Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończony został nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do dnia 30.10.2020 r. wnioski o powierzenie grantu złożyły łącznie 194 jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego, w tym 29 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 161 gmin.

Niestety środków finansowanych przewidzianych do powierzenia w ramach grantów w naszym projekcie nie starczy dla wszystkich jednostek, które się o to ubiegają.

Pomimo, iż nabór wniosków trwał do dnia 31.10.2020 r., wnioski, które wpłynęły do nas do dnia 22.10.2020 r. dotyczą łącznej kwoty grantów, która wyczerpuje pulę środków będącą w dyspozycji w ramach projektu (23 591 249,95 zł).

W związku z powyższym wnioski, które wpłynęły do tut. Ośrodka po tym dniu, znalazły się na liście rezerwowej – łącznie 52 wnioski.

Do tej pory 130 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do powierzenia grantu. Jeden wniosek, pomimo otrzymania oceny pozytywnej, został wycofany przez wnioskodawcę, a 11 wniosków jest jeszcze w trakcie oceny.

Mamy nadzieję, że granty powierzone jednostkom samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce w ramach ww. projektu skutecznie przyczynią się do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.