Ogłoszenie nr 7/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. migracji w punkcie informacyjnym Centrum Integracji Cudzoziemców w projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Migracyjnej; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 2 czerwca 2023 r.

Nr ogłoszenia:  7/2023

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Rozwój sieci Centrów Integracji Cudzoziemców w Wielkopolsce, koordynacja ich działań w Poznaniu.
 • Obsługa punktu informacyjnego- informowanie uczestników projektu o możliwościach zaspokojenia ich potrzeb w zakresie życia codziennego, dostępnych dla nich usług w obszarze kultury, edukacji, transportu, zatrudnienia i innych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi takie usługi, tworzenie lokalnej sieci współpracy.
 • Gromadzenie informacji i tworzenie oraz aktualizowanie bazy wiedzy „pytanie- odpowiedź”.
 • Prowadzenie dokumentacji z udzielonych informacji.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych.
 • Współpraca i kontrola podmiotów, wykonawców realizującymi zlecone zadania.

Tu znajdziesz informacje o projekcie: https://rops.poznan.pl/projekty/cic/

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość jednego z języków obcych w stopniu umożliwiającym udzielenie wsparcia: ukraiński, rosyjski, angielski,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu i utrzymania relacji z klientem,
 • znajomość struktury Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość Ustawy o cudzoziemcach w zakresie umożliwiającym realizację zadań,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy,
 • wysoki poziom kultury osobistej i komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność stosowania wiedzy o rozwiazywaniu problemów społecznych,
 • obsługa oprogramowania informatycznego (MS Office).

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe,
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe, najchętniej w obszarze integracji społecznej cudzoziemców, polegające na współpracy klientem, z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, związane z realizacją projektów, szczególnie tych, które polegają na włączaniu migrantów do życia społeczne,
 • doświadczenie w realizacji projektów włączających lokalną społeczność międzynarodową, aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej, w zakresie doradztwa, coachingu, animacji, integracji, pracy socjalnej,
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia przekroczył  6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach województwa wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy pracę w dobrej atmosferze, w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 7/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com