Projekt systemowy: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wykorzystując możliwości jakie dawał Program Operacyjny Kapitał Ludzki, powierzył w 2007 roku Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu, realizację projektu systemowego pt „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania podjęte w projekcie wynikały z głównych założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do których należało uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do zdobywania wiedzy, rozwijania innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy.

W myśl tych założeń zakres projektu systemowego obejmował doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz innych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej gmin i powiatów oraz w organizacjach pozarządowych, zaangażowanych w realizację zadań pomocy społecznej w województwie wielkopolskim.

Przyjęto założenie że realizacja projektu systemowego będzie miała wpływ na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, a zdobyta przez pracowników pomocy społecznej wiedza i umiejętności zawodowe wpłyną miedzy innymi na:

  • podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację osób długotrwale bezrobotnych,
  • wspieranie i rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia,
  • aktywizowanie społeczności lokalnych w Wielkopolsce.

Projekt pt.”Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” realizowany był przez ROPS od 2007 do 2015 roku. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego możliwa była realizacja następujących zadań:

  • szkolenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie metod i form pracy socjalnej, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, prawa i administracji, zarządzania zasobami ludzkimi – od 2007 r. ze szkoleń skorzystało ponad 5000 osób, ogółem przygotowano ponad 13 000 miejsc szkoleniowych,
  • specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i podmiotów z nimi współpracujących dotyczyło przede wszystkim planowania i wdrażania rozwiązań systemowych w pomocy społecznej; skupiało się na promowaniu metod i narzędzi zwiększających efektywność działań socjalnych oraz wsparciu w opracowywaniu i realizacji projektów systemowych OPS i PCPR. Jednym z elementów doradztwa było promowanie dobrych praktyk w obszarze pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz animowanie współpracy interdyscyplinarnej i międzysektorowej.

Trudne do zmierzenia w liczbach długie rozmowy telefoniczne, spotkania indywidualne i rozwiązane sprawy „nie do rozwiązania” stanowiły stały element pracy doradców.

Z tej formy wsparcia skorzystały wszystkie gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (OPS, PCPR).

  • studia i kursy zawodowe związane z realizacją polityki społecznej, organizacją pomocy społecznej oraz wdrażaniem zadań na rzecz aktywnej integracji – zorganizowano z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, mediacji rodzinnych, gerontologii i opieki nad osobami starszymi, arteterapii oraz kurs asystenta rodziny, specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ze studiów i kursów zawodowych skorzystało ogółem 235 osób.

Działania podjęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznejw Poznaniu w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, dały możliwość podwyższenia poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenia umiejętności zawodowych kadry socjalnej. Wsparcie to byłoby znacznie ograniczone pod względem jakościowym i ilościowym, gdyby nie było możliwości finansowania działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.