Szkół Technicznych im. H.Cegielskiego w Śremie
 6. Fundacja Pro-Rodzina
 7. Śremski Sport
 8. Biblioteka Publiczna w Śremie
 9. Fundacja Familia w Śremie
 10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie
 11. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego

      

30 stycznia – powiat gnieźnieński, gmina Czerniejewo

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, przy udziale kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie p. Emilii Banaszak, Burmistrza Trzemeszna p. Krzysztofa Derezińskiego, kierownika MGOPS w Witkowie p. Wojciecha Móla oraz następujących instytucji:

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie
 2. Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie
 3. Przedszkole „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie
 4. Szkoła Podstawowa im. O. Kopczyńskiego  w Czerniejewie
 5. Szkoła Podstawowa w Żydowie

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom za okazaną chęć współpracy i wkład w rozwój projektu. Jednocześnie przypominamy, iż porozumienia te mają charakter otwarty co oznacza, że jeżeli w czasie jego funkcjonowania pojawi się kolejna instytucja, która wyrazi gotowość do włączenia się we współpracę, może podpisać porozumienie przyjmując jego zapisy określające zasady pracy i współpracy. Każdorazowo o takim fakcie będą informowane wszystkie pozostałe instytucje.

Schemat modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich

Pliki do pobrania:

model_kooperacji-skrocona_wersja

model_kooperacji-pelna_wersja

model_kooperacji-zalaczniki

model_kooperacji-narzedzia

BEZPŁATNE WARSZTATY

W ramach II kamienia milowego, do końca września 2020 roku, przeprowadzonych zostanie 10 6-godzinnych bezpłatnych warsztatów skierowanych dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin i powiatów uczestniczących w projekcie. Każdorazowo w warsztatach udział może wziąć 15 osób. Celem tych warsztatów jest wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie. Do tej pory odbyły się następujące warsztaty:

27 listopada 2019 – Śrem

Prowadzenie: Anna Janiak, Spółdzielnia Socjalna „Furia”

Tematyka: Praca w zespołach zadaniowych na rzecz wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnościami

5 grudnia 2019 – Swarzędz

Prowadzenie: Anna Janiak, Spółdzielnia Socjalna „Furia”

Tematyka: Skuteczna komunikacja fundamentem efektywnej pracy na rzecz wsparcia rodzin i osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy szkolenia w jego trakcie.

23 stycznia 2020 – Czerniejewo

Prowadzenie: Magdalena Szutarska, Pracownia Psychologiczna

Tematyka: Trudny klient? Trudna sytuacja? Jak wzmacniać kompetencje własne w pracy z klientem:

 • Definicja „trudnego klienta” – jakie sytuacje w pracy z klientem odczytujemy jako trudne? Zebranie oczekiwań grupy w związku z warsztatem.
 • Trójkąt PCM (potrzeby, cele, możliwości); wykorzystanie narzędzia rozumieniu sytuacji klienta
 • Praca z klientem „dobrowolnym” i „niedobrowolnym”. Budowanie kontaktu, realizowanie celów, praca w kierunku zmiany
 • Jak motywować do zmiany? Narzędzia wspierające proces gotowości, motywacji klienta
 • Kompetencje własne w pracy z „klientem trudnym”

20 lutego 2020 – Krobia

Prowadzenie: Magdalena Szutarska, Pracownia Psychologiczna

Tematyka: Trudny klient? Trudna sytuacja? Jak wzmacniać kompetencje własne w pracy z klientem:

 • Definicja „trudnego klienta” – jakie sytuacje w pracy z klientem odczytujemy jako trudne? Zebranie oczekiwań grupy w związku z warsztatem.
 • Trójkąt PCM (potrzeby, cele, możliwości); wykorzystanie narzędzia rozumieniu sytuacji klienta
 • Praca z klientem „dobrowolnym” i „niedobrowolnym”. Budowanie kontaktu, realizowanie celów, praca w kierunku zmiany
 • Jak motywować do zmiany? Narzędzia wspierające proces gotowości, motywacji klienta
 • Kompetencje własne w pracy z „klientem trudnym”

11 marca 2020 – Krobia

Prowadzenie: Magdalena Szutarska, Pracownia Psychologiczna

Tematyka: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Rozpoczęły się spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych w ramach II kamienia milowego.

W pierwsze dwa weekendy września rozpoczął się cykl spotkań w ramach II Kamienia milowego w ramach realizacji projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna”. Partnerskie Zespoły Kooperacyjne z powiatów: poznańskiego, śremskiego, gostyńskiego oraz gnieźnieńskiego będą pracować nad procesem wdrożenia wypracowanego modelu kooperacji, dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem, stwarzając podłoże do testowania modelu w pilotażowych gminach.

Życzymy owocnej pracy i dużej dawki kreatywności !

Spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” dla Makroregionu II. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele ROPS z 6 województw zaangażowanych w pracę nad projektem.

W czasie spotkania omówiono kolejne kroki i zadania stojące przed realizatorami projektu w jego kolejnym etapie, tj. II kamieniu milowym. Ponadto omówiony został sposób testowania narzędzi zawartych w „Modelu Kooperacji”.

I KAMIEŃ MILOWY ZA NAMI!

Z dniem 31 marca 2019 roku zakończyliśmy pierwszy etap (tzw. kamień milowy) projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Celem tego etapu było opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych. Zadanie to zostało osiągnięte dzięki wielopłaszczyznowym działaniom skierowanym nie tylko do przedstawicieli tychże instytucji na terenie wybranych gmin miejsko-wiejskich, ale również całej Wielkopolski oraz dzięki aktywnej postawie uczestników poszczególnych działań, którzy dzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze pracy z rodziną.

W ramach I kamienia milowego odbyły się następujące działania na terenie woj. wielkopolskiego:

A. skierowane do gmin uczestniczących w projekcie:

 • 20 spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych tj. pracowników poszczególnych sektorów pracujących bezpośrednio z rodzinami (4 spotkania dla każdego powiatu);
 • 8 spotkań Powiatowych Grup Decydentów tj. decydentów z poziomu powiatu (po 2 spotkania dla każdego powiatu);
 • 2 spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej tj. decydentów z poziomu województwa;
 • 8 seminariów dot. efektywnej pracy w zespole dla 50 przedstawicieli instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin (po 2 seminaria dla każdego powiatu);

 • 1 coaching grupowy dla 15 pracowników socjalnych;

 • coaching indywidualny dla 4 pracowników socjalnych.

B. skierowane do gmin nie uczestniczących w projekcie:

 • 1 spotkanie konsultacyjne dla 100 osób – pracowników wszystkich sektorów zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin;

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za cenny wkład wniesiony w prace nad projektem.

Tym samym przystępujemy do realizacji II kamienia milowego pn. PRZEPROWADZENIE TESTU MODELU KOOPERACJI, który trwać będzie 18 miesięcy tj. do 30 września 2020 roku.

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

Zawiadamiamy o nowym terminie spotkania Regionalnej Grupy Refleksyjnej, które odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w sali nr 624.

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Osoby do kontaktu: Kamila Wejman, tel. 61 856 73 18, mail : kamila.wejman@rops.poznan.pl, Monika Bączyk-Widawska, tel. 61 856 73 18, mail: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl 

SPOTKANIE REGIONALNEJ GRUPY REFLEKSYJNEJ

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Refleksyjnej, w którym uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich podmiotów polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia). Zespół pracował bardzo efektywnie i dostarczył niezwykle cenny materiał  badawczy, niezbędny do opracowania i wdrożenia modelu.

Celem spotkań jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych i wprowadzenie nowego profilu usług opartego  o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Kolejne zebranie już pod koniec marca !

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Badań nad Rodziną – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w  spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”:

4 marca 2019 r.

w Sali Posiedzeń nr 2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

w godzinach od 9.00 – 15.00

Wydarzenie skierowane jest do pracowników instytucji następujących sektorów:  pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji      i NGO, zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu województwa wielkopolskiego, z gmin nie uczestniczących w projekcie (tj. gmin: Śrem, Czerniejewo, Krobia, Swarzędz i Kostrzyn).

Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy poznają założenia projektu oraz wstępne modele kooperacji międzyinstytucjonalnej, będące m.in. efektem pracy ekspertów Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatów Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej – funkcjonujących w ramach projektu.

W trakcie drugiej części odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi oraz propozycje do wypracowywanego modelu.

W spotkaniu może wziąć udział do 100 osób. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 marca 2019 r. 

Aby zgłosić chęć udziału w spotkaniu konsultacyjnym należy przesłać mailem formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy konsultacje

Agenda spotkania konsultacyjnego

09:00 – 09:30 Przywitanie uczestników spotkania

09:30 – 09:40 Prezentacja na temat  projektu  „Kooperacja-efektywna i skuteczna”

09:40 – 10:10 Praktyk jako ekspert i badacz – doświadczenia Polskie i zagraniczne

10:10 – 10:25  Przerwa kawowa

10:25 – 12:25  Blok edukacyjno – szkoleniowy

 1. Uwarunkowania efektywnej współpracy instytucji w świetle badań
 2. Od kooperacji do integracji – czyli jak budować system wsparcia rodziny
 3. Familiocentryzm – rodzina jako kategoria centralna systemu wsparcia

12:30 – 13:00 Obiad

13:00 – 15:00 Blok konsultacyjny: konsultacje gminnego modelu wsparcia rodziny z dziećmi oparte o technikę koła przypadków (study circle). Uczestnicy otrzymają materiały prezentujące trzy różne modele wsparcia rodziny na poziomie gminy. Modele są skonstruowane na podstawie analizy materiałów wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne.

15:00 Zakończenie spotkania

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE_aktualizacja

W latach 2018/2019 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej:

Harmonogram wsparcia 2018_2019_aktualizacja

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W COACHINGU GRUPOWYM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza pracowników socjalnych z gmin: Śrem, Swarzędz, Krobia, Czerniejewo oraz Kostrzyn do udziału w 16-godzinnym bezpłatnym coachingu grupowym, który odbędzie się w dniach 27-28 lutego br. w Poznaniu.

Coaching grupowy to metoda pracy podczas której uczestnicy pracują nad własnymi celami zawodowymi, wypracowują sposoby na poprawę skuteczności działań, dzielą się doświadczeniami z osobami zajmującymi podobne stanowiska.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Stawianie sobie celów i wypracowywanie skutecznych narzędzi do ich osiągania
 • Prowadzenie rozmów coachingowych ze klientami
 • Wykorzystywanie swojego potencjału dla dobra klientów
 • Budowanie efektywnej strategi lub taktyki dla poprawy wyników
 • Tworzenie  atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy

MIEJSCE SPOTKANIA: hotel Safir w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49

PROWADZĄCY: dr Jolanta Jaworska (J&J Psychoedukacja)

CZAS TRWANIA: 1 dzień: 10.00 – 18.00; 2 dzień: 8.00 – 16.00

Uczestnikom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

W coachingu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy przedłożyć formularz zgłoszeniowy (wypełnia instytucja, w której zatrudniony jest pracownik socjalny) oraz formularz uczestnictwa w projekcie (wypełnia sam uczestnik).

Formularz uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. telefonu: 61 856 73 18.

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SEMINARIA

Zapraszamy pracowników instytucji zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin z terenu powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego, śremskiego i poznańskiego do udziału w II części bezpłatnego seminarium poświęconego tematyce efektywnej współpracy w zespole.

Seminarium kierowane jest do 50 pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych  w pomoc i wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

TERMINY SPOTKAŃ:

Powiat gnieźnieński: 12 lutego br., miejsce: świetlica wiejska Wierzyce, os. Leśne 7

Powiat gostyński: 13 lutego br., miejsce: Wyspa Kasztelańska, sala Przemysła II, ul. Plac Kościuszki 3; Krobia

Powiat poznański: 18 lutego br., miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14;

Powiat śremski: 19 lutego br., miejsce: Biblioteka Publiczna w Śremie, ul. Grunwaldzka 10

CZAS TRWANIA: 9.00 – 17.00

PROWADZĄCA: Małgorzata Wiśniewska

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

Współpraca w zespole:

 • Zasady pracy z osobami o różnych temperamentach, (w tym metodologia stylów zachowań MaxieDISC);
 • Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole;
 • Motywowanie zespołu;
 • Ujęcie ogólne (teorie motywacji);
 • Bodźce i ich stosowanie;
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar;
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.

Ewaluacja funkcjonowania zespołu:

 • Ewaluacja ciągła i okresowa;
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny;
 • Superwizja pracy zespołu.

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i dostarczyć mailem formularz zgłoszeniowy na adres:

kamila.wejman@rops.poznan.pl – powiat poznański i śremski;

monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl – powiat gnieźnieński i gostyński

seminarium Formularz zgłoszeniowy powiat śremski

Formularz zgłoszeniowy powiat poznański

seminarium Formularz zgłoszeniowy

seminarium Formularz zgłoszeniowy gnieźnieński

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE ŚREMSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_sądownictwo

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe_pomoc społeczna

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Umowa zlecenie – wzór

KOLEJNE SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W dniach 8-9.12.2018 r. odbyły się kolejne z cyklu spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz gostyńskiego, natomiast w dniach 15-16.12.2018 r. –z terenu powiatu śremskiego oraz poznańskiego. Tym razem uczestnicy pracowali nad tematem zasad współpracy i komunikacji w zespole.

Jednocześnie informujemy, iż posiadamy dwa wolne miejsca do prac w grupie z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel : 61 8567 318

W POWIATACH GNIEŹNIEŃSKIM, GOSTYŃSKIM, ŚREMSKIM ORAZ POZNAŃSKIM ODBYŁ SIĘ PIERWSZY MODUŁ SEMINARIUM

W dniach 22.11, 23.11, 27.11 oraz 4.12. br. spotkaliśmy się z uczestnikami seminariów, prowadzonych na terenie gmin: Czerniejewo, Krobia, Śrem oraz Swarzędz. Prowadząca spotkanie Małgorzata Wiśniewska – trener biznesu oraz dyplomowany coach z wieloletnim doświadczeniem – ujęła zebranych wysokim poziomem profesjonalizmu oraz niezwykle praktycznym wymiarem seminarium. Interaktywny charakter tego spotkania nie pozwolił się nudzić uczestnikom!

Seminaria poświęcone były tematyce współpracy i komunikacji w grupie. Omawiane zagadnienia obejmowały m.in: sposoby prowadzenia dyskusji, koncepcję celu zgodnie z zasadą S.M.A.R.T., omówienie mechanizmów i pułapek stereotypowego myślenia. Pojawiła się również okazja do poznania swoich predyspozycji w zakresie ról pełnionych grupie za pomocą testu Belbina.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, a tych, którzy chcieliby dołączyć do drugiego modułu seminarium, serdecznie zapraszamy !

Przypominamy :

Seminaria skierowane są do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO.

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Terminy kolejnych seminariów:

12.02.2019 – powiat gnieźnieński,

13.02.2019 – powiat gostyński,

18.02.2019 – powiat poznański,

19.02.2019 – powiat śremski.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl,

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl,

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

 

PIERWSZE SPOTKANIA PGD JUŻ ZA NAMI !

We wtorek 13.11 br.  oraz czwartek 15.11 br. w powiecie gostyńskim oraz gnieźnieńskim odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Decydentów, tj. przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy oraz dyrektorów/kierowników podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Dziękujemy uczestnikom za przybycie, aktywny udział w spotkaniu oraz  cenną wymianę doświadczeń. Zdobyliśmy wiele ciekawych informacji, które posłużą nam do budowania naszego projektowego modelu kooperacji. Jednocześnie informujemy, iż osoby chętne mogą nadal zgłaszać swój udział w kolejnych spotkaniach, które odbędą się już w połowie stycznia. Serdecznie zapraszamy !

Kontakt: Monika Bączyk-Widawska monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl , tel. 61 8 567 318

BEZPŁATNE SEMINARIA DLA PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW POLITYK SEKTOROWYCH W POWIATACH: POZNAŃSKIM, ŚREMSKIM, GNIEŹNIEŃSKIM I GOSTYŃSKIM.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w bezpłatnych seminariach skierowanych do pracowników podmiotów polityk sektorowych zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin tj. pomoc społeczna, rynek pracy, oświata, ochrona zdrowia, sądownictwo, policja, NGO itd.

Terminy spotkań i miejsce – listopad 2018

Miejsca spotkań:

 1. POWIAT GNIEŹNIEŃSKI: termin : 22 listopada 2018 r., godz.9.00, miejsce: Świetlica Wiejska Sołectwa Wierzyce, os. Leśne 7 , 62-262 Wierzyce Zaproszenie gnieznieński
 2. POWIAT GOSTYŃSKI: termin: 23 listopada 2018 r., godz. 9.00, miejsce: Wyspa Kasztelańska, Sala Przemysła II, Plac Kościuszki 3; 63-840 Krobia Zaproszenie gostyński seminarium  
 3. POWIAT POZNAŃSKI: termin:  4 grudnia 2018 r., godz. 9.00 miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14
 4. POWIAT ŚREMSKI:  termin:  27 listopada 2018 r., godz.9.00 miejsce: Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, Zaproszenie seminarium powiat śremski

Czas trwania: godz. 9.00 – 17.00 (8 h). W trakcie seminarium zapewniamy serwis kawowy oraz zimny bufet.

Zakres tematyczny:

 1. BUDOWANIE ZESPOŁU MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO/MIĘDZYSEKTOROWEGO.

1.1 Zasady budowania partnerstwa krótko- i długookresowego,

1.2 Wypracowanie procedury współpracy,

1.3 Potencjalne bariery i trudności współpracy,

1.4 Warunki efektywnej kooperacji (czynniki wpływające na efektywność zespołu),

1.5 Praktyczne aspekty współpracy międzysektorowej w zakresie pomocy i wsparcia rodzin,

1.6 Budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych.

 1. NEGOCJACJE MIĘDZYZESPOŁOWE.
 2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM.

3.1 Formułowanie celów zespołowych,

3.2 Podział kompetencji w zespole

 • rozpoznawanie indywidualnych zasobów członków zespołu,
 • efektywne implementowanie zasobów do pracy zespołu,
 • Modele współpracy zespołowej.

3.3 Komunikacja w zespole

 • interakcje pomiędzy członkami zespołu,
 • zarządzanie konfliktem,
 • konstruktywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki,
 • zasady pracy z osobami o różnych temperamentach,

3.4 Znaczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole.

3.5 Motywowanie zespołu – ujęcie ogólne (teorie motywacji),

 • Bodźce i ich stosowanie,
 • Umiejętne stosowanie nagród i kar,
 • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowanie wewnątrz zespołu.
 1. EWALUACJA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU.

4.1 Ewaluacja ciągła i okresowa,

4.2 Audyt wewnętrzny i zewnętrzny,

4.3 Superwizja pracy zespołu.

Zgłoszenia i informacje:

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na wskazane poniżej adresy mailowe. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Zgłoszenia dla powiatu śremskiego i poznańskiego: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Zgłoszenia dla powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego: monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Kontakt telefoniczny: 61 8567 318

———————————————————————————————————————-

REKRUTACJA DO PRAC POWIATOWYCH GRUP DECYDENTÓW

Trwa rekrutacja przedstawicieli lokalnych samorządów z poziomu powiatu i gminy (15 przedstawicieli z każdego powiatu), podmiotów polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (m.in.: policji, sądownictwa, edukacji, kultury, sportu, rynku pracy, zdrowia) do udziału w pracach Powiatowych Grup Decydentów (z terenu powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego i śremskiego)

Zakres zadań członków PGD:

 1. Weryfikacja wypracowanych przez Powiatowe Grupy Refleksyjne modelu kooperacji.
 2. Wypracowanie  koncepcji  wdrażania  modelu  kooperacji na poziomie społeczności lokalnej.
 3. Udział w badaniach wewnętrznych prowadzonych podczas spotkań.
 4. Udział w pracach nad identyfikacją barier i optymalizacją systemu współpracy międzysektorowej.

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_rekrutacji_i_uczestnictwa_-_formularz_zgłoszeniowy

Terminy spotkań grup PGD:

12.11.2018, 14.01.2019, 21.05.2019 i 29.04.2020 – powiat gnieźnieński

Zaproszenie PGD powiat gnieźnieński termin 12.11.2018

13.11.2018, 15.01.2019, 28.05.2019 i 26.05.2020 – powiat gostyński

Zaproszenie PGD powiat gostyński termin 13.11.2018

11.12.2018, 28.01.2019, 13.06.2019 i 18.06.2020 – powiat poznański

28.11.2018, 29.01.2019, 24.06.2019 i 20.05.2020 – powiat śremski

———————————————————————————————————————

COACHING INDYWIDUALNY DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – OGŁOSZENIE O NABORZE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż Centrum Badań nad Rodziną Wydziału Nauk Pedagogicznych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jako Partner naukowy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, prowadzi rekrutację pracowników socjalnych z terenu województwa wielkopolskiego z gmin: Czerniejewo, Śrem, Krobia, Swarzędz oraz Kostrzyn do udziału w coachingu indywidualnym.

Regulamin rekrutacji:

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie

Formularz zgłoszeniowy:

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-formularz-zgłoszeniowy-1

Kontakt w sprawie zgłoszeń – Pani Joanna Kosińska tel. 56 665 60 30, e-mail: kooperacja@umk.pl

Szczegółowe informacje na stronie:

https://rodzina.umk.pl/2018/09/07/rekrutacja-pracownikow-socjalnych-do-udzialu-w-coachingu-indywidualnym/

—————————————————————————————————————————

SPOTKANIA POWIATOWYCH GRUP REFLEKSYJNYCH

W miniony weekend tj. 15-16 września br. odbyły się pierwsze spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych. W tych dniach spotkali się przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych w obszarze pracy z rodziną z powiatu gnieźnieńskiego. Spotkanie prowadził przedstawiciel partnera naukowego projektu, tj Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dziękujemy za obecność i aktywne uczestnictwo.

Terminy kolejnych spotkań:

powiat gnieźnieński i gostyński: 6-7.10.2018, 8-9.12.2018, 19-20.01.2019, 23-24.02.2019, 6-7.04.2019, 25-26.05.2019, 15-16.06.2019, 14-15.09.2019, 19-20.10.2019, 23-24.11.2019, 11-12.01.2020, 8-9.02.2020, 7-8.03.2020

powiat poznański i śremski: 20-21.10.2018, 15-16.12.2018, 12-13.01.2019, 9-10.02.2019, 11-12.05.2019, 8-9.06.2019, 7-8.09.2019, 12-13.10.2019, 16-17.11.2019, 7-8.12.2019, 18-19.01.2020, 15-16.02.2020, 14-15.03.2020

————————————————————————————————————-

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

W roku 2018 przewidziane są następujące formy wsparcia i działań w powiatach/ gminach, które zgłosiły swój akces do projektu:

 1. Spotkania Powiatowych Grup Decydentów
 2. Spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych
 3. Seminaria dla pracowników instytucji różnych sektorów

Szczegóły w załączniku poniżej.:

Harmonogram-wsparcia-w-projekcie

——————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA W POWIECIE GOSTYŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM, GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POWIECIE GOSTYŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze uzupełniającym ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 13 września 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU EDUKACJI I KULTURY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU RYNKU PRACY

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SĄDOWNICTWA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIA

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH W ZAKRESIE PRACY Z RODZINĄ Z OBSZARU SPORTU I REKREACJI

W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna, nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert świadczenia usług eksperckich/doradczych.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kamila.wejman@rops.poznan.pl

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

—————————————————————————————————————————————

WYNIKI NABORU W PROJEKCIE „KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, iż w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze powiatów i gmin miejsko-wiejskich  z województwa wielkopolskiego  zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWER.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, zostały wybrane:

Powiaty:

 1. Powiat gnieźnieński
 2. Powiat gostyński
 3. Powiat  śremski
 4. Powiat poznański

Gminy miejsko-wiejskie:

 1. Gmina Czerniejewo
 2. Gmina Krobia
 3. Gmina Kostrzyn
 4. Gmina Swarzędz
 5. Gmina Śrem

Mapa wszystkich powiatów, które uczestniczą w pracach nad projektem na obszarze makroregionu II (gminy miejsko-wiejskie w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim).

———————————————————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
– NABÓR GMIN –

Nabór gmin z województwa wielkopolskiego zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

ZAPROSZENIE_NABÓR GMIN_KOOPERACJA
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMIN_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja
ZAPROSZENIE_NABÓR_GMINA_FORMULARZ_Kooperacja

Partnerem wiodącym projektu jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami są: – Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, – Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, – Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Szczecinie, – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Teren realizacji: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Zachodniopomorskie.

Okres realizacji: od 1.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Cel główny:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych (edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja) dla gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin.

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości.

Działania projektowe:

 • Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych.
 • Spotkania grup na poziomie powiatów, w skład których wejdą przedstawiciele lokalnych podmiotów polityk sektorowych z poziomu powiatu i gminy
 • Spotkania grup refleksyjnych na poziomie wojewódzkim, w skład których wejdą przedstawiciele podmiotów polityk sektorowych z poziomu województwa/regionu
 • Spotkania grup przedstawicieli lokalnych samorządów (powiatu i gminy) w celu zapewnienia wdrażania modelu kooperacji w wymiarze integracji w gminie
 • Testy wdrażania modelu.
 • Działania edukacyjne.
 • Wsparcie kadry socjalnej.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych      m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa wielkopolskiego:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/8567 334, fax. 61/85 15 635
www.rops.poznan.pl, www.facebook.com/ROPSwPoznaniu
e-mail: kamila.wejman@rops.poznan.pl; monika.baczyk-widawska@rops.poznan.pl

Biuro lidera partnerstwa:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
tel.  (+48) 56 6571476; fax. (+48) 56 6571461
www.rops.torun.pl
e-mail: j.derda@rops.torun.pl