Ogłoszenie nr 31/2023

stanowisko ds. animacji

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. animacji

Komórka organizacyjna: Dział Innowacji Społecznych

Informacje dodatkowe: etat w ramach projektu pn. „Włącznik 2.0” współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego- do 30.04.2026r.

Data publikacji:  12.12.2023r.

Nr ogłoszenia:   31/2023

Cel stanowiska: Uzyskanie dobrej jakości pomysłów na rozwiązanie istotnych, zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez animację i aktywną rekrutację wśród środowisk działających na rzecz włączenia społecznego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie aktywnej ogólnopolskiej rekrutacji innowatorów społecznych, zgodnie z procedurami projektowymi i organizacyjnymi.
 2. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi w obszarze włączenia społecznego, w tym informowanie o możliwościach wynikających z tworzenia i wykorzystania innowacji społecznych.
 3. Organizowanie ogólnopolskich działań animacyjnych i sieciujących, sprzyjających diagnozie i tworzeniu „szytych na miarę” innowacji odpowiadających na potrzeby społeczne, m.in. w formie maratonów innowacji, „okrągłych stołów”, kawiarenek obywatelskich.
 4. Nawiązywanie relacji i angażowanie do procesu partnerów- organizacji społecznych, uczelni wyższych, środowisk aktywistycznych, influencerów i innych podmiotów.
 5. Prowadzenie działań informacyjnych, m.in. na Fanpage Innowatorzy Społeczni, strony www. innowacjeropspoznan.pl, strony internetowej projektu.
 6. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach, spotkaniach branżowych (komitetach, forach, konferencjach) współorganizowanych przez ROPS i inne podmioty, informowanie o działalności związanej z innowacjami społecznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, animacji społeczno-kulturalnej,
 • 1 rok stażu pracy (na podstawie umów o pracę) przy jednoczesnym dodatkowym rocznym doświadczeniu w formie praktyk, staży, działalności gospodarczej lub
 • 2 lata doświadczenia,
 • doświadczenie związane z prowadzeniem spotkań, wystąpień publicznych, warsztatów, w pracy zespołowej,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • dobra znajomość systemu polityki społecznej w Polsce,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • wiedza z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne (m.in. używanie języka ETR),
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • 2 lata stażu pracy,
 • udział w kursach, szkoleniach, umiejętności z zakresu service design, design thinking, agile,
 • wysokie umiejętności organizacyjne,
 • znajomość ustaw o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • innowacyjność, kreatywność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, przewidywane są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego, ale także Polski. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 31/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 lub poprzez formularz Aplikuj na stronie internetowej ROPS (zakładka Praca) w terminie do 5 stycznia 2024r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani  Patrycja Jakubiak zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania formalne i merytoryczne stanowiska pracy. Wyróżniła ją znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego i działalności ROPS, wiedza i doświadczenia pracy w zakresie innowacji społecznych, w tym sieciowania w środowisku innowatorów. Ww. podczas rozmowy wykazała się  również wiedzą z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, a także wysoką motywacją do pracy i kulturą osobistą oraz komunikacją interpersonalną, niezbędną na tym stanowisku.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com