Ogłoszenie nr 20/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. procedur adopcyjnych

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu

Informacje dodatkowe: 1 etat

Data publikacji: 22 września 2023 r.

Nr ogłoszenia: 20/2023

Cel stanowiska: Dobór najlepszej rodziny dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia, w tym m.in.: diagnoza psychologiczna dziecka, udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka.
 • Kwalifikacja osób kandydujących do przysposobienia dziecka oraz dobór rodziny odpowiedniej z punktu widzenia potrzeb dziecka,
  w tym: diagnoza psychologiczna osób kandydujących, przeprowadzanie wywiadu adopcyjnego, prowadzenie szkoleń dla w.w. osób, sprawowanie nadzoru nad stycznością z dzieckiem.
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej osobom starającym się o przysposobienie dziecka, osobom które przysposobiły dziecko oraz rodzicom naturalnym sygnalizującym zamiar pozostawienia dziecka.
 • Zapewnienie wsparcia, w tym terapii rodzinnej osobom, które przysposobiły dziecko (poradnictwo, konsultacje, terapia, prowadzenie grupy wsparcia).
 • Udzielanie osobom zainteresowanym informacji o procedurze adopcji, pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
 • Tworzenie dokumentacji z prowadzonych działań.

Wymagania niezbędne:

 • tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia,
 • minimum rok doświadczenia w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną,
 • znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • umiejętność stosowania metodologii pracy psychologicznej,
 • wysoki poziom umiejętności organizacji własnej pracy,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • 2 letnie doświadczenie w pracy związanej ze wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej, adopcją,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 • udział w formach rozwojowych w zakresie pieczy zastępczej i adopcyjnej, diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej, terapii, metod pracy z dzieckiem lub rodziną, opiniowania w sprawach psychologicznych.

Informacja o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Praca zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy pracę w dobrej atmosferze, w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon, adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię”.
 • w brzmieniu: „Nie figuruję w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym”.
 • w brzmieniu: „Nie jestem i nie byłam_em pozbawiona_y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.
 • w brzmieniu: „Nie posiadam obowiązku alimentacyjnego” lub „Wypełniam obowiązek alimentacyjny”- jeśli taki wynika z tytułu egzekucyjnego.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: ROPS/20/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 3 października 2023 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, kandydatki.

UZASADNIENIE:

Żadna z przesłanych ofert  nie spełniła niezbędnych wymagań  stanowiska pracy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com