Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji

W dniu 23 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4475/2021 Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025.

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest poprawa sytuacji rodzin (w tym dzieci funkcjonujących w tych rodzinach) – zarówno biologicznych jak i zastępczych i adopcyjnych oraz osób, które funkcjonują w systemie wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji – m.in. wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej (tzw. domów dziecka).

Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do wzmocnienia rodzin biologicznych w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprawy sytuacji wychowanków pieczy zastępczej i zwiększenia ich szans na pełne usamodzielnienie oraz wsparcia rodzin adopcyjnych w wyzwaniach związanych z integracją dziecka przysposobionego ze swoim bagażem doświadczeń.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu skupione przede wszystkim na wsparciu gmin i powiatów w organizacji, koordynacji i realizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. W programie wskazano ponadto także konkretne przedsięwzięcia strategiczne ROPS takie jak m.in. rozbudowa sieci klubów rodzinnych we współpracy z gminami, wypracowanie modelu wczesnego usamodzielniania wychowanków czy rozbudowa sieci wsparcia rodzin adopcyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:

 1. WERSJA TRADYCYJNA – Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji 2021-2025 – Plik PDF 7 MB
 2. WERSJA DOSTĘPNA – Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji 2021-2025 – Plik Word 10 MB

 1. Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025, które odbywają w dniach od 09.11.2021 do 23.11.2021 r. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: rodzina@rops.poznan.pl do dnia 23.11.2021 r. do końca dnia.Ponadto osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się na platformie zoom:
  1. Konsultacje z instytucjami wsparcia rodziny, 22.11.2021 r., g. 9.00.
  2. Konsultacje z instytucjami systemu pieczy zastępczej, 22.11.2021 r., g. 13.00.

  Zapisów na spotkanie można dokonać wysyłając informację na adres rodzina@rops.poznan.pl, w tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy i godziny spotkania, a w treści nazwy jednostki i danych osób, które będą uczestniczyć wraz z adresami mailowymi, na które prześlemy link z dostępem do platformy.

  Załączniki:

  1. Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025 (konsultacje) – Plik Word DOCX 2 MB – WERSJA DOSTĘPNA
  2. Zapraszamy do konsultacji projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025 (konsultacje) – Plik Word DOCX 2 MB – WERSJA STANDARDOWA
  3. Formularz do zgłaszania uwag do projektu Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025 – Plik Word DOCX 166 KB

WIELKOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ opracowany został na podstawie „Diagnozy systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce”,  w odniesieniu do zawartych w niej rekomendacji, a także uwzględniając wnioski wynikające z danych statystycznych z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Wielkopolskim, jak również sugestie i propozycje specjalistów.

Jego rozwinięcie i uszczegółowienie stanowią priorytety, w ramach których wyodrębniono cele operacyjne, a następie działania, do których przyporządkowane są wskaźniki oraz potencjalni realizatorzy. Zawarte w scharakteryzowanej powyżej strukturze treści merytoryczne zbieżne są ze Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument ten precyzuje bowiem założenia wielkopolskiej polityki społecznej w obszarze wsparcia rodziny i dziecka.

Zawarte w nim treści w ujęciu regionalnym nawiązują do założeń preambuły ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5, a więc:

 1. dobra dzieci potrzebujących wszechstronnej ochrony i pomocy, a także dbałości o zaspokojenie ich potrzeb dla prawidłowego rozwoju oraz uzyskania przez nie w przeszłości samodzielności życiowej,
 2. dobra podstawowej komórki społeczeństwa jaką jest rodzina – naturalne środowisko rozwoju, a zatem i wszystkich jej członków,
 3. przekonania, że skuteczne wsparcie rodziny oraz ochrona i pomoc dzieciom osiągnąć można poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji działających w tym obszarze.

WIELKOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – TREŚĆ