Ogłoszenie nr 6/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. wsparcia osób z ograniczoną sprawnością

Komórka organizacyjna: Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością

Informacje dodatkowe: 1 etat

Data publikacji: 12 maja 2023 r.

Nr ogłoszenia: 6/2023

Cel stanowiska: Zapewnienie zgodnego z potrzebami merytorycznymi i przepisami prawa rozwoju systemu wsparcia osób z różnymi rodzajami ograniczonej sprawności.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością, w tym poprzez prowadzenie procedur zlecania zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie konkursowym
  i pozakonkursowym.
 2. Udział w przygotowaniu pism oraz materiałów do publikacji w zakresie wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.
 3. Prowadzenie i współprowadzenie spotkań informacyjnych, konferencji i innych przedsięwzięć w zakresie działania stanowiska.
 4. Udzielanie informacji w zakresie działalności działu, w tym prowadzenie korespondencji, tworzenie i publikacja materiałów informacyjnych.
 5. Udział w opracowywaniu i przygotowaniu materiałów na posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności działu.
 6. Udział w przygotowaniu projektu podziału środków PFRON na zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.
 7. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowaniem kosztów tworzenia zakładów aktywności zawodowej.
 8. Przygotowywanie projektów opinii dla podmiotów prowadzących turnusy rehabilitacyjne w celu uzyskania wpisu do rejestru Wojewody Wielkopolskiego.
 9. Udział w wizytowaniu obiektów dofinansowanych ze środków PFRON.
 10. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • znajomość struktury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, Ustawy o pomocy społecznej,
 • wiedza z zakresu rozwiazywania problemów społecznych osób z niepełnosprawnością,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej, analizy, wnioskowania i sporządzania pism urzędowych,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, kultury osobistej i zaangażowania.

Wymagania dodatkowe (mile widziane): w zakresie zgodności merytorycznej

 • wykształcenie magisterskie z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawa,
 • szkolenia z zakresu rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych, z zakresu obsługi Generatora wniosków Witkac,
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność i doświadczenie w pracy w Generatorze wniosków Witkac będą dodatkowymi atutami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Praca zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy pracę w dobrej atmosferze, w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon, adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: ROPS/6/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 23 maja 2023 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

Zgłoś Swoje CV

Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com