5 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 4998/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyły ogółem 10 ofert na realizację 3 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty na łączną kwotę dotacji 42 500,00 zł.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.

Pliki do pobrania: