STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

[AKTUALIZACJA 2021-02-16]

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w ramach projektu: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 przeznaczyło dodatkowe dofinansowanie dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków, które do dnia 31 października 2020 roku złożyły wniosek o powierzenie grantu, a nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych i znalazły się na liście rezerwowej.

Załączniki:
Stop Covid-19 Procedura powierzenia grantów (wersja 2.0. – 10 lutego 2021) – Plik PDF 933 KB


Projekt „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020.

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Projekt skierowany jest do JST prowadzących jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego (w tym również podmiotów świadczących usługi na ich zlecenie).

Bezpośrednimi odbiorcami grantów będą powiaty i gminy prowadzące jednostki pomocy i integracji społecznej w ramach systemu pomocy społecznej, w tym: ośrodki pomocy społecznej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego pobytu, pobytu okresowego i inne, zaś w ramach systemu pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo wychowawcze i inne instytucjonalne formy pieczy zastępczej.

Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formule grantowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 28 833 749,95 zł, w tym 24 508 687,45 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 1 441 687,50 zł (Budżet Państwa), 2 883 375,00 zł (wkład własny).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Ruszamy z projektem „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Obraz przedstawia flagi: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Unii Europejskiej