Ogłoszenie nr 18/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. koordynacji modelu Opiekuna Rodzin Adopcyjnych w projekcie „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji”

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu

Informacje dodatkowe: 0,5 etatu

Data publikacji: 18 września 2023 r.

Nr ogłoszenia: 18/2023

Cel stanowiska: Koordynacja opracowania, wdrażania i realizacji modelu pracy Opiekuna Rodzin Adopcyjnych w projekcie „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji”

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współpraca z instytucją zarządzającą projektem.
 • Współpraca ze specjalistami tworzącymi model pracy i szkolenia opiekunów rodzin adopcyjnych („ORA”).
 • Udział w naborach opiekunów rodzin adopcyjnych i organizatorów wsparcia oraz tworzenie organizacyjnych podstaw ich pracy (w tym przygotowywanie projektów opisów stanowisk).
 • Koordynacja pracy merytorycznej opiekunów rodzin adopcyjnych i organizatorów wsparcia we współpracy z kierownikami wszystkich wielkopolskich ośrodków adopcyjnych.
 • Organizacja szkoleń i wdrożenia modelu pracy ORA w poszczególnych lokalizacjach WOA w Wielkopolsce.
 • Koordynacja działań i monitoring projektu.
 • Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Planowanie, monitoring i sprawozdawczość z działalności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne,
 • minimum 2 lata stażu w zakresie pracy związanej z organizacją usług i współpracą z klientem oraz instytucjami,
 • wysoki poziom wiedzy i umiejętności stosowania ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeks rodzinny
  i opiekuńczy, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
 • wysoki poziom znajomości struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość metodologii pracy zgodnej z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów unijnych,
 • wysoki poziom umiejętności organizacji pracy,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w pracy związanej ze wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej i/lub adopcją,
 • doświadczenie w pracy związanej z koordynacją projektów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania bardzo dobrych relacji z osobami będącymi odbiorcami naszych działań, a także partnerami naszej działalności oraz kontaktów drogą osobistą, telefoniczną, Większość czasu w siedzibie Ośrodka, wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię”,
 • w brzmieniu: „Nie figuruję w rejestrze sprawców przestępstw seksualnych”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 18/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 28 września 2023r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com