Ogłoszenie nr 12/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. kadrowo-płacowych

Komórka organizacyjna: Zespół kadr i płac w Dziale Finansowo- Kadrowym

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 31 lipca 2023 r.

Nr ogłoszenia:  12/2023

Cel stanowiska: Zapewnienie zgodnej z przepisami prawa i potrzebami ROPS polityki kadrowo-płacowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi osób zatrudnionych.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów.
 • Tworzenie planów wynagrodzeń i planów etatów.
 • Analiza i bieżący monitoring wydatków na wynagrodzenia.
 • Prowadzenie rachuby płac.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących spraw kadrowo-płacowych.
 • Naliczanie wynagrodzeń dla osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk ekonomicznych,
 • dobry poziom wiedzy na temat struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, Ustaw o ZFŚS, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, rozporządzeń o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • doświadczenie w rozliczaniu podróży służbowych,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność analizy i wnioskowania,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • wykształcenie lub kursy, szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansami publicznymi, kadrowo-płacowe, z zakresu prawa pracy w jst, obsługi programów do naliczania wynagrodzeń, programu Płatnik, Excel,
 • 2 lata stażu pracy w prowadzeniu rachuby płac, rozliczeń z US i ZUS w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie związane z analizą wynagrodzeń, przygotowywaniem planów zatrudnienia.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z osobami zatrudnionymi i współpracującymi, podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są sporadyczne wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 12/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 14 sierpnia 2023 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com