Ogłoszenie nr 29/2023

stanowisko ds. kadr i płac

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. kadr i płac

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Płac w Dziale Finansowo-Kadrowym

Data publikacji:  12.12.2023r.

Nr ogłoszenia:   29/2023

Cel stanowiska: Zapewnienie zgodnej z przepisami prawa oraz potrzebami ROPS polityki kadrowo-płacowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z rozpoczęciem, trwaniem i zakończeniem zatrudnienia, w tym prowadzenie w tym zakresie dokumentacji (m.in. umowy o pracę, akta osobowe, rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS, listy obecności, ewidencje urlopów, opisy stanowisk pracy, pisma w sprawach pracowniczych, świadectwa pracy) oraz udzielanie w tych sprawach informacji i konsultacji osobom zatrudnionym.
 2. Ustalanie i monitorowanie uprawnień osób zatrudnionych, w tym do dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami, wyjściami służbowymi, ewidencją czasu pracy i kontrolą dyscypliny pracy.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym uprawnienia do świadczeń.
 5. Prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonej działalności, w tym sprawozdania do GUS i do Wojewody.
 6. Rejestrowanie i wyrejestrowywanie osób współpracujących z ROPS na podstawie umów cywilno-prawnych w ZUS.
 7. Sporządzanie informacji o zatrudnieniu do PFRON.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych, administracji,
 • 2 lata stażu pracy w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • dobra znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o ZFŚS, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, rozporządzeń o wynagradzaniu pracowników samorządowych, a także w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
 • sprawna obsługa oprogramowania informatycznego,
 • umiejętność współpracy w zespole, zaangażowanie,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, administracji, finansów publicznych,
 • 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku,
 • szkolenia z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, obsługi programu Płatnik,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są sporadyczne wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu pracy), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 29/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 lub poprzez formularz „Aplikuj” na stronie internetowej ROPS (zakładka praca- ogłoszenie nr 29/2023) w terminie do 5 stycznia 2023r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy została wybrana:

Pani  Sylwia Węcławek zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka w najwyższym stopniu spełniła wymagania formalne i merytoryczne stanowiska pracy. Wyróżniła ją dobra znajomość struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, ustaw wymienionych w ogłoszeniu, wiedza i doświadczenia w zakresie pracy związanej z kadrami i płacami, również w sytuacjach ekspozycji na stres, a także współpracy z zespołem.   Ww. podczas rozmowy wykazała się  również wiedzą z zakresu rozwiązywania problemów społecznych w tym obszarze,
a także wysoką motywacją do pracy, kulturą osobistą oraz komunikacją interpersonalną, niezbędną na tym stanowisku.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com