Ogłoszenie nr 12/2024

stanowisko ds. rozwoju kompetencji

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. rozwoju kompetencji w projekcie „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce”

Miejsce pracy: Poznań

Komórka organizacyjna: Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej

Informacje dodatkowe: 3 etaty utworzone w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowanego do 31.12.2028.

Nr ogłoszenia:   12/2024

Cel stanowiska: Wsparcie rozwoju kadry regionalnego systemu polityki społecznej w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Programowanie polityki Samorządu Województwa Wielkopolskiego(SWW) w obszarze rozwoju kadr, w tym
w obszarze przeciwdziałania przemocy i zdrowia psychicznego:

 • aktualizacja Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (WPPR),
 • przygotowanie sprawozdań i materiałów analitycznych związanych z WPPR,
 • organizacja spotkań grup roboczych w zakresie realizacji Programu,
 • współpraca w zakresie przygotowywania koncepcji działań SWW w obszarze rozwoju kadr, przeciwdziałania przemocy domowej i zdrowia psychicznego,
 • konsultowanie aktów prawnych w obszarze stanowiska pracy (organizowanie konsultacji zewnętrznych, sporządzanie opinii).

2. Współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie rozwoju usług wsparcia rozwoju kadr, przeciwdziałania przemocy domowej i zdrowia psychicznego, w tym:

 • diagnoza potrzeb gmin w ww. zakresie,
 • organizacja szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych i innych form rozwoju,
 • dostarczanie sprawdzonej, aktualnej wiedzy, dobrych praktyk i narzędzi,
 • wsparcie samorządów lokalnych w tworzeniu lokalnych baz informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej i zdrowia psychicznego.

3. Diagnozowanie i analiza potrzeb szkoleniowych wśród kadry systemu pomocy i integracji społecznej
w województwie wielkopolskim poprzez:

 • opracowywanie testów lub innych narzędzi badawczych do weryfikacji nabytych kompetencji oraz  potrzeb szkoleniowych,
 • przeprowadzenie badania oraz analizy mających na celu zidentyfikowanie potrzeb i luk kompetencyjnych,
 • opracowanie raportu dotyczącego rozpoznanych potrzeb szkoleniowych.

4. Planowanie szkoleń i innych form rozwoju osobistego, określanie tematyki szkoleń i zakresu merytorycznego poprzez:

 • przygotowanie planu szkoleń zgodnie z rozpoznanymi potrzebami,
 • planowanie ścieżek rozwoju zawodowego,
 • opracowywanie zakresów merytorycznych szkoleń,
 • opracowywanie wymagań merytorycznych i doświadczenia wobec osób szkolących, zaangażowanych do realizacji szkoleń.

5. Rekrutowanie i kwalifikowanie osób do udziału w szkoleniach/projekcie zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań i zdiagnozowanymi potrzebami.

6. Realizacja szkoleń oraz innych form rozwojowych poprzez:

 • organizowanie szkoleń zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • samodzielne prowadzenie szkoleń i innych form rozwojowych zgodnie ze swoimi kompetencjami,
 • bieżące dbanie o wysoką jakość realizowanych szkoleń i niwelowanie niepożądanych sytuacji.

7. Ewaluacja prowadzonego wsparcia i sporządzanie z niej raportów.

8. Realizacja ww. procesów zgodnie z procedurami obowiązującymi w ROPS oraz wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

 • realizacja projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
 • realizacja zadań i budżetu projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • wprowadzanie danych do odpowiednich systemów informatycznych w celu sporządzania sprawozdań, wniosków o płatność,
 • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przyznanym zakresem uprawnień,
 • współpraca z innymi komórkami w ROPS w Poznaniu w zakresie poprawnej realizacji procedur.

9. Współdziałanie z pracownikami innych działów ROPS w celu prowadzenia spójnej polityki szkoleniowej.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe na kierunkach z zakresu nauk społecznych, nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, prawa;
  • 2 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
  • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
  • znajomość Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2030r. oraz Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych (dokumenty dostępne na stronie www.rops.poznan.pl),
  • wysoki poziom umiejętności analizy, wnioskowania, raportowania,
  • umiejętność sporządzania dokumentów formalnych, szczególnie pism, umów cywilno-prawnych, porozumień etc.;
  • gotowość do uczenia się i stosowania wewnętrznych instrukcji i regulaminów,
  • wysoki poziom umiejętności organizowania pracy własnej oraz współpracy,
  • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej.

  Wymagania dodatkowe (mile widziane):

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach psychologia, pedagogika, praca socjalna;
  • powyżej 3 lat stażu pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej, w tym w NGO,
  • znajomość ustaw o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innowacyjność i elastyczność w działaniu,
  • znajomość języka angielskiego.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami i partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka jednak przewidywane są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

  Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

  Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy na podstawie umów o pracę), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

  Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

  Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

  Wymagane dokumenty:

  Dokument zawierający następujące informacje:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
  • wykształcenie,
  • posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nią na kolejnym etapie.

  Oświadczenia:

  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
  • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię”,

  SKŁADANIE OFERT:

  Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 12/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 lub poprzez formularz Aplikuj na stronie internetowej ROPS (www.rops.poznan.pl- zakładka praca) do 25 lutego 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy zostali wybrani:

  1. Pani Adrianna Szyszka zam. Poznań
  2. Pan Piotr Przybysz zam. Poznań
  3. Pani Eliza Dębicka zam. Poznań

  UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

  Kandydaci w najwyższym stopniu spełnili wymagania stanowiska pracy. Wyróżniły ich znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, w tym dokumentów strategicznych, tj. Strategii Polityki Społecznej SWW oraz Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych, oraz systemu polityki społecznej, w tym  ustaw o pomocy społecznej, o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Kandydaci przedstawili również doświadczenia w zakresie pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, a także pracy w oparciu o procedury i instrukcje. Podczas rozmów kwalifikacyjnych wykazali się też wysoką motywacją do pracy, kulturą osobistą oraz komunikacją interpersonalną, niezbędną na tym stanowisku.

  Aplikuj przez formularz

  Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

  Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

  Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

   

  + Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

  Oświadczam, że

  • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadam nieposzlakowanej opinię
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

  Dane kontaktowe
  Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
  Poziom i kierunek wykształcenia
  Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
  Wykształcenie*
  Edukacja
  Znajomość języków obcych
  angielski
  niemiecki
  rosyjski
  ukraiński
  Doświadczenie zawodowe
  Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
  Wymagane informacje:
  Nazwa zakładu pracy,
  Data rozpoczęcia,
  Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
  Zajmowane stanowisko,
  Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
  Rodzaj umowy
  Obsługa komputera
  Pakiet Office
  Inne informacje
  Wyślij

  Kontakt

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
  Tel.: 61 85 67 300
  Email:
  Czynne:

  PN-PT, 07:30-15:30

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Tel.: 61 85 67 340
  Email:

  Dane do faktury

  Województwo Wielkopolskie
  al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
  NIP 778-13-46-888
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

  © Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

  Realizacja montownia.com