Ogłoszenie nr 17/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. rozwoju regionalnego systemu wsparcia

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Senioralnej

Informacje dodatkowe: 2 etaty w ramach projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” (projekt realizowany do 2029r.)

Data publikacji: 24 sierpnia 2023 r.

Nr ogłoszenia: 17/2023

Cel stanowiska: Wsparcie koordynacji i rozwoju usług społecznych dla osób starszych i ich opiekunów w Wielkopolsce

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Inicjowanie, promowanie i rekomendowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia osób starszych i ich opiekunów w gminach w oparciu o bazę innowacji, dobrych praktyk i rozwiązań, w tym teleopieki.
 • Współpraca z samorządami lokalnymi, w tym koordynatorami usług w zakresie rozwoju usług i specjalistycznego wsparcia dla osób starszych i ich opiekunów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym teleopieki, lokalnych baz informacyjnych, telecentrum społecznego.
 • Realizacja zadań w zakresie regionalnego systemu wsparcia, w szczególności Telecentrum z ratownikami medycznymi (współpraca
  z wykonawcą usługi i gminami) i Centrum Społecznym (organizacja Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia, współpraca z asystentami teleopieki, innymi specjalistami, organizacja doradztwa i wsparcia dla opiekunów nieformalnych).
 • Organizacja szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych i innych form wsparcia w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju usług społecznych.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej realizujących usługi dla osób starszych i ich opiekunów, w tym organizacja spotkań, konsultacji, warsztatów, doradztwa.
 • Udział w procedurach zlecania usług w trybie otwartych konkursów ofert.
 • Sieciowanie, tworzenie przestrzeni do edukacji i wymiany doświadczeń, platform współpracy, grup roboczych dla partnerów działających w tym obszarze.
 • Wytwarzanie i udostępnianie informacji o możliwościach wsparcia osób starszych i ich opiekunów (artykułów, publikacji); organizowanie wydarzeń tematycznych; zlecanie opracowania merytorycznego i graficznego materiałów informacyjnych.
 • Utworzenie i realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia oraz Centrum Społecznego.
 • Realizacja zadań zgodnie z procedurami ROPS oraz zasadami korzystania ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości, weryfikacja merytoryczna dokumentów finansowych, umów, dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, udział w komisjach oceny wniosków, obsługa systemów teleinformatycznych, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie przy jednoczesnym min. 3-letnim stażu pracy (na podstawie umów o pracę);
 • wykształcenie wyższe w przypadku min. 2-letnim stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • wysoki poziom wiedzy na temat struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość ustaw o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • wysoki poziom wiedzy nt. rozwiazywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze osób starszych,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej i elastyczności w działaniu,
 • wysoki poziom umiejętności współpracy,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność raportowania,
 • umiejętność organizowania oraz prowadzenia spotkań, szkoleń i wystąpień publicznych,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • udokumentowany staż w instytucjach pomocy i integracji społecznej bądź w organizacjach pozarządowych wspierających osoby starsze.
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami, podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda
i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej, a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej
niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 17/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 13 września 2023 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com