Obserwatorium integracji społecznej

Obserwatorium Integracji Społecznej powstało w 2010 r. w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu systemowego „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” realizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od lipca 2015 r. OIS funkcjonuje w ramach WROT – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, współtworząc wraz z Obserwatorium Rynku Pracy oraz Obserwatorium Innowacji sieć wielkopolskich obserwatoriów.

Stworzenie Obserwatorium stało się odpowiedzią na potrzebę identyfikacji regionalnych problemów społecznych oraz informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem. OIS służy nie tylko instytucjom i odbiorcom z poziomu regionalnego (wojewodom i podległym mu instytucjom, a także marszałkom i urzędowi marszałkowskiemu) i krajowym (administracja rządowa szczególnie ministerstwa pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia), ale głównie instytucjom z poziomu powiatowego i gminnego, czyli ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie i innym jednostkom organizacyjnym gminy i powiatu.

Działania OIS przyczyniają się do:

  • monitorowania zjawisk i problemów społecznych występujących w regionie
  • gromadzenia danych nt. problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • poszukiwania rozwiązań systemowych na poziomie krajowym,
  • monitorowania działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
  • analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji,
  • zebrania i udostępnienia istniejących opracowań, raportów, danych dotyczących aktywnej integracji,
  • upowszechniania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
  • upowszechniania informacji nt. realizowanych w regionie projektach.

W związku z tym, Obserwatorium:

  • bada, monitoruje i analizuje zjawiska i problemy społeczne,
  • formułuje rekomendacje zmian w prowadzonych działaniach lub proponuje nowe działania, oraz upowszechnia wyniki swojej działalności.

Obserwatorium przyczynia się nie tylko do oceny efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, lecz również do podnoszenia efektywności i jakości działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej.