Ogłoszenie nr 11/2024

stanowisko ds. komunikacji wizualnej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. komunikacji wizualnej

Miejsce pracy: Poznań

Komórka organizacyjna: wieloosobowe stanowisko

Informacje dodatkowe: 1 etat

Nr ogłoszenia:   11/2024

Cel stanowiska: Zapewnienie spójnej, czytelnej, adekwatnej do działalności ROPS komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w kreowaniu i realizacji polityki informacyjnej Ośrodka, w tym posługiwanie się oraz tworzenie spójnej i jasnej komunikacji wizualnej, m.in. grafik do mediów społecznościowych, identyfikacji wizualnej wydarzeń, targów, gali (zaproszenia, agendy, plakaty, identyfikatory, wizualizacje itp.), ulotek, opracowywanie logo, tworzenie tablic i plakatów projektowych oraz zlecanie ich realizacji na zewnątrz, tworzenie grafik pod zewnętrzne nośniki elektroniczne jak ekrany w komunikacji publicznej; grafik pod banery reklamowe w popularnych systemach reklamowych.
 2. Tworzenie materiałów informacyjnych do wydruku, takich jak publikacje, roll-upy, ścianki, tablice informacyjne czy plakaty.
 3. Skład i opracowanie graficzne publikacji internetowych oraz drukowanych.
 4. Ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie upowszechniania informacji: wspieranie ich w tworzeniu treści na kanały komunikacyjne, redakcja dostarczanych treści, czuwanie nad spójnością przekazu pod względem treściowym, a szczególnie wizualnym; pozyskiwanie wkładu merytorycznego i sporządzanie materiałów na konferencje prasowe, briefingi.
 5. Współpraca z mediami w zakresie zapytań oraz wydarzeń medialnych, w tym przygotowywanie materiałów graficznych i wizualnych do publikacji prasowych oraz do artykułów w serwisach internetowych, utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami_kami mediów, dostarczanie materiałów graficznych i informacyjnych.
 6. Wprowadzanie oraz aktualizowanie informacji na stronie internetowej ROPS oraz w mediach społecznościowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • 2 lata doświadczenia w pracy ;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami graficznymi z pakietu Adobe Creative Cloud: Illustrator, Photoshop, InDesign;
 • umiejętność wykorzystania aplikacji Canva, tworzenia nowych, a także pracy z wytworzonymi wcześniej szablonami;
 • wysoki poziom wrażliwości estetycznej oraz kreatywności;
 • wysoki poziom komunikacji pisemnej, w tym tworzenia prostych komunikatów językowych oraz redakcji ich treści;
 • umiejętność zachowania zgodności przekazu tekstowego z wizualnym;
 • wysoki poziomi umiejętności pracy zespołowej;
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej przy założeniu pracy nad kilkoma projektami w jednym czasie; elastyczność w działaniu;
 • znajomość formalnej struktury Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz problematyki związanej z rozwiązywaniem problemów społecznych;
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe na kierunkach grafika, komunikacja wizualna, marketing, reklama
  i promocja lub studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne w ww. zakresie tematycznym;
 • dodatkowym atutem będzie przedstawienie własnego portfolio lub innych wykonanych prac graficznych (wyłącznie do wglądu - w takim przypadku zachęcamy do podania linku do prac
  w treści składanej aplikacji);
 • znajomość zasad wynikających z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi ułatwiających komunikację wewnętrzną (np. SLACK, FIGMA, inne);
 • znajomość trendów rozwojowych w wykorzystaniu nowych technologii graficznych;
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku/ pracy lub współpracy z instytucjami publicznymi; organizacjami pozarządowymi;
 • umiejętność przygotowania plików do druku i znajomość zagadnień związanych z drukiem.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami i partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy na podstawie umów o pracę), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nią na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 11/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, lub poprzez formularz „Aplikuj” zamieszczony w ogłoszeniu na stronie www.rops.poznan.pl w zakładce Praca, w terminie do 18 lutego 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani Amelia Frydrycka- Gadzińska zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania stanowiska pracy. Wyróżniły ją znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, w tym działalności ROPS i zainteresowanie obszarem rozwiązywania problemów społecznych, a także kreatywne podejście do wykorzystania działalności informacyjnej, w tym graficznej, w celu upowszechniania wiedzy na temat polityki społecznej. W.w.  wykazała się znajomością
i praktycznymi umiejętnościami obsługi programów graficznych wymaganych na tym stanowisku, a także znajomością trendów rozwojowych w technologiach graficznych oraz doświadczeniami w pracy wielozadaniowej i zespołowej.
Pani Amelia Frydrycka- Gadzińska  wyróżniła się także wysoką motywacją do pracy, kulturą osobistą oraz wysokim poziomem komunikacji interpersonalnej, niezbędnym na tym stanowisku

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com