Ogłoszenie nr 1/2024

stanowisko ds. ekonomii społecznej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. ekonomii społecznej

Miejsce pracy: Poznań

Komórka organizacyjna: Dział Włączenia Społecznego

Informacje dodatkowe: etat utworzono w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowanego do 31.12.2028.

Data publikacji:11.01.2024

Nr ogłoszenia:   1/2024

Cel stanowiska: Wsparcie koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej  w ramach  projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Programowanie polityki Samorządu Województwa Wielkopolskiego (dalej SWW) w obszarze ekonomii społecznej (dalej ES), w tym
 • aktualizacja Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (WPRES),
 • przygotowanie sprawozdań i materiałów analitycznych związanych z  realizacją WPRES,
 • udział w przygotowywaniu koncepcji działań SWW w obszarze ES (sporządzanie analiz, stanowisk, pism, koncepcji nowych działań, projektów, prowadzenie spotkań, grup roboczych, współpraca z interesariuszami)
 • konsultowanie projektów aktów prawnych w tym obszarze.
 1. Inicjowanie, promowanie, rekomendowanie, doradztwo i pomoc gminom w implementowaniu  innowacyjnych rozwiązań ( w tym innowacji społecznych) w obszarze wsparcia osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego oraz rozwiązań z zakresu ES.
 2. Współpraca i wsparcie samorządów lokalnych w zakresie rozwoju usług w obszarze wsparcia z zakresu ES, w tym:
 • diagnoza potrzeb,
 • organizacja i prowadzenie spotkań, konsultacji, warsztatów, doradztwa dotyczących gminnych dokumentów strategicznych w tym obszarze, w tym Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych,
 • organizacja szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych i innych form wsparcia – zgodnie z potrzebami,
 • dostarczanie sprawdzonej, aktualnej wiedzy, dobrych praktyk i narzędzi rozwoju usług,
 • pomoc w tworzeniu lokalnych baz informacyjnych,
 • wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w tym organizacja i prowadzenie spotkań, konsultacji, warsztatów, doradztwa, szkoleń, superwizji, wizyt studyjnych i innych form wsparcia.
 1. Organizacja procesu zlecania zadań w trybie otwartych konkursów ofert finansowanych ze środków UE lub/i środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 2. Wspieranie współpracy między instytucjami działającymi w ww. obszarze poprzez m.in
 • organizację prac Wielkopolskiego Komitetu ds. rozwoju ekonomii społecznej oraz jego grup roboczych,
 • współpracę w ramach sieci współpracy OWES – ROPS, koordynację współpracy pomiędzy OWES i Instytucją Zarządzającą,
 • sieciowanie, tworzenie platform współpracy, sieci, grup roboczych.
 1. Wspieranie dostępu do informacji w ww. obszarze (upowszechnianie treści, publikacji, organizowanie wydarzeń) .
 2. Realizacja ww. procesów zgodnie z procedurami obowiązującymi w ROPS oraz dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • doświadczenie i umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań, warsztatów,
 • dobra znajomość systemu polityki społecznej i wysoki poziom wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze ekonomii społecznej oraz osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji,  Wielkopolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności pracy zespołowej, organizacji pracy własnej i elastyczności
  w działaniu,
 • dobra umiejętność raportowania, tworzenia dokumentacji,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie pracy lub współpracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z klientami i partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka jednak przewidywane są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy na podstawie umów o pracę), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu, wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nią na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 1/2024 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 29 stycznia 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego. Aplikować można również poprzez formularz „Aplikuj” zamieszczony w ogłoszeniu na stronie www.rops.poznan.pl w zakładce praca.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy został wybrany:

Pan Wojciech Rosiński zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydat w wysokim stopniu spełnił wymagania formalne i merytoryczne stanowiska pracy. Wyróżniła go wiedza z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, znajomość systemu polityki społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej i osób w kręgu wysokiego ryzyka, odpowiednia znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, ustaw o pomocy społecznej, Strategii PS SWW, WPRES, WPD. Kandydat wykazał także doświadczenia w zakresie pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, elastyczności w działaniu. Ww. podczas rozmowy wyróżnił się również wysoką motywacją do podjęcia pracy i kulturą osobistą.            

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com