Ogłoszenie nr 18/2024

stanowisko ds. rozwoju kompetencji

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. rozwoju kompetencji w projekcie „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce”

Miejsce pracy: Poznań

Komórka organizacyjna: Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

Informacje dodatkowe: 1 etat utworzony w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowanego do 31.12.2028.

Nr ogłoszenia:   18/2024

Cel stanowiska: Wsparcie rozwoju kadr regionalnego systemu polityki społecznej, w tym w obszarze zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Programowanie polityki Samorządu Województwa Wielkopolskiego(SWW) w obszarze rozwoju kadr przeciwdziałania przemocy i zdrowia psychicznego m.in.:
 • działania związane z Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (WPPR)- aktualizacja, analityka, sprawozdawczość, współpraca z partnerami, organizacja spotkań grup roboczych etc.,
 • przygotowywanie koncepcji nowych działań, w tym projektów,
 • konsultowanie aktów prawnych w obszarze stanowiska pracy.
 1. Współpraca z samorządami lokalnymi w obszarze stanowiska:
 • diagnoza potrzeb gmin,
 • organizacja adekwatnych do potrzeb form rozwoju dla kadr,
 • dostarczanie sprawdzonej, aktualnej wiedzy, dobrych praktyk i narzędzi,
 • wsparcie samorządów w tworzeniu lokalnych baz informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej i zdrowia psychicznego.
 1. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych (opracowywanie narzędzi badawczych, identyfikacja luk rozwojowych).
 2. Planowanie szkoleń i innych form rozwoju, określanie ich tematyki, zakresu merytorycznego, prowadzenie rekrutacji,  a także ich pełna organizacja.
 3. Prowadzenie spotkań, szkoleń, innych form rozwoju, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 4. Ewaluacja oddziaływania wdrożonych form rozwojowych.
 5. Realizacja ww. procesów zgodnie z procedurami obowiązującymi w ROPS oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym m.in. wprowadzanie danych do odpowiednich systemów informatycznych, sporządzanie sprawozdań, wniosków o płatność, przetwarzanie danych osobowych.
 6. Wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej działających w obszarze stanowiska m.in. poprzez organizację spotkań, konsultacji, warsztatów, szkoleń, superwizji, a także zlecanie usług w trybie otwartych konkursów ofert.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, prawa;
 • 2 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także instytucjonalnego systemu polityki społecznej,
 • znajomość Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2030r. oraz Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych (dokumenty dostępne na stronie rops.poznan.pl),
 • wysoki poziom wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • wysoki poziom umiejętności analizy, wnioskowania, raportowania, sporządzania dokumentów formalnych (pism, umów cywilno-prawnych, porozumień itp.),
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach psychologia, pedagogika, praca socjalna;
 • powyżej 3 lat stażu pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej, w tym w NGO,
 • znajomość ustaw o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych,
 • innowacyjność i elastyczność w działaniu,
 • znajomość języka angielskiego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami i partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka jednak przewidywane są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy na podstawie umów o pracę), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nią na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 18/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, lub poprzez formularz Aplikuj na stronie internetowej ROPS (www.rops.poznan.pl- zakładka praca) do 11 kwietnia 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani Monika Chmiel zam. Gruszczyn

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania stanowiska pracy. Wyróżniły ją znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, w tym dokumentów strategicznych, tj. Strategii Polityki Społecznej SWW oraz Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych, jak również systemu polityki społecznej, w tym  ustaw o pomocy społecznej i o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Kandydatka posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w systemie pomocy społecznej, znakomicie orientuje się w problematyce zarówno systemu i jego instytucji, jak i jego kadry; podczas rozmowy przedstawiła propozycje rozwoju kompetencyjnego osób zatrudnionych w instytucjach polityki i integracji społecznej.  Kandydatka wykazała się przykładami doświadczeń w zakresie pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, a także pracy w oparciu o procedury i instrukcje. Zaobserwowano również wysoką motywację do pracy, kulturę osobistą oraz poziom komunikacji interpersonalnej niezbędny na tym stanowisku.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com