POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym na rzecz: 1) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o.; 3) Projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym pn. „PI-MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartego na idei flexicurity” Działanie 8.1. Podziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 4) projektu systemowego pn. „Obserwatorium Integracji Społecznej”, Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Priorytet I, Działanie 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania