Nowa szansa z widokami

Polskie Stowarzyszenie Widoki w partnerstwie z firmą INFOS Tomasz Żurek oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu rozpoczął realizację projektu „NOWA SZANSA Z WIDOKAMI”

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach subregionu pilskiego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. 

Lider projektu wraz z Partnerami oferują szeroki zakres wsparcia poprzez :

  • Diagnozę sytuacji problemowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z utworzeniem kontraktów równoważnych do socjalnych i Indywidualnych Ścieżek Rozwoju,
  • Realizację indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prawno-obywatelskiego,
  • Realizację Kursu Umiejętności Społecznych,
  • Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych,
  • Realizację wysokiej jakości staży zawodowych,
  • Wsparcie w ramach Klubu Osób Niepełnosprawnych w Chodzieży.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu wykorzysta dotychczasowe doświadczenia i współpracę w celu zbudowania sieci współpracy i powiązań pomiędzy lokalnymi podmiotami pomocy i integracji społecznej, w dążeniu do zmniejszenia kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rolą Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, jako partnera projektu, będzie realizacja działań upowszechniających aktywną integrację  i podwyższających jej skuteczność, poprzez zawiązywanie partnerstw i współdziałanie lokalnych partnerów, których doświadczenie i zaangażowanie poszerzy ofertę usług społecznych  i inne działania ograniczające obszary wykluczenia społecznego.

Wyżej wymieniony projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywna integracja  i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Biuro Lidera Projektu:

Polskie Stowarzyszenie Widoki
Jagiellońska 3
64-800 Chodzież
e-mail: pswidoki@wp.pl
tel. 696 945 558


Biuro 1 Partnera Projektu

INFOS Tomasz Żurek
ul. Marcinkowskiego 12/1
64-800 Chodzież
e-mail: biuro.infos@poczta.pl
tel: 575 548 888


Biuro 2 Partnera Projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
tel. 61/ 8584524
e-mail: magdalena.kubisiak@rops.poznan.pl