Ogłoszenie nr 10/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: Kierownik Zespołu Kadr i Płac

Komórka organizacyjna: Dział Finansowo- Kadrowy; miejsce pracy: Poznań

Informacje dodatkowe: etat

Data publikacji: 11 lipca 2023 r.

Nr ogłoszenia:  10/2023

Cel stanowiska: Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa i bezpiecznego zarządzania procesami kadrowymi i finansowymi (rachuby płac), a także realizacji celów i zadań zespołu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Zarządzanie zespołem podległych pracowników (planowanie, organizowanie, kontrolowanie, motywowanie, budowanie zespołu, zapewnienie efektywnej komunikacji, w tym bieżącej informacji zwrotnej).
 • Organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zespołu.
 • Planowanie liczby etatów i środków na wynagrodzenia zgodnie z potrzebami i możliwościami ROPS, analiza i bieżący monitoring wydatków na wynagrodzenia.
 • Monitorowanie, inicjowanie rozwiązań z zakresu polityki kadrowej i rachuby płac ROPS, w tym przygotowywanie właściwych regulaminów i instrukcji.
 • Nadzorowanie i udział w prowadzeniu spraw pracowniczych związanych z rozpoczęciem, trwaniem i zakończeniem zatrudnienia,
  w tym m.in. nadzór nad dokumentacją pracowniczą, prowadzenie ewidencji czasu pracy, kontrola dyscypliny pracy, udzielanie konsultacji w sprawach stosunku pracy osobom zatrudnionym i współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie i udział w prowadzeniu rachuby płac Ośrodka, w tym nad rozrachunkami publiczno- prawnymi.
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców w ZUS.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi.
 • Udział w adaptacji pracowników ROPS.
 • Współpraca ze stanowiskiem ds. BHP w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Organizacja staży i praktyk.
 • Przygotowywanie informacji, analiz, sprawozdań, wniosków i opinii w sprawach dotyczących realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat stażu pracy (na podstawie umów o pracę), w tym min. 3 lata na stanowisku związanym ze sprawami kadrowymi i rachubą płac,
 • udokumentowany udział w formach rozwojowych z zakresu kadr, płac,
 • znajomość struktury Województwa Wielkopolskiego,
 • dobra znajomość i umiejętność stosowania ustaw: kodeks pracy, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, o Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość w zakresie realizowanych zadań ustaw: o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie danych osobowych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o rehabilitacji zawodowej społecznej,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • wysoki poziom umiejętności analizy i wnioskowania, a także raportowania danych,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi oprogramowania informatycznego (MS Office),
 • wysoki poziom kultury osobistej i komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach nauki ekonomiczne, prawo, administracja,
 • udział w formach rozwojowych z zakresu zarządzania ludźmi,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych, w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność obsługi oprogramowania Agrobex,
 • wysoki poziom umiejętności analizy i wnioskowania, a także raportowania, sporządzania wypowiedzi na piśmie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia przekroczył  6%.

Informacja o warunkach pracy: Praca w większości biurowa, głównie w kontakcie z klientem wewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Większość czasu w siedzibie Ośrodka, możliwe okazjonalne wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach województwa wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy pracę w dobrej atmosferze, w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy, aby nie przesyłać dokumentów  poświadczających ww. dane.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem  skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 10/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano żadnego kandydata, kandydatki.

UZASADNIENIE:

Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com