W dniu 15 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 6753/2023 Wielkopolski Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPDI).

Plan jest ważnym dokumentem, który określa wyzwania i priorytetowe działania związane z deinstytucjonalizacją w 5 obszarach:

  • rodziny, w tym dzieci, zwłaszcza w systemie pieczy zastępczej,
  • osób starszych,
  • osób z ograniczoną sprawnością,
  • osób w kryzysie bezdomności oraz zdrowia psychicznego.

Jego opracowanie jest obowiązkowe dla samorządów województw. Jest punktem odniesienia dla interwencji – projektów planowanych do realizowania w obszarze włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w latach 2021-2027.

W WPDI zaprezentowano szczegółową diagnozę sytuacji w poszczególnych obszarach oraz priorytety, w których wskazano pożądane kierunki działań w odniesieniu do wskazanych 5 grup w obszarach takich jak:

  • usługi społeczne,
  • infrastruktura społeczna,
  • aktywność społeczna i obywatelska,
  • włączenie społeczne.

W ramach opisu kierunku „koordynacja polityki społecznej” w Planie zawarto szczegółową koncepcję działań koordynacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wskazano również potencjalne źródła finansowania działań, w tym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w latach 2021-2027.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem.

Pliki do pobrania: