Programy

Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych
Wielkopolski Program Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji
Wielkopolski Program Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością
Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2022
Program „Wielkopolska Karta Rodziny”
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi