Ogłoszenie nr 24/2024

Stanowisko: ds. rozwoju usług w obszarze wsparcia rodziny

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. rozwoju usług w obszarze wsparcia rodziny

Miejsce pracy: Poznań, Dział Polityki Rodzinnej

Uwaga: przewidywane są częste wyjazdy służbowe (w godzinach pracy) na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe: etat utworzono w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowanego do 31.12.2028.

Data publikacji:  5.04.2024r.

Nr ogłoszenia: 24/2024

Cel stanowiska: Wsparcie koordynacji i rozwoju usług społecznych w obszarze wsparcia rodzin w Wielkopolsce w ramach projektu pn. „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Świadczenie i organizacja wsparcia dla wielkopolskich gmin i powiatów w zakresie rozwoju usług w obszarze wsparcia rodzin, w tym.in.:
 • analiza sytuacji samorządów lokalnych, ich zasobów i wyzwań na podstawie dostępnych danych (raportów, opracowań oraz rozmów i warsztatów), tworzenie podsumowań z tych analiz,
 • prowadzenie spotkań, warsztatów i prelekcji dotyczących rozwiązań w obszarze wsparcia rodzin, w tym tworzenia dokumentów strategicznych takich jak lokalne plany rozwoju usług i deinstytucjonalizacji (po przeszkoleniu z metodyki w ROPS),
 • organizowanie wsparcia merytorycznego, doradztwa,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie z procedurami wewnętrznymi i projektowymi.
 1. Sieciowanie interesariuszy w obszarze wsparcia rodzin, w tym.in. organizacja spotkań sieciujących, konferencji, prac grup roboczych.
 2. Współpraca w ramach innych zadań realizowanych w Dziale Polityki Rodzinnej i ROPS, w tym m.in.:
 • organizowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych,
 • tworzenie informacji, notatek i publikacji dotyczących realizowanych przez Dział zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • 2 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • 2 lata udokumentowanego doświadczenia w realizacji zadań w obszarze polityki społecznej,
 • wysoki poziom umiejętności analizy, wnioskowania, prognozowania, myślenia systemowego,
 • dobra umiejętność raportowania, tworzenia dokumentacji,
 • umiejętność sporządzania dokumentów formalnych, szczególnie pism, umów cywilno-prawnych, porozumień etc.,
 • umiejętność prowadzenia spotkań, warsztatów i wystąpień publicznych,
 • znajomość systemu pomocy społecznej i uwarunkowań prawnych realizacji zadań w obszarze wsparcia rodziny, w tym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności pracy zespołowej, organizacji pracy własnej i elastyczności w działaniu,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • prawo jazdy kat. B,
 • wykształcenie wyższe na kierunkach polityka społeczna, politologia, administracja,
 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
 • staż lub doświadczenie pracy w projektach współfinansowanych ze środków UE, szczególnie EFS,
 • znajomość dokumentów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS+, w tym m.in: Zasad finansowania programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027,
 • znajomość specyfiki i uwarunkowań strategicznych i regionalnych realizacji zadań w obszarze wsparcia rodzin, w tym: Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny, Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 2021-2025,
 • znajomość Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skaner, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami i partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka jednak przewidywane są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, możliwość okazjonalnej pracy zdalnej do 24 dni w roku, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy na podstawie umów o pracę), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej, a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nią na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię”,

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 24/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS (pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11), lub poprzez formularz „Aplikuj” na stronie internetowej ROPS (www.rops.poznan.pl- zakładka Praca) w terminie do 19.04.2024r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com