Ogłoszenie nr 26/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. opieki nad rodzinami adopcyjnymi

Stanowisko: ds. opieki nad rodzinami adopcyjnymi

Komórka organizacyjna: Wielkopolskie Ośrodki Adopcyjne w Poznaniu/w Lesznie/w Pile/w Koninie/w Kaliszu

Informacje dodatkowe: 6 etatów w ramach projektu pn. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” (projekt realizowany do czerwca 2029 r.)

Data publikacji: 24 listopada 2023 r.

Nr ogłoszenia: 26/2023

Cel stanowiska: Udzielanie wsparcia dzieciom, osobom dorosłym i rodzinom na różnych etapach procesu przysposobienia oraz po adopcji, zgodnie z założeniami modelu i projektu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Diagnozowanie potrzeb, opracowanie, realizacja, ewaluacja planów pomocy wobec dzieci i rodzin objętych projektem.
 2. Wsparcie rodziców adopcyjnych w wypełnianiu funkcji rodzicielskich poprzez prowadzenie poradnictwa, konsultacji, rozmów wspierających, psychoedukacji, grup wsparcia, szkoleń podnoszących umiejętności wychowawcze.
 3. Wsparcie dzieci po procesie adopcji poprzez prowadzenie poradnictwa, konsultacji, rozmów wspierających, psychoedukacji, grup wsparcia, współpracę z placówkami edukacyjnymi, w tym organizowanie zajęć psychoedukacyjnych.
 4. Wsparcie dorosłych osób adoptowanych poprzez prowadzenie poradnictwa, konsultacji, rozmów wspierających, psychoedukacji, organizowanie wsparcia terapeutycznego, udzielanie pomocy w nawiązywaniu lub odbudowaniu relacji z rodziną biologiczną.
 5. Realizacja zadań, w tym prowadzenie dokumentacji zgodnie z opracowanym modelem pracy i zasadami realizacji projektów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, nauk o rodzinie lub pokrewne,
 • minimum 2 lata doświadczenia związanego z pracą z dzieckiem lub rodziną,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • wysoki poziom wiedzy nt. rozwiazywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze rodziny,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej, samodzielności i elastyczności w działaniu,
 • wysoki poziom umiejętności współpracy,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność raportowania,
 • bardzo wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie magisterskie,
 • udział w szkoleniach, kursach związanych z problematyką dotyczącą systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, adopcji, pomocy społecznej,
 • 2 letnie doświadczenie pracy związanej ze wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej, adopcją,
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami, podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej, a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje. Osoby zatrudnione na tym stanowisku zostaną przygotowane do pracy poprzez specjalistyczne szkolenie prowadzone przez uznane specjalistki z zakresu problematyki okołoadopcyjnej, szczególnie w obszarze traumy i zaburzeń więzi.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,
 • w brzmieniu: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłam/em pozbawiony/a władzy rodzicielskiej; władza rodzicielska nie została mi zawieszona lub ograniczona”,
 • w brzmieniu: „Nie posiadam obowiązku alimentacyjnego” lub „Wypełniam obowiązek alimentacyjny”- jeśli taki wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • w brzmieniu: „Nie figuruję w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym” – informacja ta będzie weryfikowana, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 26/2023/ preferowane miasto należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 6 grudnia 2023 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy zostały wybrane:

 • Iwona Kaczorowska zam. Piła (WOA Piła),
 • Anna Sozańska- Banaś zam. Luboń (WOA Poznań),

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatki wyróżniły się znajomością ustawy i systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, znajomością instytucji i organizacji działających w tym obszarze, wiedzą na temat rozwiązywania problemów społecznych w kontekście rodziny, otwartością na działania związane z realizacją projektu i wdrażania modelu, bardzo wysokim poziomem komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej,
a także motywacją do podjęcia działań w ramach stanowiska pracy.

Na ww. stanowisko w Lesznie, Kaliszu i Koninie nie wpłynęły żadne oferty.

Aplikuj przez formularz

Uwaga: Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego, należy przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia, dyplomy ukończenia studiów, ponieważ ułatwi to jego rzetelne wypełnienie (pytamy w nim m. in. o daty rozpoczęcia, ukończenia studiów, zatrudnienia) .

Podobnie jak w innych tego typu systemach przerwanie pracy z formularzem na okres dłuższy niż 30 minut spowoduje zakończenie sesji i utratę wpisanych danych.

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

 

+ Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu wśród osób spełniających w najwyższym stopniu wymagania stanowiska) powinien dodatkowo ( w informacjach dodatkowych znajdujących się na końcu formularza) przekazać informację o niepełnosprawności (nie dotyczy to rekrutacji na kierownicze stanowiska urzędnicze).

Oświadczam, że

 • nie byłam_em skazany_a  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadam nieposzlakowanej opinię
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z siedzibą ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, których podanie nie jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (pola opcjonalne na formularzu aplikacyjnym, z zastrzeżeniem informacji o niepełnosprawności, która przetwarzana jest w oparciu o ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane kontaktowe
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do szybkiego i skutecznego kontaktu z kandydatem_ką. Podanie co najmniej jednej formy kontaktu jest konieczne.
Poziom i kierunek wykształcenia
Aby móc przejść do kolejnego etapu formularza należy dodać co najmniej jedną szkołę (istotną z punktu widzenia oferty pracy). Proszę wypełnić formularz zgodnie z przebiegiem edukacji. W przypadku kontynuacji studiów proszę umieścić informację na ten temat w dalszej części formularza w sekcji Informacje dodatkowe.
Wykształcenie*
Edukacja
Znajomość języków obcych
angielski
niemiecki
rosyjski
ukraiński
Doświadczenie zawodowe
Proszę wpisać chronologicznie, począwszy od najbardziej aktualnego miejsca pracy (przez jeden wpis rozumiemy jedno miejsce pracy).
Wymagane informacje:
Nazwa zakładu pracy,
Data rozpoczęcia,
Data ukończenia (o ile już nie pracujesz na tym stanowisku),
Zajmowane stanowisko,
Zakres obowiązków - zaakcentuj istotne dla składanej oferty,
Rodzaj umowy
Obsługa komputera
Pakiet Office
Inne informacje
Wyślij

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com