Uchwała Nr 5654/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr 5468/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

29 września 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5654/2022 zmieniającą Uchwałę Nr 5468/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Z przyznanej dotacji w kwocie 8 175,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) zrezygnowała Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, która planowała zrealizować projekt „Wielkopolska wobec przemocy” w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W związku z powyższym przyznaje się dotację Pilskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Sytuacja” z siedzibą w Pile, które złożyło ofertę na realizację projektu „Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie” w ramach zadania publicznego pn. „Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie”.

Rozstrzygniecie zostało opublikowane również na stronie BIP UMWW.