Ogłoszenie nr 21/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. rozwoju pieczy zastępczej

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Rodzinnej

Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Poznań

Data publikacji: 22 września 2023 r.

Nr ogłoszenia: 21/2023

Stanowisko pracy powstaje dzięki projektom:

 • „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” – 1 etat;
 • „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” – 1 etat;
 • „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – 0,5 etatu;
 • „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – 0,5 etatu.

Projekty realizowane będą do 30 czerwca 2029r.

Cel stanowiska: Wsparcie koordynacji i rozwoju systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja wsparcia w tworzeniu lokalnych diagnoz problemowych i dokumentów strategicznych, w tym szczególnie powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej, w tym:
 • diagnoza potrzeb powiatów w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki rozwoju pieczy zastępczej (w tym publicznych, społecznych
  i niepublicznych instytucji realizujących zadania w tym obszarze),
 • organizacja i prowadzenie spotkań, konsultacji, warsztatów dotyczących powiatowych dokumentów strategicznych w obszarze systemu pieczy zastępczej.
 1. Wsparcie w rozwoju powiatowych usług w zakresie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, w tym wsparcie kadr we wdrażaniu „Modelu wczesnego usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej” oraz innych działań podnoszących jakość usług pracowników tego systemu (w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń i doradztwa).
 2. Organizacja szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych i innych form wsparcia dla pracowników lokalnych systemów wsparcia rodziny
  i pieczy zastępczej zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji (m.in. wdrażania nowych narzędzi pracy, innowacji).
 3. Organizacja i prowadzenie spotkań sieciujących przedstawicieli systemu, służących wymianie wiedzy i doświadczeń.
 4. Sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości (zgodnie z zasadami programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski), weryfikacja merytoryczna dokumentów finansowych, umów, dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, obsługa systemów teleinformatycznych, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • rok doświadczenia pracy,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • umiejętność stosowania wiedzy z zakresu rozwiazywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze rodziny,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej i elastyczności w działaniu,
 • umiejętność organizowania oraz prowadzenia spotkań, szkoleń i wystąpień publicznych,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność raportowania,
 • wysoki poziom umiejętności organizacji pracy,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, nauk o rodzinie; preferowane kierunki to praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia,
 • udokumentowany staż w instytucjach polityki społecznej, w tym systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i/lub w instytucjach pomocy i integracji społecznej,
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Informacja o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Praca zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej, przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego, a także pracę w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole .

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon, adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: ROPS/21/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 6 października 2023 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com