STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Projekt skierowany jest do JST prowadzących jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego (w tym również podmiotów świadczących usługi na ich zlecenie).

Bezpośrednimi odbiorcami grantów będą powiaty i gminy prowadzące jednostki pomocy i integracji społecznej w ramach systemu pomocy społecznej, w tym: ośrodki pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego pobytu, pobytu okresowego i inne, zaś w ramach systemu pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo wychowawcze i inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formule grantowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 28 833 749,95 zł, w tym 24 508 687,45 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 1 441 687,50 zł (Budżet Państwa), 2 883 375,00 zł (wkład własny).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Ruszamy z projektem „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”