Ogłoszenie nr 3/2024

ds.  rozwoju pieczy zastępczej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. rozwoju pieczy zastępczej

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Rodzinnej

Informacje dodatkowe: etat utworzony w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” realizowanego do 30 czerwca 2029r.

Nr ogłoszenia:   3/2024

Cel stanowiska: Wsparcie koordynacji i rozwoju systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce  w ramach projektu: pt.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja wsparcia w tworzeniu lokalnych diagnoz problemowych i dokumentów strategicznych, w tym szczególnie powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej,
  w tym:
 • diagnoza potrzeb powiatów w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki rozwoju pieczy zastępczej (w tym publicznych, społecznych i niepublicznych instytucji realizujących zadania w obszarze systemu pieczy zastępczej),
 • realizacja i organizacja spotkań, konsultacji, warsztatów dotyczących powiatowych dokumentów strategicznych w obszarze systemu pieczy zastępczej.
 1. Wsparcie w rozwoju powiatowych usług w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, w tym wsparcie kadry powiatowych systemów pieczy zastępczej we wdrażaniu Modelu wczesnego usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz innych działań podnoszących jakość usług pracowników -organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu w zakresie stosowania modelu wczesnego usamodzielniania, budowania współpracy z pracodawcami i innymi interesariuszami procesu usamodzielniania.
 2. Organizacja szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych i innych form wsparcia dla pracowników systemu w zakresie zgodnym z ideą deinstytucjonalizacji (m.in. wdrażania nowych narzędzi pracy, innowacji w obszarze pieczy zastępczej).
 3. Organizacja, w tym m.in. prowadzenie spotkań sieciujących przedstawicieli systemu np. warsztatów, forów, wizyt studyjnych służących wymianie wiedzy i doświadczeń.
 4. Realizacja zadań zgodnie z procedurami ROPS oraz zasadami korzystania ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości, weryfikacja merytoryczna dokumentów finansowych, umów, dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, obsługa systemów teleinformatycznych, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 1 rok doświadczenia
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • dobra znajomość systemu polityki społecznej w Polsce, wiedzy na temat rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze rodziny,
 • znajomość ustaw o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o pomocy społecznej,
 • znajomość Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2025, Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026;
 • wysokie kompetencje komunikacyjne, jak również organizowania i prowadzenia spotkań, szkoleń, wystąpień publicznych;
 • umiejętność raportowania działań,
 • obsługa MS Office (Excel, Word),
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wyksztalcenie wyższe na kierunkach z zakresu nauk społecznych/nauk o rodzinie; preferowane kierunki to praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia;
 • doświadczenie pracy w instytucjach polityki społecznej, w tym systemu pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 3/2024 należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS (pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11) lub poprzez formularz „Aplikuj” na stronie internetowej ROPS (zakładka Praca) w terminie 5.02.2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani  Dominika Dyguda zam. Kliny

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania formalne i merytoryczne stanowiska pracy. Wyróżniły ją znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, systemu polityki społecznej w obszarze rodziny, a także związanych z tym obszarem ustaw.  Kandydatka posiada też wiedzę merytoryczną na temat Strategii Polityki Społecznej SWW, a także Wielkopolskiego Programu Deinstytucjonalizacji; przedstawiła również doświadczenia w zakresie raportowania i tworzenia dokumentacji, organizowania i prowadzenia spotkań. Ww. podczas rozmowy wykazała się  wysoką motywacją do pracy, kulturą osobistą oraz komunikacją interpersonalną, na poziomie niezbędnym na tym stanowisku.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com