Programy

Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami
Wielkopolski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wielkopolski program na rzecz osób starszych
Program „Wielkopolska Karta Rodziny”
Wielkopolski program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego województwa wielkopolskiego