Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na poznańskie spotkanie z Małopolskim Inkubatorem Innowacji Społecznych :)

To okazja na poznanie 9 najlepszych innowacji przetestowanych w Małopolsce, które można wdrażać także w Wielkopolsce!

Spotkanie już 30 lipca w siedzibie ROPS w Poznaniu (ul. F. Nowowiejskiego 11, salka 206).

Zaproszenie na spotkanie oraz opis  prezentowanych na spotkaniu innowacji w załączeniu:

INFORMACJA O WYNIKACH EWALUACJI

Zespół Inkubatora WINS zakończył proces ewaluacji 30 innowacji finansowanych w ramach projektu.

Komisja konkursowa składająca się z ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, w oparciu o wiedzę zebraną w ramach raportów podsumowujących każdą z innowacji przygotowanych przez opiekunów merytorycznych oraz uwzględniając prezentacje przygotowane i prezentowane przez Innowatorów w trakcie trzydniowego seminarium wskazała trzy innowacje, które zgodnie z założeniami projektu będą w kolejnym jego etapie upowszechniane.

Są to:

 1. Paszport życia– autor innowacji: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”.
 2. SOS HOMINI  – Aplikacja komunikacyjna– autor innowacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „HOMINI”.
 3. Rodzinne autonomie samodzielności– autor innowacji: Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”.

Jednocześnie wszystkie innowacje zostały docenione przez ekspertów jako rozwiązania warte dalszego rozwijania i upowszechniania. Poniżej znajdą Państwo publikację w której znajduje się opis wszystkich przetestowanych w ramach inkubatora innowacji.

PUBLIKACJA WINS

Inkubator WINS działa  w ramach projektu grantowego pt. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY na SEMINARIUM „Wielkopolskie Innowacje Społeczne”

KIEDY: 20-22 marca 2019 r.

GDZIE: Sala 0.23 (parter) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
ul. Jana Pawła II  10, w Poznaniu

Szanowni Państwo,

3-letni okres pracy Inkubatora WINS dedykowanego tworzeniu innowacji społecznych mających na celu poprawę codziennego życia osób starszych i z niepełnosprawnościami, dobiega końca. Razem z Innowatorami Społecznymi współpracującymi z naszym Inkubatorem serdecznie zapraszamy na specjalistyczne seminarium tematyczne, w czasie którego zaprezentujemy 30 nowych, innowacyjnych mikrousług opiekuńczych.

Dzień pierwszy seminarium poświęcony będzie innowacjom dla osób starszych, w tym innowacjom wdrażanym w  domach pomocy społecznej.

W drugim dniu skupimy się na innowacjach dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i niepełnosprawnością powstałą na skutek choroby czy zdarzenia losowego oraz na innowacjach dla dzieci z niepełnosprawnościami i wspierających opiekunów osób zależnych.

Trzeci dzień dotyczyć będzie innowacji dla osób neuronietypowych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W zależności od zainteresowań zapraszamy na wybrany dzień seminarium, bądź całość 3- dniowego wydarzenia.

Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń i przestrzenią do dyskusji
w gronie osób łączących specjalistyczną wiedzę i pasję pracy „z” i „dla” osób zależnych.

Załączamy szczegółowy program. Jednocześnie bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację na stronie https://goo.gl/forms/1xcpJn2khDaAcqKM2

W imieniu zespołu Inkubatora WINS i własnym

Dyrektor ROPS

Zaproszenie i harmonogram seminarium 20.22.03.2019

Inkubator WINS działa  w ramach projektu grantowego pt. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

Publikujemy ostateczną listę rankingową pomysłów na innowacje społeczne, które zostały wyłonione w naborze ciągłym uzupełniającym w ramach projektu   „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” ogłosiliśmy nabór ciągły w celu wyłonienia kolejnych innowacji  dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych; seniorów, dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

GRATULUJEMY!!!!

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA_NABÓR CIĄGŁY

Szanowni Państwo,

28 marca br. w ramach naszego projektu partnerskiego  pt. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” ogłosiliśmy nabór ciągły w celu wyłonienia kolejnych innowacji  dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych; seniorów, dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Jak dotąd wpłynął do nas jeden pomysł, który przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną w I etapie. Dodatkowo 12.04.2018 r. mieliśmy możliwość i jednocześnie przyjemność spotkania  się z Pomysłodawcą, który jako pierwszy złożył do nas swój pomysł.  Spotkanie oceniające  PITCH zakończyło się pozytywnie dla Pomysłodawcy, który zaprezentowali swój pomysł na innowację społeczną przed komisją ekspercką złożoną z 6 osób (trzech przedstawicieli zespołu Inkubatora i trzech ekspertów zewnętrznych). Innowator uzyskał 1056 pkt. na 1200 możliwych.

GRATULUJEMY!!!!

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA_NABÓR CIĄGŁY

Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.dreamsart.pl

***

Poznań, 28 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

NABORU CIĄGŁEGO POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE w ramach projektu grantowego

„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

I. Cel naboru ciągłego pomysłów na innowacje społeczne:

Celem naboru jest wyłonienie  innowacji społecznej /-ych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci
z niepełnosprawnościami), których łączna wartość nie przekroczy kwoty 62.977,25 zł,
a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych
w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej. Nabór zostanie przeprowadzony wg. załączonego Regulaminu Naboru Ciągłego Pomysłów na Innowacje Społeczne.

II. Organizator naboru:

Organizatorem  naboru ciągłego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór ciągły pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 III. Temat naboru:

INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH w obszarach:

 1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych;
 2. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pomysłodawca winien wskazać minimum jeden z ww. obszarów.

IV. Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną:

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem: osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
 • dzieci z niepełnosprawnościami

V. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną:

W  naborze ciągłym pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);
 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

VI. Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach naboru ciągłego Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikacja Wstępna Innowacji Społecznej oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.
 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 28 marca 2018 roku.
 1. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, pkój 208, lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 2. O wstrzymaniu i/lub zakończeniu naboru ciągłego Organizator naboru poinformuje na stronie internetowej rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.

Załączniki:

1. Regulamin Naboru Ciągłego Pomysłów na innowacje społeczne

2. Oświadczenia – załączniki 

3. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców wersja 1.4 z dn. 18.01.2018

Specyfikacja Wstępna Innowacji Społecznej

Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

W ramach naszego projektu partnerskiego  pt. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” poszukiwaliśmy 6 innowacji społecznych* dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych; seniorów, dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

20 grudnia mieliśmy możliwość i jednocześnie przyjemność spotkania  się z 9 Pomysłodawcami, którzy prezentowali swoje pomysły na innowacje społeczne przed komisją ekspercką złożoną z 6 osób (trzech przedstawicieli zespołu Inkubatora i trzech ekspertów zewnętrznych).

W załączeniu ostateczna lista rankingowa pomysłów na innowacje społeczne, które po spotkaniach oceniających PITCH zostały przez ekspertów ocenione pozytywnie i które będą przekazane do kolejnego etapu oceny.

GRATULUJEMY!!!!

Z Pomysłodawcami, którzy zostali wyłonieni i zakwalifikowani do kolejnego etapu zawrzemy umowy przedwstępne, w których określimy czas na dopracowanie pomysłu zgodnie z rekomendacjami eksperckimi. Dopracowane we współpracy z Inkubatorem  pomysły zostaną złożone w formie Specyfikacji Innowacji Społecznej i zostaną ponownie ocenione przez ekspertów zewnętrznych.

Ostateczna lista rankingowa_nabór uzupełniający WINS

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Szanowni Państwo,

W ramach naszego projektu partnerskiego  pt. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” poszukiwaliśmy 6 innowacji społecznych* dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych; seniorów, dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

20 grudnia mieliśmy możliwość i jednocześnie przyjemność spotkania  się z 9 Pomysłodawcami, którzy prezentowali swoje pomysły na innowacje społeczne przed komisją ekspercką złożoną z 6 osób (trzech przedstawicieli zespołu Inkubatora i trzech ekspertów zewnętrznych).

W załączeniu wstępna lista rankingowa pomysłów na innowacje społeczne, które po spotkaniach oceniających PITCH zostały przez ekspertów ocenione pozytywnie i które będą przekazane do kolejnego etapu oceny.

GRATULUJEMY!!!!

Z Pomysłodawcami, którzy zostali wyłonieni i zakwalifikowani do kolejnego etapu zawrzemy umowy przedwstępne, w których określimy czas na dopracowanie pomysłu zgodnie z rekomendacjami eksperckimi. Dopracowane we współpracy z Inkubatorem  pomysły zostaną złożone w formie Specyfikacji Innowacji Społecznej i zostaną ponownie ocenione przez ekspertów zewnętrznych.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA_NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WINS

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Zakończenie analizy formalnej, dotyczącej naboru uzupełniającego WINS

Informujemy, że zakończył się etap formalnej analizy pomysłów na innowacje społeczne, zgłoszonych w ramach otwartego naboru uzupełniającego do projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

Wpłynęło 15 Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych, z czego 14 pomyślnie przeszło analizę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Spośród wyłonionych 14 pomysłów na innowacje społeczne 6 dotyczy usług dla osób starszych, 4 – usług dla dzieci z niepełnosprawnościami i 4 – usług skierowanych do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 7 pomysłów na innowacje zostało złożonych przez osoby fizyczne/grupy nieformalne osób fizycznych, 6 przez organizacje pozarządowe, 1 przez instytucję pomocy społecznej.

Wkrótce zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna proponowanych innowacji. Dokonają jej Komisje Konkursowe złożone z przedstawicieli zespołu projektowego i ekspertów wewnętrznych/zewnętrznych. W jej wyniku wyłonione będą pomysły, które zostaną przekazane do etapu II oceny merytorycznej, tj. spotkań oceniających (pitching).

Harmonogram pitching

Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Poznań, 28 września 2017 r.

   

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

 

w ramach projektu grantowego

„Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

 

 1. Cel otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne:

Celem naboru jest wyłonienie 4 najlepszych innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami), a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej.

Ogłoszenie otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne jest zgodne z Procedurami Wsparcia i Wyboru Grantobiorców.

Pomysłodawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców;
 2. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne.

 

 1. Organizator naboru:

Organizatorem otwartego naboru jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Temat naboru:

INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH w obszarach:

 1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych;
 2. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pomysłodawca winien wskazać minimum jeden z ww. obszarów.

 1. Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną:

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem: osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
 • dzieci z niepełnosprawnościami

VII. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną:

W otwartym naborze pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);
 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

VIII. Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach otwartego naboru Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikację wstępną innowacji społecznej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Grantodawcy rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.
 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 28 września 2017 roku. Specyfikację wstępną innowacji społecznej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru do 12 października  2017 roku do godz. 15.30.
 3. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 4. Specyfikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

Załączniki:

 1. REGULAMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO_28.09
 2. Procedury WINS _1.3 _18.09.2017(1)
 3. SPECYFIKACJA-WSTĘPNA-INNOWACJI-SPOŁECZNEJ-1(1)
 4. Oświadczenia_załączniki-o-SWIS

Zobacz także portal projektu

***

Inkubator WINS, partnersko tworzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Miasto Poznań, po kilkumiesięcznej pracy, dokonał wyboru 27 innowacji społecznych rekomendowanych do dofinansowania.

To była długa i trudna droga, a Innowatorzy przeszli ją brawurowo, prezentując projekty wyrosłe z autentycznego zrozumienia potrzeb osób zależnych, przefiltrowane przez „sito” empatii oraz wsparte współpracą pomiędzy różnymi specjalistami.

Już w sierpniu rozpoczną się prace nad szczegółowym budżetem i harmonogramem działań poszczególnych projektów, by na jesieni ruszyć z wdrażaniem innowacji społecznych.

Wszystkie innowacje zostały tak zaprojektowane by po fazie testowania, stworzyć produkt/usługę/model działania do łatwego adaptowania przez inne organizacje, instytucje czy społeczności.

Mała statystka odnośnie zwycięskich pomysłów: 17 innowacji zostało złożonych przez organizacje pozarządowe, 8 przez osoby fizyczne/grupy nieformalne osób fizycznych, 2 przez instytucje pomocy społecznej. 10 innowacji dotyczy usługi opiekuńczej dla osób starszych,  7 dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami, 2 dla zarówno osób starszych, jak i dorosłych niepełnosprawnych, 3  dla dzieci i  dorosłych niepełnosprawnych oraz seniorów, 2 osób z niepełnosprawnościami, zarówno dorosłych, jak  i dzieci. 7 innowacji opartych będzie o technologię ICT.

Wstępna Lista rankingowa_WINS

Portal WINS

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Szanowni Państwo,

w ramach ogłoszonego Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne w temacie usług opiekuńczych dla osób zależnych *  wpłynęło 97 Specyfikacji Wstępnych Innowacji Społecznych,  z których po ocenie formalnej przekazano 93 pomysły do oceny merytorycznej.

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy ETAP I a w nim ocenę formalną oraz merytoryczną przeprowadzoną przez Komisje Konkursowe złożone z przedstawicieli zespołu projektowego i ekspertów wewnętrznych/zewnętrznych.

Komisje powołane były w trzech obszarach dotyczących innowacji. Każda komisja złożona była z 4 osób a każdy członek komisji dokonał indywidualnej oceny punktowej na karcie oceny merytorycznej.

Komisja konkursowa obradowała w 3 terminach tj.: 24.04, 25.04 oraz 28.04.2017r.

Na tym etapie komisje konkursowe miały za zadanie ocenić 93 Specyfikacje Wstępne Innowacji Społecznych oraz wyłonić 70 pomysłów do listy rankingowej, które spełniły kryteria merytoryczne.

Członkowie komisji oceniali dany pomysł zgodnie z przyjętymi kryteriami:

 • Analiza SWOT innowacji
 • Innowacyjność pomysłu w skali ogólnopolskiej
 • Trwałość pomysłu
 • Zakres zaangażowania grupy docelowej
 • Potencjalna płaszczyzna do współpracy/partnerstwa.

Każdy pomysł mógł uzyskać maksymalnie 120 punktów od każdego członka komisji. Maksymalna liczba punktów to łącznie 480. Zgodnie z przyjętymi Procedurami do dalszego etapu mogą przejść te projekty, które uzyskały minimum 65 punktów od każdego członka komisji przy jednoczesnym zachowaniu minimum punktowego wskazanego przy każdym z kryteriów. Uzyskanie minimalnej liczby punktów od każdego członka komisji nie we wszystkich przypadkach umożliwiało przejście do kolejnego etapu oceny, gdyż wystarczyło, iż nie zostało zachowane minimum punktowe w danym kryterium.

Informujemy, iż po ocenie merytorycznej do Etapu II przechodzi mniej niż 70 projektów, gdyż nie wszyscy Pomysłodawcy spełnili kryteria merytoryczne na poziomie minimalnym pozwalającym przejść do dalszego etapu oceny.
W związku z powyższym do ETAPU II OCENY MERYTORYCZNEJ tj. spotkań oceniających pitching przekazano 45 pomysłów zgodnie z załączoną listą rankingową. W dokumencie znajduje się także informacja o pomysłach, które nie uzyskały minimalnej wymaganej liczby punktów oraz o pomysłach odrzuconych ze względów formalnych.

LISTA RANKINGOWA

PORTAL WINS

*Nabór prowadzony był w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

WINS szuka EKSPERTÓW DO OCENY POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie dokonywania ocen merytorycznych pomysłów na innowacje społeczne, zgłoszonych w ramach otwartego naboru pomysłów w temacie usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Nabór pomysłów na innowacje społeczne został ogłoszony w marcu 2017 roku w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i zgłaszania ofert:

Zapytanie ofertowe Nabór Ekspertów

Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców

Formularz Oferty Nabór Ekspertów

PORTAL PROJEKTU

****

Poznań, dnia 15 marca 2017 r.

   

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJE SPOŁECZNE

 w ramach projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

 I. Cel otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne:

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i ich opiekunów (osób starszych, osób dorosłych z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami), a w konsekwencji poszerzenie oferty usług zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób zależnych w społecznościach lokalnych, które będą mogły stanowić trwały element systemu wsparcia wybranej grupy docelowej.

Ogłoszenie otwartego naboru pomysłów na innowacje społeczne jest zgodne z Procedurami Wsparcia i Wyboru Grantobiorców.

Pomysłodawca zobowiązany jest do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 1. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców;
 2. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne.

 II. Organizator naboru:

Organizatorem otwartego naboru jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu –  Lider projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, zwany dalej Grantodawcą.

Nabór pomysłów na innowacje społeczne jest ogłoszony w ramach projektu grantowego pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  w partnerstwie z Miastem Poznań i Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Temat naboru:

INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH w obszarach:

 1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych;
 2. Usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami;
 3. Usługi opiekuńcze dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pomysłodawca winien wskazać minimum jeden z ww. obszarów.

IV. Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną:

Grupa docelowa pomysłów na innowację społeczną to osoby zależne wraz z ich otoczeniem: osoby i podmioty, które bezpośrednio korzystają z interwencji w ramach projektu (w szczególności osoby, bez względu na wiek i płeć lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku):

 • osoby starsze
 • osoby dorosłe z niepełnosprawnościami
 • dzieci z niepełnosprawnościami

V. Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną:

W otwartym naborze pomysłów na innowacje społeczne uczestniczyć może:

 1. Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych – zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki wyznaniowe etc.);
 2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
 3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
 4. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą.

VI. Termin składania Specyfikacji wstępnej innowacji społecznej:

 1. W ramach otwartego naboru Pomysłodawcy ubiegający się o grant składać będą Specyfikację wstępną innowacji społecznej na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Grantodawcy rops.poznan.pl oraz Inkubatora www.inkubatorwins.pl.
 2. Za termin ogłoszenia naboru uznaje się 15 marca 2017 roku. Specyfikację wstępną innowacji społecznej należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru  do 29 marca 2017 roku do godz. 15.30.
 3. Specyfikacje wstępne innowacji społecznej Pomysłodawca składa w formie papierowej (na formularzu) osobiście w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (pokój 208) lub przesyła pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).
 4. Specyfikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 1. Regulamin Otwartego Naboru Pomysłów Na Innowacje Społeczne
 2. Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców

Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU

Załącznik nr 2 Procedury Wsparcia i Wyboru Grantobiorców

Specyfikacja Wstępna Innowacji Społecznej – formularz SPECYFIKACJA WSTĘPNA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

Oświadczenia: Oświadczenia_załączniki o SWIS

ZOBACZ STRONĘ PROJEKTU

***

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań
i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, od września 2016 r. realizuje projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.
Zapraszamy wszystkie osoby, podmioty i instytucje zainteresowane tworzeniem innowacyjnych metod, rozwiązań, narzędzi dla osób zależnych do zapoznania się z projektem i do współpracy!

[show_more more=”Czytaj więcej” less=”Zamknij”]

Termin realizacji: 1.09.2016 r. – 28.02.2019 r.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 30 innowacyjnych pomysłów/rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych.

Innowacja społeczna to: rozwiązania efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do wdrożenia. Niezbędne elementy towarzyszące wdrażaniu innowacji społecznych to międzysektorowość, tworzenie nowych relacji, otwartość na współdziałanie, założenie presumpcji (połączenie produkcji z konsumpcją, zaangażowanie konsumentów w produkcję potrzebnych im dóbr) i koprodukcji, oddolność, współzależność, tworzenie nowych możliwości oraz efektywniejsze wykorzystanie środków i zasobów. Dodatkowo, poprzez innowację społeczną rozumie się nowe rozwiązanie w skali kraju.

Innowacyjne usługi opiekuńcze na rzecz osób zależnych to: usługi opiekuńcze świadczone w lokalnym środowisku  z użyciem nowatorskich metod lub form pomocy wspierające osoby zależne i ich otoczenie w funkcjonowaniu w codziennym życiu i pełniejszym uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym.

Osoba zależna to: osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Innowacyjny pomysł to np.: produkt, urządzenie, narzędzie, sposób organizacji pracy, procedura działania, usługa.

Grupą docelową projektu są: Innowatorzy/Grantobiorcy tj. podmioty prywatne, w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne, podmioty publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe, którzy mają pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Do grupy docelowej włączeni będą potencjalni odbiorcy działań, użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne a w szczególności: osoby starsze, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami, ich rodzice, opiekunowie.

Miejscem realizacji projektu a tym samym przygotowywania i testowania innowacji społecznej jest teren województwa wielkopolskiego a innowacje społeczne muszą być skierowane i odpowiadać na potrzeby osób mających miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego.

Co oferujemy w ramach projektu:

 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne potencjalnych grantobiorców,
 • spotkania informacyjno – edukacyjne,
 • warsztaty dot. potrzeb osób zależnych,
 • współpracę i sieć powiązań międzyinstytucjonalnych,
 • spotkania doradcze,
 • wsparcie ekspertów i specjalistów z różnych obszarów, na każdym etapie projektu,
 • wsparcie finansowe na realizację innowacji społecznych przez udzielanie grantów.

Etapy realizacji:

 1. ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
 2. NABÓR INNOWATORÓW
 3. WSPARCIE GRANTOBIORCÓW
 4. REALIZACJA I TESTOWANIE
 5. UPOWSZECHNIANIE

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 612 211,64 zł.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Strona projektu: www.inkubatorwins.pl

Zobacz także:

PROCEDURY WINS

FAQ_WINS-1

Biuro projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Tel. 61/8567-326 lub 951,

www.rops.poznan.pl

Magdalena Wieczorek, e-mail: magdalena.wieczorek@rops.poznan.pl

Magdalena Antkowiak, e-mail: magdalena.antkowiak@rops.poznan.pl

Agnieszka Gentsch-Piasek, e-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

Partnerzy:

Urząd Miasta Poznania
ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań
Stella Gołębiewska, e-mail: stella_golebiewska@um.poznan.pl
tel.  61/ 878 41 99,+48 723 005 731
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Michał Kosiedowski, e-mail: kat@man.poznan.pl
tel. 61/ 858 21 61

[/show_more]

www.dreamsart.pl