Ogłoszenie nr 15/2024

stanowisko ds. współpracy z NGO oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. współpracy z NGO i wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Komórka organizacyjna: Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością

Informacje dodatkowe: etat

Nr ogłoszenia:   15/2024

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze wsparcia osób
  z ograniczoną sprawnością poprzez zlecanie zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
 2. Udział w opracowaniu i przygotowaniu materiałów z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
 3. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć w tym obszarze.
 4. Udzielanie informacji klientom w zakresie realizowanych zadań z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych, przygotowywanie danych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Prowadzenie korespondencji bieżącej.
 6. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 7. Prowadzenie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań zleconych
  w konkursach ze środków Samorządu Województwa Wojewódzkiego(SWW) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(PFRON).
 8. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań ze środków SWW i PFRON.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • 4 lata stażu pracy na podstawie umów o pracę przy wykształceniu średnim,
 • 3 lata stażu pracy na podstawie umów o pracę przy wykształceniu wyższym,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025,
 • umiejętność raportowania działań,
 • umiejętność sporządzania dokumentów urzędowych, w tym pism, umów cywilnoprawnych, porozumień;
 • obsługa MS Office (Excel, Word),
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, współpracy i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wyksztalcenie wyższe,
 • umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań, szkoleń, wystąpień publicznych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, przewidywane są wyjazdy służbowe, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy), świadczeń
z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy
o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 15/2024 należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS (pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11) lub poprzez formularz „Aplikuj” na stronie internetowej ROPS (www.rops.poznan.pl- zakładka Praca) w terminie do 28.03.2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy zostali wybrani:

 1. Pani Katarzyna Budzyńska- Kantecka zam. Poznań
 2. Pani Małgorzata Gonera zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatki w najwyższym stopniu spełniły wymagania stanowiska pracy. Wyróżniły je znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, w tym dokumentów strategicznych, tj. Strategii Polityki Społecznej SWW, WPOOS oraz systemu polityki społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Kandydatki przedstawiły również doświadczenia w zakresie organizacji pracy własnej, pracy w oparciu o procedury, instrukcje oraz przepisy prawa, przy tworzeniu dokumentacji formalnej. Podczas rozmów kwalifikacyjnych wykazały się też wysoką motywacją do pracy, kulturą osobistą oraz komunikacją interpersonalną, niezbędną na tym stanowisku.       

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com