Ogłoszenie nr 9/2024

psycholog

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI

Stanowisko: psycholog (k/m)

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Kaliszu; miejsce pracy: Kalisz

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji:  26.01.2024r.

Nr ogłoszenia:   9/2024

Cel stanowiska: Dobór najlepszej rodziny dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka.
 • Kwalifikacja kandydatów oraz dobór rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzanie wywiadu adopcyjnego, diagnozy psychologicznej kandydatów, szkoleń oraz kwalifikacji, a także prowadzenie nadzoru nad osobistą stycznością z dzieckiem.
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom które przysposobiły dziecko oraz rodzicom naturalnym, w tym sygnalizującym zamiar pozostawienia dziecka.
 • Zapewnienie wsparcia, w tym terapii rodzinnej osobom, które przysposobiły dziecko.
 • Udzielanie kandydatom do przysposobienia dziecka informacji o procedurze, wymaganych dokumentach, pomoc w sporządzaniu właściwych wniosków.
 • Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym w szczególności z sądami opiekuńczymi, instytucjami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Planowanie, monitoring i sprawozdawczość z własnej działalności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 • minimum 1 rok doświadczenia w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną;
 • dobra znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • wysokie umiejętności stosowania metodologii pracy psychologicznej , szczególnie
  w kontekście zadań związanych z postępowaniem adopcyjnym, w tym metod odnoszących się do diagnozy i oddziaływań skierowanych na dzieci, a także osoby dorosłe kandydujące
  do przysposobienia;
 • umiejętność sporządzania wypowiedzi na piśmie, szczególnie opinii psychologicznych, wywiadów adopcyjnych i innych, poprzedzających diagnostykę i tworzenie planu działania, pism urzędowych, w tym pism kierowanych do sądów;
 • wysoki poziom posługiwania się nomenklaturą psychologiczną, a także posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej, również w sytuacjach trudnych i stresujących.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie pracy związanej ze wsparciem rodziny, pieczą zastępczą, adopcją, prowadzeniem szkoleń, opiniowaniem w sprawach rodziny,
 • znajomość ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • szkolenia z zakresu pieczy zastępczej i adopcyjnej, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej, psychoterapii, opiniowania w sprawach rodzinnych, metod pracy z dzieckiem i rodziną, konsekwencji traumy, zburzeń więzi, FAS,
 • umiejętność analizy danych i wnioskowania,
 • znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego i systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania bardzo dobrych relacji z osobami będącymi odbiorcami naszych działań, a także partnerami naszej działalności, a także bieżących kontaktów drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego- informacja o prawie do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,
 • w brzmieniu: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłam/em pozbawiony/a władzy rodzicielskiej; władza rodzicielska nie została mi zawieszona lub ograniczona”,
 • w brzmieniu: „Nie posiadam obowiązku alimentacyjnego” lub „Wypełniam obowiązek alimentacyjny”- jeśli taki wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • W brzmieniu: „Nie figuruję w rejestrze sprawców przestępstw seksualnych”- informacja ta będzie weryfikowana, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 9/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 lub poprzez formularz Aplikuj na stronie internetowej ROPS ( www.rops.poznan.pl zakładka praca) w terminie do 18 lutego 2024r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani Magdalena Kwiecień zam. Kalisz

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w wysokim stopniu spełniła wymagania stanowiska pracy, szczególnie w zakresie znajomości wymaganych przepisów prawa, a także metodologii pracy psychologicznej w kontekście adopcji.  Doświadczenie zawodowe kandydatki, sposób komunikowania się, a także  wysoki poziom kultury osobistej również predysponują Ww. do realizacji zadań na tym stanowisku.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com