Ogłoszenie nr 17/2024

Koordynator w projekcie „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: Koordynator_ka w projekcie „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”

Miejsce pracy: Poznań

Komórka organizacyjna: stanowisko podległe Zastępcy dyrektora ds. strategicznych

Informacje dodatkowe: etat utworzono w ramach projektu „Wsparcie zmiany społecznej
w Wielkopolsce Wschodniej” realizowanego do 31.12.2028.

Nr ogłoszenia:   17/2024

Cel stanowiska: Zapewnienie prawidłowej, zgodnej z procedurami wewnętrznymi i zewnętrznymi realizacji projektu  „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Koordynacja proceduralna projektu zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i zasadami realizacji projektu ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), w tym:

  • przygotowanie wewnętrznych procedur realizacji projektu,
  • przygotowanie dokumentów związanych z udziałem uczestników projektu (formularzy uczestnictwa itd.),
  • koordynacja stosowania procedur (w tym dotyczących RODO i PZP w projekcie)
   i współpraca w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi,
  • bieżąca współpraca i komunikacja z komórkami organizacyjnymi merytorycznie zaangażowanymi w działania projektu.

  2. Koordynacja finansowa projektu, w tym:

   • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za finansowe rozliczanie projektu w zakresie przygotowania wniosku o płatność (również w systemie teleinformatycznym),
   • czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem budżetu projektu.

   3. Koordynacja monitorowania uczestników i postępu rzeczowego projektu, w tym sporządzanie formularzy monitorowania oraz informacji o postępie rzeczowym w systemie teleinformatycznym.

   4. Koordynacja współpracy i komunikacji z Instytucją Pośredniczącą i Zarządzającą, w tym:

   • przygotowywanie informacji, wyjaśnień i innych dokumentów,
   • koordynacja i procedowanie zmian w projekcie,
   • koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją zobowiązań wynikających z umowy
    o dofinansowaniu projektu.

   Wymagania niezbędne:

   • wykształcenie wyższe,
   • 3 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
   • wysoki poziom umiejętności analitycznych, wnioskowania, prognozowania, a także raportowania działań,
   • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
   • umiejętność sporządzania dokumentów formalnych, szczególnie pism, umów cywilno-prawnych, porozumień etc.,
   • znajomość dokumentów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i EFS+, w tym m.in: Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+
    w regionalnych programach na lata 2021-2027,
   • wysoki poziom umiejętności pracy zespołowej, organizacji pracy własnej i elastyczności w działaniu,
   • dobra umiejętność raportowania, tworzenia dokumentacji,
   • umiejętność obsługi MS Office (Excel, Word), gotowość nauki obsługi programów specjalistycznych,
   • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej.

   Wymagania dodatkowe (mile widziane):

   • wykształcenie wyższe na kierunkach polityka społeczna, politologia, administracja,
   • szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
   • znajomość ustawy o pomocy społecznej, Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego
    do roku 2030, Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i  Rozwoju Usług na lata 2023-2026,
   • staż lub doświadczenie pracy w zakresie koordynowania/ rozliczania/ kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, szczególnie EFS,
   • doświadczenie pracy w systemie SL, CST 2021+, LSI,
   • umiejętność jazdy samochodem osobowym („czynne” prawo jazdy kat. B).

   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

   Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj.  komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami i partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka jednak przewidywane są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany dla  osób ze szczególnymi potrzebami.

   Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

   Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy na podstawie umów o pracę), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

   Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

   Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

   Wymagane dokumenty:

   Dokument zawierający następujące informacje:

   • imię (imiona) i nazwisko,
   • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
   • wykształcenie,
   • posiadane kwalifikacje zawodowe,
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

   Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy
   o nią na kolejnym etapie.

   Oświadczenia:

   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu
    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
   • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię”.

   SKŁADANIE OFERT:

   Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 17/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, lub poprzez formularz „Aplikuj” zamieszczony w ogłoszeniu na stronie www.rops.poznan.pl w zakładce praca, w terminie do 8 kwietnia 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

   Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

   INFORMACJA O WYNIKU NABORU

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, kandydatki.

   UZASADNIENIE:

   Żadna z kandydujących osób nie spełniła wszystkich niezbędnych wymagań stanowiska pracy
   w stopniu gwarantującym optymalną realizacje zadań. 

   Aplikuj przez formularz

   Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

   Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

   Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

   Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

    

   + Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

   Oświadczam, że

   • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadam nieposzlakowanej opinię
   • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

   Dane kontaktowe
   Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
   Poziom i kierunek wykształcenia
   Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
   Wykształcenie*
   Edukacja
   Znajomość języków obcych
   angielski
   niemiecki
   rosyjski
   ukraiński
   Doświadczenie zawodowe
   Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
   Wymagane informacje:
   Nazwa zakładu pracy,
   Data rozpoczęcia,
   Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
   Zajmowane stanowisko,
   Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
   Rodzaj umowy
   Obsługa komputera
   Pakiet Office
   Inne informacje
   Wyślij

   Kontakt

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
   ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
   Tel.: 61 85 67 300
   Email:
   Czynne:

   PN-PT, 07:30-15:30

   Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   Tel.: 61 85 67 340
   Email:

   Dane do faktury

   Województwo Wielkopolskie
   al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
   NIP 778-13-46-888
   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
   ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

   © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

   Realizacja montownia.com