Ogłoszenie nr 5/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: Pomoc administracyjna

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: 1 etat – na zastępstwo

Data publikacji: 11 maja 2023 r.

Nr ogłoszenia:  5/2023

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji oraz bazy danych w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym
 • Pozyskiwanie i opracowywanie danych gromadzonych w celach sprawozdawczych
 • Obsługa kancelaryjna Ośrodka- poczta tradycyjna i elektroniczna, skanowanie dokumentów, obieg dokumentów, kontakt z klientami i osobami zatrudnionymi (udzielanie podstawowych informacji, łączenie rozmów, ułatwianie kontaktów)
 • Bieżąca archiwizacja dokumentów
 • Koordynacja kalendarza osób zatrudnionych, w tym kierownictwa
 • Planowanie, monitoring i sprawozdawczość z działalności
 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej związanej z zamówieniami, rezerwacjami sal, samochodów służbowych dla potrzeb WOA etc.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • podstawowa znajomość struktury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • biegła umiejętność obsługi środowiska MS Office (szczególnie Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej,
 • zaangażowanie w pracę.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • umiejętność sporządzania pism urzędowych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym
i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje na temat dostępności znajdziesz: https://rops.poznan.pl/deklaracja-dostepnosci/

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 5/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do dnia 23 maja 2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy. Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej stanowisko pracy została wybrana:

Pani Milena Maciąg zam. Oborniki

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka  spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych; szczególnie w zakresie odniesienia dotychczasowych doświadczeń do działań prowadzonych przez ROPS. Ww. wyróżniła się także wysokim poziomem komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej i wysoką motywacja do podjęcia pracy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com