Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim


Relacja z wizyty studyjnej 21-22 września 2017r.

Ostatni czwartek oraz piątek były dla nas – ludzi sieciujących, intensywne i ważne. Wizyta studyjna w Jarocinie okazała się być cudownym doświadczeniem, głównie za sprawą świetnej grupy uczestników oraz oczywiście miejsc, które mogliśmy, zobaczyć, posłuchać i dotknąć. Jarocin jest nietuzinkowy, a rozwiązania w obszarze polityki społecznej spójne i przemyślane. W ramach wizyty widzieliśmy m.in. centrum socjalne, mieszkania chronione, CIS, szkołę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bibliotekę prowadzącą program Senior + (otwartą i przyciągającą absolutnie wszystkie grupy wiekowe) rozmawialiśmy na temat programu mieszkanie plus, organizowania społeczności lokalnej, wizerunku pomocy społecznej i wolontariacie. W Jarocinie ludzie są na pierwszym miejscu, instytucje działają wspólnie na rzecz i dla ludzi, a Ci działają na rzecz innych. W Jarocinie jest energia i synergia! Po co sieciować – żeby było TAK w całej Wielkopolsce!

Relacja z wizyt studyjnych 22-23 oraz 29-30 maja 2017r.

Za nami wizyty studyjne w Poznaniu! Było ciekawie i merytorycznie! Dobre praktyki z obszaru asystentury rodzinnej, pracy socjalnej – wsparcia zdrowia psychicznego i superwizji przedstawili specjaliści z MOPR w Poznaniu. Odwiedziliśmy Centrum Inicjatyw Senioralnych i Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Mogliśmy zobaczyć jak działa Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu ETAP oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom pod fontanną”. Słuchaliśmy również prelekcji przedstawicielki świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem na Głównej”. Restauracje „Dobra i wino” oraz „Wspólny stół” to miejsca, w których nie tylko czekało na nas pyszne jedzenie ale także mogliśmy poznać historię tych miejsc związanych z ekonomią społeczną.

Dziękujemy pięknie poznańskim instytucjom za zaangażowanie oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Wszystkim uczestnikom życzymy by wizyty studyjne były inspiracją do dalszego rozwoju lokalnych działań w Wielkopolsce. Dbajmy wszyscy o wzajemne kontakty nawiązane podczas wizyt, żeby pozostały i żeby się rozwijały. Tymczasem my sieciujemy dalej!

Wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie – liderem projektu oraz  partnerami: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Pleszewie oraz Fundacją AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt:

Rozwój Usług Aktywnej Integracji w Subregionie Kaliskim.

Celem głównym projektu jest integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób, rodzin, grup, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące.

OFERTA PROJEKTOWA TO:

  • Działania z zakresu integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do 200 osób

Dla uczestników dostępne będzie m.in. wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacja rodzinna i kryzysowa dla rodzin doświadczających przemocy, konsultacje z doradcą zawodowym, udział w kursach podnoszących umiejętności poruszania się po rynku pracy, kurs przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Ponadto dostępne będą kursy zawodowe, wsparcie trenera pracy dla osób niepełnosprawnych, staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Istotnym elementem będzie także praca socjalna oraz działania o charakterze środowiskowym, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego ofiar przemocy poprzez tzw.  teleopiekę i współpracę z odpowiednimi służbami.

  • Działania sieciujące dotyczyć będą nawiązywania współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami pomocy i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowym.

Działania sieciujące będą miały na celu inicjowanie współpracy, wymianę  zasobów i usług  jednostek pomocy społecznej i rynku pracy, ekonomii społecznej. W ramach działań sieciujących będą wypracowywane i wdrażane narzędzia zwiększające aktywność społeczną.

Tworzenie partnerstw międzygminnych, powiatowych i innych pomiędzy podmiotami polityki społecznej, przyczyni się do spójności i efektywności  przedsięwzięć realizowanych w ramach usług aktywnej integracji.  W ramach działań organizowane będą spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, prezentacje dobrych praktyk.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1.  Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2.

Lider projektu

Gminny Ośrodek Polityki Społecznej w Gołuchowie

Ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

Tel. 62 7615 084

e- mail. gops@goluchow.pl

Partner

Miejsko-Gminny Ośrodek Polityki Społecznej w Pleszewie

Ul. Targowa 1, 63 – 300 Pleszew

Tel. 62 742-27-38

e-mail. mgops.pleszew@post.pl

Partner

Fundacja AKME

Bogucin, Grzybowa 4, 62 – 006 Kobylnica

Tel. 61 826 00 07

e-mail. biuro@fundacja-akme.pl

Partner

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61 – 731 Poznań

Tel. 61 8567 524 lub 314

e-mail. anna.szubert@rops.poznan.pl