Ogłoszenie nr 11/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: psycholog, psycholożka

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 14.07.2023 r.

Nr ogłoszenia: 11/2023

Cel stanowiska: Dobór najlepszej rodziny dla dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka.
 • Kwalifikacja rodziny oraz dobór rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzanie wywiadu adopcyjnego, diagnozy psychologicznej kandydatów, szkoleń oraz kwalifikacji, a także prowadzenie nadzoru nad osobistą stycznością z dzieckiem.
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom które przysposobiły dziecko oraz rodzicom naturalnym, w tym osobom sygnalizującym zamiar pozostawienia dziecka.
 • Zapewnienie wsparcia, w tym terapii rodzinnej osobom, które przysposobiły dziecko.
 • Udzielanie kandydatom do przysposobienia dziecka informacji o procedurze, wymaganych dokumentach, pomoc w sporządzaniu właściwych wniosków.
 • Współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym w szczególności z sądami opiekuńczymi, instytucjami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Planowanie, monitoring i sprawozdawczość z własnej działalności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia;
 • minimum 1 rok stażu w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną;
 • dobra znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu rodzinnego
  i opiekuńczego;
 • wysokie umiejętności stosowania metodologii pracy psychologicznej, szczególnie w kontekście zadań związanych z postępowaniem adopcyjnym, w tym metod odnoszących się do diagnozy
  i oddziaływań skierowanych na dzieci, a także osoby dorosłe kandydujące do przysposobienia;
 • umiejętność sporządzania wypowiedzi na piśmie, szczególnie opinii psychologicznych, wywiadów adopcyjnych i innych, poprzedzających diagnostykę i tworzenie planu działania; pism urzędowych, w tym pism kierowanych do sądów;
 • wysoki poziom posługiwania się nomenklaturą psychologiczną, a także posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej, również w sytuacjach trudnych
  i stresujących.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • 2 lata pracy związanej ze wsparciem rodziny, pieczą zastępczą, adopcją, prowadzeniem szkoleń, opiniowaniem w sprawach rodziny,
 • umiejętność analizy danych i wnioskowania,
 • znajomość struktury Województwa Wielkopolskiego i systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym
i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania bardzo dobrych relacji z osobami będącymi odbiorcami naszych działań, a także partnerami naszej działalności; bieżących kontaktów drogą osobistą, telefoniczną i elektroniczną. Praca w siedzibie Ośrodka, wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,
 • w brzmieniu: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłam/em pozbawiony/a władzy rodzicielskiej; władza rodzicielska nie została mi zawieszona lub ograniczona”,
 • w brzmieniu: „Nie posiadam obowiązku alimentacyjnego” lub „Wypełniam obowiązek alimentacyjny”- jeśli taki wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • W brzmieniu: „Nie figuruję w rejestrze sprawców przestępstw seksualnych”- informacja ta będzie weryfikowana, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 11/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie
do 24 lipca 2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, kandydatki.

UZASADNIENIE:

Żadna z kandydatek nie spełniła wszystkich niezbędnych wymagań stanowiska pracy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com