Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza:

 

NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020

 

I. Cel projektu 

Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

II. Formuła projektu

Projekt zakłada udzielanie wsparcia w formule grantowej skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Wielkopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego działających na rzecz gminnych/powiatowych instytucji pomocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej m.in.: ośrodków pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk i noclegowni dla osób w kryzysie bezdomności, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, środowiskowych domów samopomocy z miejscami całodobowego i okresowego pobytu, oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych instytucjonalnych form pieczy zastępczej, a także podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego zleciła realizację usług wspierających na terenie województwa wielkopolskiego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10% od całkowitego kosztu realizacji działań grantowych (wkład własny może być wniesiony w postaci wkładu finansowego, wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego).

IV. Zakres przedmiotowy grantu

Granty mogą być przeznaczone na:

 • dodatki / dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników – etatowych i nieetatowych – faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających (np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych),
 • zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną – dla pracowników (etatowych i nieetatowych),
 • doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej,
 • zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
 • finansowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji (przyjęcia interwencyjne, a nie planowe) oraz zapewnienie funkcjonowania takich miejsc, zwłaszcza kosztów asystencji lub opieki oraz wyżywienia dla osób na kwarantannie,
 • finansowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin,
 • zmniejszenie liczby miejsc w instytucjach w celu rozgęszczenia mieszkańców i dla zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na epidemię COVID-19,
 • zakup i dostarczanie gotowych posiłków dla pracowników instytucji wspierających,
 • poradnictwo specjalistyczne dla pracowników związane z pracą w warunkach epidemii,
 • zatrudnienie nowych osób lub zaangażowanie wolontariuszy do świadczenia usług socjalnych, opiekuńczych, asystenckich i medycznych w instytucjach i w środowisku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

V. Finanse

Wartość projektu: 28 833 749,95 zł, w tym 24 508 687,45 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 1 441 687,50 zł (Budżet Państwa), 2 883 375,00 zł (wkład własny).

Minimalna kwota Grantu dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł.

Maksymalna kwota Grantu:

 • dla miast na prawach powiatu wynosi 1 000 000,00 zł;
 • dla powiatów oraz gmin powyżej 50 000 mieszkańców wynosi 500 000,00 zł;
 • dla gmin od 10 0000 do 50 000 mieszkańców wynosi 250 000,00 zł;
 • dla gmin do 10 000 mieszkańców wynosi 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Procedurze powierzenia grantów” w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru

Termin składania wniosków o grant: od dnia 04.09.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu wniosku) – osobiście/pocztą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

VII. Sposób aplikowania

Wypełniony Wniosek o powierzenie grantu, stanowiący załącznik nr 1 do Procedury powierzenia grantów, należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do podejmowania decyzji w imieniu Grantobiorcy. Wniosek w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Wniosek o powierzenie Grantu w ramach Projektu pt.

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).

Przed wypełnieniem Wniosku o powierzenie grantu należy zapoznać się z Procedurą powierzenia grantów „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, która zawiera szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania grantów, kryteria oceny wniosków oraz wzór Wniosku o powierzenie grantu, wzór Karty oceny Wniosku o powierzenie grantu, wzór Umowy o powierzenie grantu, wzór Sprawozdania oraz Wymagania dotyczące stosowania cen rynkowych.

VIII. Informacje o projekcie

Dodatkowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać mailowo lub telefonicznie.
Osoby do kontaktu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów
 1. Załącznik Nr 2 Procedura powierzenia grantów wraz z załącznikami: