Ogłoszenie nr 16/2024

pomoc administracyjna ds. administracyjno- sprawozdawczych

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI – na zastępstwo

Stanowisko: Pomoc administracyjna ds. administracyjno- sprawozdawczych

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu

Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo

Nr ogłoszenia:   16/2024

Cel stanowiska: Zapewnienie sprawnej, zgodnej z procedurami obsługi administracyjno-biurowej Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym (WOA) w Poznaniu (ewidencji i rejestrów spraw zgodnie z JRWA), wprowadzanie podstawowych danych do systemu Adopcja.
 2. Pozyskiwanie, porządkowanie  i opracowywanie danych gromadzonych w celach sprawozdawczych
 3. Obsługa kancelaryjna i biurowa Ośrodka, m.in.
 • obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej, w tym  dbałość o właściwy obieg dokumentów, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, tworzenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa telefoniczna osób kontaktujących się z WOA,
 • dbałość o komfort osób zgłaszających się na spotkania z kadrą WOA.
 1. Koordynacja kalendarza, w tym kalendarza spotkań kadry Ośrodka.
 2. Obsługa panelu zamówień, monitorowanie potrzeb w zakresie zakupów, napraw, remontów Ośrodka, zgłaszanie i monitorowanie ich realizacji.
 3. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy WOA w Poznaniu a pozostałymi siedzibami ROPS.
 4. Obsługa formalna wyjazdów służbowych i użytkowania samochodu służbowego.
 5. Aktualizacja danych w mediach społecznościowych WOA na podstawie uzyskanych od kadry Ośrodka treści.
 6. Aktualizowanie katalogu i stanu wypożyczeń z podręcznej biblioteki WOA.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • biegła obsługa MS Office (Excel, Word),
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej,
 • gotowość uczenia się i działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami, instrukcjami, wynikającymi z charakteru pracy w administracji publicznej,
 • wysoki poziom odpowiedzialności,  komunikacji interpersonalnej, współpracy i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracach administracyjno- biurowych,
 • umiejętność poruszania się w mediach społecznościowych, internetowych forach dyskusyjnych itp.,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych (standardowych, powtarzalnych),
 • umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (czynne prawo jazdy kat. B),
 • zainteresowanie tematyką rozwiazywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze pieczy zastępczej będzie dodatkowym atutem.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy), świadczeń
z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy
o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem  skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 16/2024 należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS (pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11) lub poprzez formularz „Aplikuj” na stronie internetowej ROPS (www.rops.poznan.pl- zakładka Praca) w terminie 29.03.2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani Katarzyna Grausz zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w wysokim stopniu spełniła wymagania stanowiska pracy, szczególnie w zakresie znajomości struktury formalnej SWW i zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, szczególnie w kontekście rodziny. Wyróżniły ją także znajomość zasad tworzenia dokumentacji urzędowej (pism, umów, sprawozdawczości), doświadczenia w pracy z mediami społecznościowymi, a także z wykorzystaniem pakietu MS Office, w tym zaawansowany stopień wykorzystania MS Excel. Kandydatka  wykazała także doświadczenia wskazujące na dobrą organizację pracy i przejmowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania.  Doświadczenie kandydatki, sposób komunikowania się, a także  wysoki poziom kultury osobistej również predysponują Ww. do realizacji zadań na tym stanowisku.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com