Ocena zasobów pomocy społecznej

Grafika ilustracyjna - OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA ROK 2022 - Plik JPG 359 KB

Zapraszamy do lektury raportu „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2022:


Zapraszamy do lektury raportu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2021:


Informujemy, że w Centralnej Aplikacji Statystycznej został opublikowany formularz OZPS za 2021 rok.

Jednocześnie prosimy Państwa, aby we „wnioskach końcowych” umieścić jakościowy komentarz do danych zawartych w ocenie, a także informacje w zakresie bieżącej sytuacji w Państwa gminach/powiatach związanej z pomocą uchodźcom oraz wpływem pandemii na funkcjonowanie Państwa jednostek. Poniżej znajduje się lista pytań, które dotyczą kwestii szczególnie ważnych z punktu widzenia zapotrzebowania informacyjnego:

 1. Informacje dot. danych zawartych w formularzu.
 • Czy liczba i struktura klientów uległa zmianie, jeśli tak, w jaki sposób?
 • Czy dostrzegacie Państwo zmiany w problemach społecznych występujących na terenie gminy/powiatu, jeśli tak, to jakie? Jakie problemy dominują na terenie Państwa gminy/powiatu?
 • Czy zauważacie Państwo potrzeby w zakresie zwiększenia ilości określonego typu usług społecznych, jeśli tak to jakich?
 • Czy dostrzegacie Państwo zmiany w zapotrzebowaniu na usługi dla seniorów (usługi opiekuńcze, dzienne domy, zapewnienie całodobowego wsparcia)?
 • Czy zasoby instytucjonalne, inne placówki, ośrodki wsparcia dla dzieci i seniorów są wystarczające, czy być może występuje deficyt i zapotrzebowanie stworzenia/rozbudowania infrastruktury w tym zakresie, dla kogo? (dzieci, seniorów, os. z niepełnosprawnościami)
 • Czy budżet, który przeznaczacie Państwo na działalność OPS i realizację zadań/usług zmienił się/pozostał na tym samym poziomie? W jakich aspektach?
 • Czy w kwestii kadrowej zauważacie Państwo zmiany/wyzwania w tym zakresie (konieczność zwiększenia liczby pracowników, jakich specjalistów?
 1. Informacje dot. pandemii.

Prosimy Państwa o komentarz podsumowujący Państwa działania i zmiany w ośrodkach w związku z pandemią. Czy w 2021 roku pandemia nadal miała wpływ na organizację pracy ośrodka pod względem kadrowym, pracy z klientem, wprowadzonych działań i rozwiązań.

 1. Informacje dot. wsparcia uchodźców.

W związku z sytuacją międzynarodową, kryzysem humanitarnym oraz wzmożonym ruchem ludności, prosimy Państwa o krótki opis sytuacji na terenie Państwa gminy/powiatu związany z przyjmowaniem uchodźców, oczywiście jeśli ta kwestia Państwa dotyczy.

Dodatkowo przypominamy, że wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu zasilenia danymi Państwa formularza prosimy zgłaszać do Help Desk Cesar: tel.: 81 749 55 76 hd.cesar@sygnity.pl


OZPS za 2020 rok – zapraszamy do lektury raportu.

WERSJA TRADYCYJNA – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2020 Rok – Plik PDF 4 MB

WERSJA DOSTĘPNA – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2020 Rok – Plik Word 11 MB


OZPS za 2019

Zachęcamy do lektury raportu.

Raport stanowi z jednej strony podsumowanie realizacji zadań w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań w ramach polityki społecznej tj. – wsparcia rodziny czy osób z niepełnosprawnościami, z drugiej strony przedstawia prognozy na następny rok kalendarzowy.

Analiza danych z OZPS odbywa się z uwzględnieniem lokalnego kontekstu realizowania zadań przez gminy i powiaty m.in., sytuacji demograficznej, sytuacji na rynku pracy, posiadania infrastruktury pomocy i wsparcia na terenie gminy/powiatu, sytuacji kadrowej w OPS i PCPR.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że raport jest statystyczną fotografią sytuacji socjalnej na terenie województwa, dane uwzględniane w OZPS są aktualne na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

OZPS – opis źródeł danych do tabel i raportów zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej

Udostępniamy Państwu opracowanie, z którego można dowiedzieć się skąd zasilają się poszczególne tabele i raporty zawarte w OZPS za 2018 rok.

Ze wstępu do opracowania:

„Analizy, które służą do generacji raportów bazują na danych pochodzących ze sprawozdań m. in. z MRPiPS-03, MRPiPS-05 oraz ze zbioru centralnego i dlatego nie zawsze można porównywać ze sobą poszczególne raporty. Warto także nadmienić, iż dane ze zbioru centralnego obejmują realizację, a sprawozdania bazują na decyzjach i niejednokrotnie z tego wynikają różnice.”

OZPS za 2019 (Edycja 2020)

Szanowni Państwo, w piątek 27 marca 2020 r. w CAS opublikowany został formularz Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS). Narzędzie jest kontynuacją koncepcji opracowanej Przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za rok 2018.

IPSS w ramach projektu pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” opracowało również  materiał pt. „Samouczek obsługi systemu CAS. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej przez gminy i powiaty”, który ma odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości powstające w trakcie wypełniania formularza.

W razie dodatkowych pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ois@rops.poznan.pl

OZPS za 2018 – zachęcamy do lektury raportu

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury raportu, który powstał w oparciu o nowy formularz sprawozdania.

Ze wstępu: „Tegoroczne sprawozdanie (OZPS za 2018 rok, Edycja 2019) zostało poddane znacznej modyfikacji w wyniku realizacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych projektu pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”. Projekt realizowany był w ramach środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”

OZPS za 2017 – skrót raportu

Szanowni Państwo,

niebawem w ROPS zaczynamy pracę nad Oceną zasobów pomocy społecznej za 2018.

Dzisiaj zachęcamy Państwa do pobrania skrótu OZPS za 2017 rok, który został przygotowany jako wykaz najważniejszych informacji z raportu.

Zachęcamy do przeglądania i lektury.

W celu pobrania pliku pdf z publikacją prosimy o kliknięcie na poniższą ikonkę –>

UWAGA! Narzędzie OZPS za 2018 (Edycja 2019)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” powstał nowy formularz do sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej.

Według zapewnień przedstawicieli MRPiPS narzędzie to powinno zostać umieszczone w systemie CAS po 17 marca br.

Poniżej przekazujemy pismo wysłane do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w tej sprawie.

Pismo do ROPS w sprawie OZPS 2018

Aktualny raport OZPS za 2017 rok

25 czerwca br. raport pt. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok”, został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą numer XLVII/1078/18.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to sprawozdanie w którym znajdziecie Państwo informacje o aktualnym stanie pomocy społecznej w województwie. Podczas lektury raportu, dowiecie się Państwo, z jednej strony z jakich powodów mieszkańcy wielkopolski najczęściej korzystają ze wsparcia systemu, jaki rodzaj świadczeń pobierają, jaki jest wiek oraz płeć klientów, ilu spośród nich to klienci długotrwale korzystający z pomocy. Z drugiej strony, jakim zasobem instytucjonalnym dysponuje województwo wielkopolskie, jakie środki finansowe wydatkowane są na niektóre zadania pomocy społecznej oraz jaka jest aktywność projektowo-konkursowa samorządów gminnych i powiatowych.

Każdego roku, w oparciu o wnioski i rekomendacje przygotowywane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, tworzone są regionalne wnioski i rekomendacje dla systemu pomocy społecznej.

Polecamy lekturę tego praktycznego opracowania!

Plik do pobrania w formacie pdf –> Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2017 rok

Owocnej lektury.

Zespół OIS

OZPS za 2017 rok – Ważne wyjaśnienie do tab. 3.2

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się pytaniami dot. tegorocznego formularza OZPS
informujemy, że wiersze 4-24 w tabeli 3.2 dotyczą rodzinnej pieczy zastępczej ogółem,
a dane dot. rodzin zastępczych pobierających dodatek wychowawczy uwzględniamy od wiersza 25.

Prosimy nie sugerować się nagłówkiem nad wierszem 4: RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA – OGÓŁEM (BEZ DODATKU WYCHOWAWCZEGO), powinien on zostać umieszczony tylko i wyłącznie w komórkach dotyczących  kwot świadczeń (czyli: 6,9,12,15,18,21,24).

Formularz OZPS za 2017 rok. Zmiany w formularzu i data umieszczenia w CAS

Szanowni Państwo,

na stronie MRPiPS pojawił się formularz OZPS za 2017 rok, wskaźniki i objaśnienia do formularza. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/narzedzie-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-spolecznej—formularz-2017/

Dodatkowo na stronie znajduje się informacja o terminie umieszczenia OZPS w systemie CAS. Nastąpi to po 20 marca 2018 r.

Bardzo ważną informacją jest to, że w aktualnym formularzu OZPS za 2017 rok w stosunku do zeszłorocznego zostały wprowadzone pewne zmiany:

W tabeli 2. „Dane o korzystających z pomocy i wsparcia”

 • w wierszach 71-77 rozwinięty został wątek kontraktów socjalnych (wyszczególnienie części A i B kontraktów)
 • dodano wiersze dotyczące projektów socjalnych, w. 78-79

W tabeli 2.2. Powiat – zadania PCPR oraz MOPR

 • zmieniła się struktura prezentacji danych dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej (bez dodatku wychowawczego i pobierających dodatek wychowawczy), w. 4-42

W tabeli 3. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

 • dodano wiersze dotyczące świadczenia wychowawczego, w. 1-2

W tabeli 4. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

 • dodano wiersze dotyczące ogrzewalni, w. 35-41

W tabeli 6. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie Jednostki Samorządu Terytorialnego

 • dodano wiersz dotyczący świadczenia wychowawczego, w. 53

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Tel. 61 85 67 336/338
ois@rops.poznan.pl

Aktualny raport OZPS za 2016 rok

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to sprawozdanie w którym znajdziecie Państwo informacje o aktualnym stanie pomocy społecznej w województwie. Podczas lektury raportu, dowiecie się Państwo z jednej strony z jakich powodów mieszkańcy wielkopolski najczęściej korzystają ze wsparcia systemu, jaki rodzaj świadczeń pobierają, jaki jest wiek oraz płeć klientów, ilu spośród nich to klienci długotrwale korzystający z pomocy. Z drugiej strony, jakim zasobem instytucjonalnym dysponuje województwo wielkopolskie, jakie środki finansowe wydatkowane są na niektóre zadania pomocy społecznej oraz jaka jest aktywność projektowo-konkursowa samorządów gminnych i powiatowych.

Każdego roku, w oparciu o wnioski i rekomendacje przygotowywane przez pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, tworzone są regionalne wnioski i rekomendacje dla systemu pomocy społecznej.

Polecamy lekturę tego praktycznego opracowania!

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za 2016 rok 

Objaśnienia uzupełnione po spotkaniu 24 marca 2017 rok.

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym.
Poniżej zamieszczamy trzy kwestie, które m.in. pojawiły się na spotkaniu i postanowiłyśmy ująć je również w skróconych objaśnieniach.
Szczególnie w przypadku kosztów gminy ponoszonych na pieczę zastępczą, na spotkaniu zostały przytoczone niestety nieprecyzyjne objaśnienia ministerialne, chciałyśmy tym samym sprostować ten błąd.

Dla gmin:
1. W tabeli 3.1. wiersz 62 „liczba rodzin wspierających”, dotyczy tych rodzin które wspierają rodziny biologiczne. 
W tej samej tabeli w wierszu 64 „Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych”, wpisujemy koszty gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej! W objaśnieniach ministerialnych do formularza, przytoczonych na spotkaniu jest błąd.
2. W pkt. 5 „Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia” –  ujmujemy w tabeli Dzienne Domy Pomocy również Domy Senior Wigor, w kosztach prowadzenia i utrzymania placówek należy podać łączny koszt prowadzenia tych placówek (bez kosztów na remonty i inwestycje). W sekcji opisowej nad tabelą należy wskazać kwotę dofinansowania oraz wartość wkładu własnego.

Dla powiatu:
1. W tabeli 3.2. wiersz 38 „Indywidualny Program Usamodzielnienia” wpisujemy zarówno osoby kontynuujące program z roku poprzedniego, jak i nowe osoby, z którymi zawarto umowę w danym roku. Osób, które zerwały umowę nie ujmuje się
W tej samej tabeli ” Pełnoletnie osoby opuszczające rodzinne formy pieczy zastępczej” wiersz 39, 40, wpisujemy wszystkie osoby, które są usamodzielniane w danym roku kalendarzowym i całość kwoty świadczeń wydatkowanych na ten cel. Liczy się fakt podjęcia decyzji o usamodzielnieniu, bez względu na wiek usamodzielnianej osoby (wliczamy również te osoby, które mają więcej niż 18 lat i z opóźnieniem podjęły decyzję o usamodzielnieniu.)
W załączeniu skrócone objaśnienia uzupełnione o te kwestie.

objaśnienia ważne uzupełnione po spotkaniu 24.03.2017

Objaśnienia OZPS za 2016 do najczęściej popełnianych błędów w zeszłorocznych sprawozdaniach 

Szanowni Państwo,

oprócz objaśnień znajdujących się w Centralnej Aplikacji Statystycznej przygotowaliśmy dla Państwa krótkie, graficzne opracowanie.
W opracowaniu wskazujemy newralgiczne miejsca formularza OZPS, w których w zeszłym roku najczęściej pojawiały się błędy.
Forma tego 7-stronicowego opracowania jest bardzo przystępna i pomoże Państwu uniknąć wielu błędów.

Dokument do pobrania  –> objaśnienia – wyjaśnienia dodatkowe

Pełna wersja objaśnień umieszczona w Centralnej Aplikacji Statystycznej –> Objaśnienia OZPS wersja w CAS

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!
Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 (edycja 2017)

Szanowni Państwo,

w Centralnej Aplikacji Statystycznej pojawił się formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Formularz załączamy również tu –> Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok (edycja 2017)
Tegoroczne objaśnienia do formularza pojawią się niebawem na stronie.

Już teraz przypominamy Państwu o konieczności wypełniania pkt. 11 OZPS – „Wnioski końcowe”!

Spotkanie szkoleniowe z zakresu wypełniania formularza OZPS
Dla zainteresowanych istnieje opcja zorganizowania spotkania, w celu szczegółowego omówienia sposobu wypełniania formularza. Chętnych prosimy o zgłoszenie do środy 15.03 br. tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: ois@rops.poznan.pl

Uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania konsultacji lub zgłoszenia problemów dotyczących działania Centralnej Aplikacji Statystycznej,
należy kontaktować się z Centralnym Help Deskiem firmy Sygnity. Kontakt jest możliwy przy użyciu:

strony www https://www.hd.sygnity.pl/
poczty elektronicznej hd.cas@sygnity.pl
numeru telefonu (81) 749 55 65 (w godzinach 8.00 – 16.00)
numeru faks (81) 749 55 04

Zgłoszenia błędów oraz awarii możliwe są jedynie poprzez: stronę www, pocztę elektroniczną lub fax. Zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną oraz fax, wymagają załączenia wypełnionego formularza:

ZBL-01 Zgłoszenie Błędu

UAW-01 Zgłoszenie Awarii


2011
Bilans potrzeb pomocy społecznej województwa wielkopolskiego na rok 2011

Coroczne sporządzanie bilansu potrzeb pomocy społecznej województwa wielkopolskiego było jednym z zadań wypełnianych przez Samorząd Województwa, zgodnie z art. 21 pkt. 8 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2009 rok Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Powyższe sprawozdanie objęło następujące zagadnienia:

 1. Formy pomocy udzielane przez OPS
 2. Podstawy udzielania pomocy społecznej przez OPS
 3. Formy pomocy udzielane przez PCPR
 4. Strategie rozwiązywania problemów społecznych
 5. Programy rządowe i osłonowe
 6. Potrzeby kadry socjalnej
 7. Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej
 8. Placówki pomocy społecznej
 9. Utrzymanie i prowadzenie OPS i PCPR

RAPORT_Bilans potrzeb pomocy społecznej województwa wielkopolskiego 2011

2012
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2012

Nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zgodnie z art. 16a, wprowadziła obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 r. dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.

OZPS powinna zostać sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a zasoby, o których mowa, w szczególności obejmują: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania z pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący (art. 16a, p.1 i 2 Ustawy). Ocena, o której mowa, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy (art. 16a, p.3 Ustawy o pomocy społecznej).

Ocena zasobów powinna zostać przedstawiona przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ocena wraz z rekomendacjami ma być podstawą do planowania budżetu na rok następny (art. 16a, p.4 Ustawy o pomocy społecznej).

Następnie, samorząd województwa jest zobligowany do przekazania oceny zasobów pomocy społecznej sporządzonej na podstawie ocen przygotowanych przez gminy i powiaty z obszaru województwa, właściwemu wojewodzie do 31 lipca każdego roku (art. 21 pkt. 8 Ustawy o pomocy społecznej).

RAPORT Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2012

2013
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2013

23 czerwca 20014 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr LVIII/883/14 przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2013. Ocena została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i gospodarczej wielkopolskich gmin i powiatów.

RAPORT Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013

2014
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2014

Zapraszamy do lektury wojewódzkiego raportu Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok, przygotowanego na podstawie sprawozdań gminnych i powiatowych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej to podsumowanie działań zrealizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w obszarze pomocy społecznej i niektórych działań w obszarze polityki społecznej.

RAPORT Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2014

Dziękujemy za współpracę wszystkim wielkopolskim ośrodkom pomocy społecznej oraz powiatowym centrom pomocy rodzinie. Dziękujemy że zawsze możemy na Państwa liczyć!