Ogłoszenie nr 1/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU (ROPS) OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. wsparcia osób z ograniczoną sprawnością

Komórka organizacyjna: Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością

Informacje dodatkowe: 1 etat

Data publikacji: 23 stycznia 2023 r.

Nr ogłoszenia: 1/2023

Cel stanowiska: Zapewnienie zgodnego z potrzebami merytorycznymi i przepisami prawa rozwoju systemu wsparcia osób z różnymi rodzajami ograniczonej sprawności.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z zakładami aktywności zawodowej, w tym
 • merytoryczna analiza wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie,
 • kontrola sprawozdawczości,
 • kontrola finansowa działalności dofinansowanej ze środków samorządu województwa (SWW) i PFRON,
 • współpraca merytoryczna w ustanawianiu zabezpieczeń finansowych i prawnych,
 • sporządzanie części merytorycznej sprawozdań z tego zakresu.
 1. Udział w przygotowaniu projektu podziału środków PFRON na zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego z zakresu rehabilitacji społecznej.
 2. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w tym
 • współpraca merytoryczna w ustanawianiu zabezpieczeń finansowych i prawnych,
 • analiza składanych wniosków o dofinansowanie,
 • rozliczanie zawartych umów,
 • kontrola i wizytacje w wybranych placówkach,
 • rozliczanie umów zawartych na dofinansowanie robót budowlanych.
 1. Przygotowywanie projektów opinii dla podmiotów prowadzących turnusy rehabilitacyjne w celu uzyskania wpisu do rejestru Wojewody Wielkopolskiego.
 2. Udział w przygotowaniu pism raz materiałów do publikacji w zakresie wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.
 3. Prowadzenie i współprowadzenie spotkań informacyjnych, konferencji w zakresie wsparcia osób z ograniczoną sprawnością.
 4. Udzielanie informacji w zakresie działalności działu, w tym prowadzenie korespondencji.
 5. Współudział w opracowywaniu i przygotowaniu materiałów na posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w zakresie działalności działu.
 6. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat stażu pracy (umowy o pracę) na podobnym stanowisku,
 • znajomość struktury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawy o pożytku publicznym
  i wolontariacie, Ustawy o pomocy społecznej,
 • wiedza z zakresu rozwiazywania problemów społecznych osób z niepełnosprawnością,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej, analizy, wnioskowania i sporządzania pism urzędowych,
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, kultury osobistej i zaangażowania.

Wymagania dodatkowe (mile widziane): w zakresie zgodności merytorycznej

 • wykształcenie magisterskie,
 • wykształcenie z zakresu prawa, administracji,
 • szkolenia z zakresu rynku pracy w kontekście osób z niepełnosprawnością, z pomocy de minimis,
 • doświadczenie pracy w administracji publicznej, najchętniej w zakresie współpracy z zakładami aktywności zawodowej, kontroli jednostek realizujących zadania na rzecz osób z ograniczoną sprawnością,
 • umiejętność raportowania,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia wystąpień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca w większości biurowa, w kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w większości czasu z użyciem komputera; wymaga podejmowania i utrzymywania kontaktów i relacji drogą osobistą, telefoniczną, a także elektroniczną. Praca zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy pracę w dobrej atmosferze, w różnorodnym, zaangażowanym i przyjaznym zespole oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument zawierający następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon, adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Oświadczenia:
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: ROPS/1/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
w sekretariacie ROPS pod adresem:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, w terminie do dnia 3 lutego 2023 r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą tradycyjną- decyduje data stempla pocztowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające niezbędne wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania stanowiska pracy.

Wspieramy różnorodność w zatrudnieniu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej stanowisko pracy została wybrana:

Pani Jolanta Ott- Kozeńska zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka spełniła wymagania stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych oraz kompetencji merytorycznych i osobistych.

 

 

Zgłoś Swoje CV

Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com