Ogłoszenie nr 15/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. zamówień publicznych

Komórka organizacyjna: Dział Organizacyjno- Administracyjny; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 4 sierpnia 2023 r.

Nr ogłoszenia:  15/2023

Cel stanowiska: Zapewnienie zgodnych  z przepisami Prawa Zamówień Publicznych zakupów zasobów i usług dla realizacji zadań ROPS.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kompletowanie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do planowania zamówień publicznych, w tym rocznego planu zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do postępowań o zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 30 000 euro na dostawy, usługi
  i roboty budowlane, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi.
 • Prowadzenie procedur przetargowych oraz monitorowanie umów pod kątem ich zgodności z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Analiza i opisywanie dokumentów księgowych oraz innych dokumentów będących podstawą do zawierania umów pod kątem zgodności z PZP.
 • Przygotowywanie dokumentacji i realizacja zamówień wyłączonych ze stosowania PZP we współpracy z komórkami organizacyjnymi
  i podmiotami zewnętrznymi.
 • Zakupy towarów i usług zgodnie z zaakceptowanymi zamówieniami i zawartymi umowami.
 • Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat stażu pracy (na podstawie umów o pracę),w tym min. 1 rok w komórce zajmującej się zamówieniami publicznymi,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
 • udział w formach rozwojowych z zakresu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analizy i wnioskowania,
 • dobra umiejętność obsługi oprogramowania informatycznego (MS Office),
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • wysoki poziom kultury osobistej i komunikacji interpersonalnej,

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie w obszarach prawo, administracja,
 • studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania
i utrzymywania dobrych relacji z osobami zatrudnionymi i współpracującymi, podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe wyjazdy służbowe w godzinach pracy,
w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,
a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy, aby nie przesyłać dokumentów  poświadczających ww. dane, poprosimy o nie na kolejnych etapach.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 15/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com