Ogłoszenie nr 13/2024

stanowisko ds. koordynacji usług

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. koordynacji usług

Miejsce pracy:  Poznań

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Senioralnej

Informacje dodatkowe: etat w ramach projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” (projekt realizowany do czerwca 2029r.)

Nr ogłoszenia:   13/2024

Cel stanowiska: Wsparcie koordynacji i rozwoju usług społecznych dla osób starszych i ich opiekunów w Wielkopolsce.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Inicjowanie, promowanie i rekomendowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia osób starszych i ich opiekunów m.in. poprzez
 • identyfikowanie dobrych praktyk zarówno wewnątrz ROPS, jak i w środowisku zewnętrznym,
 • doradztwo dla gmin w zakresie implementowania innowacyjnych rozwiązań.
 1. Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie rozwoju usług dla osób starszych i ich opiekunów, w tym m.in.:
 • diagnozowanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tworzenia i prowadzenia polityki senioralnej oraz odpowiadanie na te potrzeby m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, superwizji, wizyt studyjnych etc.
 • udzielanie wsparcia w tworzeniu i realizacji gminnych systemów wsparcia, w tym Lokalnych Planów Deinstytucjoalizacji Usług Społecznych, szczególnie poprzez doradztwo, konsultacje, warsztaty dotyczące gminnych dokumentów strategicznych,
 • wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu lokalnych baz informacyjnych w zakresie tematyki osób starszych i ich opiekunów.
 1. Koordynacja procedury wsparcia gmin w uruchamianiu Centrów Wsparcia Seniora, w tym:
 • realizacja procedury wyboru gmin do grantów,
 • udział w rozpatrywaniu spraw o przyznanie grantów,
 • udział we wdrażaniu działań będących przedmiotem przyznanych grantów, współpraca
  z gminnymi koordynatorami usług wsparcia osób starszych i ich opiekunów.
 1. Wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej realizujących usługi dla osób starszych i ich opiekunów, w tym w szczególności
 • prowadzenie procedur finansowego wsparcia organizacji poprzez zlecanie usług w trybie otwartych konkursów ofert  finansowanych ze środków UE lub środków SWW,
 • organizacja spotkań, konsultacji, warsztatów, szkoleń, superwizji i innych działań w oparciu o rozpoznane potrzeby realizatorów usług w zakresie wsparcia osób starszych i ich opiekunów.
 1. Wspieranie współpracy między instytucjami działającymi w tym obszarze poprzez sieciowanie, tworzenie przestrzeni do edukacji i wymiany doświadczeń, platform współpracy, grup roboczych.
 2. Upowszechnianie informacji w obszarze wsparcia osób starszych i ich opiekunów poprzez wytwarzanie i udostępnianie dostępnych treści, publikacji; organizowanie wydarzeń tematycznych; zlecanie opracowania merytorycznego i graficznego materiałów informacyjnych.
 3. Realizacja zadań zgodnie z procedurami ROPS oraz zasadami korzystania ze środków unijnych
  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, w tym:
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • weryfikacja merytoryczna dokumentów finansowych, umów, dokumentacji związanej
  z zamówieniami publicznymi,
 • udział w komisjach oceny wniosków,
 • obsługa systemów teleinformatycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie przy jednoczesnym min. 3-letnim stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • wykształcenie wyższe przy jednoczesnym min. 2-letnim stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • wysoki poziom wiedzy na temat struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość ustaw o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • wysoki poziom umiejętności analizy, wnioskowania, raportowania,
 • umiejętność sporządzania dokumentów formalnych, szczególnie pism, umów cywilno-prawnych, porozumień etc.;
 • gotowość do uczenia się i stosowania wewnętrznych instrukcji i regulaminów,
 • wysoki poziom wiedzy nt. rozwiazywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze osób starszych,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność organizowania oraz prowadzenia spotkań, szkoleń i wystąpień publicznych,
 • wysoki poziom umiejętności współpracy i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • udokumentowany staż w instytucjach pomocy i integracji społecznej bądź w organizacjach pozarządowych wspierających osoby starsze,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej i elastyczności w działaniu,
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nią na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 13/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 lub poprzez formularz Aplikuj na stronie internetowej ROPS (www.rops.poznan.pl- zakładka praca) do 26 lutego 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, kandydatki.

UZASADNIENIE:

Jedna z kandydatek nie przyjęła oferowanych warunków pracy, pozostałe osoby nie spełniły wszystkich niezbędnych wymagań  stanowiska pracy.    

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com