Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

W związku z wdrażaniem, przyjętej 25 października 2010 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz zgodnie z  art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) podjęte zostały działania nad opracowywaniem wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespoły robocze

W ramach budowania Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 powołaliśmy do współpracy interdyscyplinarny zespół specjalistów- ekspertów, którzy stanowili dla nas wsparcie merytoryczne, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w wyznaczaniu najważniejszych kierunków zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym. W skład Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 weszli przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele sądów, policji, organizacji pozarządowych, powiatowych ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowych, ośrodków wsparcia rodzin w kryzysie. Gremium tych osób wyraziło wolę współuczestniczenia w kreowaniu wojewódzkiej polityki społecznej na rzecz osób doświadczających przemocy.

Prace nad Programem

29 czerwca 2011 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się I spotkanie Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Na spotkaniu przyjęto metodologię budowania Programu, uprzednio zaakceptowaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także zaakceptowano 6 najważniejszych CELÓW dla Wielkopolski :

Priorytet 1  Monitoring zjawiska przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim
Priorytet 2 Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie
Priorytet 3 Wielkopolska wspierająca ofiary przemocy w rodzinie
Priorytet 4 Wielkopolski Model Pracy ze Sprawcą Przemocy szansą skutecznych oddziaływań na osoby stosujące przemoc
Priorytet 5 Wysoka jakość usług w wielkopolskich instytucjach i organizacjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Priorytet 6 Wielkopolska otwarta na skuteczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Kolejnym etapem prac nad Programem było zaproszenie do współpracy innych specjalistów  i osoby aktywnie działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reprezentujące m.in. środowiska naukowe, pomocy i integracji społecznej, rynku pracy oraz zdrowia.

W dniach 1-2 września 2011 roku w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie odbyło się spotkanie członków Międzysektorowego  Zespołu Konsultacyjnego ds. Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Celem spotkania było określenie i ustalenie szczegółowych zadań (działań) na poziomie województwa, które będą egzemplifikacją PRIORYTETÓW Programu, przyjętych na spotkaniu Zespołu Sterującego w dn. 29 czerwca 2011r. Oprócz wskazania konkretnych działań (zadań), poproszono uczestników o wskazanie uzasadnienia wyboru zdania (działania), podanie wskaźnika realizacji i przewidywanych efektów, a także poproszono o wskazanie potencjalnych instytucji i organizacji oraz partnerów odpowiedzialnych za jego wykonanie.

3 października 2011 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu odbyło się II spotkanie Zespołu Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020.
Na spotkaniu zaprezentowano wyniki badań nad przemocą w rodzinie przeprowadzone przez firmę BIOSTAT na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS oraz podjęto dyskusję nad rekomendacjami w obszarze problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim.
Najważniejszą część spotkania stanowiła debata nad działaniami wypracowanymi przez Międzysektorowy Zespół Konsultacyjny w Żerkowie w dniach 1-2 września 2011 roku. Zespół Sterujący jako odpowiedzialny za ostateczny kształt Dokumentu zmodyfikował część zadań, proponując nowe zapisy. Podjęto również decyzję o modyfikacji nazwy Priorytetu nr 1 na ,,Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oparty o rzetelną diagnozę zjawiska przemocy”.

19 grudnia 2011 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr XVII/283/11 jednogłośnie przyjął WIELKOPOLSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2020. Projekt uchwały został uprzednio zaakceptowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa.

Szczegóły dotyczące priorytetowych działań województwa na lata 2011-2020 w zakresie omawianej problematyki znajdują się w załącznikach.

Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 powstał w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn. ,,Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, zadanie: Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w regionie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020

KONTAKT

Barbara Wojtaszek

Dział Koordynacji Polityki Społecznej
tel./fax 61 856 73 23

Marta Chmielewska
Dział Koordynacji Polityki Społecznej
tel./fax 61 856 73 32

chmielewska.marta@rops.poznan.pl

Sprawozdanie z WPPPwR za 2016r.

 Sprawozdanie z PLANU DZIAŁAŃ 2016 (Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Plan działań WPPPwR na 2017r.

Plan działań 2017 (Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Sprawozdanie za 2017r.

Sprawozdanie z REALIZACJI DZIAŁAŃ w 2017 rok w ramach realizacji WPPPwR na lata 2011-2020

Plan działań na 2018r.

PLAN DZIAŁAŃ na 2018 w ramach realizacji WPPPwR na lata 2011-2020

Sprawozdanie za 2018r.

Sprawozdanie z REALIZACJI DZIAŁAŃ WPPPwR w 2018 rok

Plan działań na 2019r.

PLAN DZIAŁAŃ WPPPwR na 2019

Sprawozdanie za 2019r.

Sprawozdanie z realizacji działań WPPPwR za 2019 rok

Plan działań na 2020r.

Plan działań w ramach WPPPwR w 2020 roku