Ogłoszenie nr 25/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: ds. organizacji wsparcia w projekcie „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji”

Stanowisko: ds. organizacji wsparcia w projekcie „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji”

Miejsce pracy: Poznań

Komórka organizacyjna: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu

Informacje dodatkowe: 2 etaty w ramach projektu pn. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” (projekt realizowany do czerwca 2029r.)

Data publikacji:  24 listopada 2023r.

Nr ogłoszenia:   25/2023

Cel stanowiska: Organizacyjne i merytoryczne wsparcie projektu, którego adresatami są dzieci, osoby dorosłe i rodziny na różnych etapach procesu przysposobienia oraz po adopcji, zgodnie z założeniami modelu i projektu.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w diagnozie potrzeb dzieci i rodzin.
 2. Organizowanie usług diagnostycznych i specjalistycznych.
 3. Sieciowanie, upowszechnianie wiedzy, integracja osób i rodzin mierzących się z wyzwaniami związanymi z adopcją.
 4. Wsparcie dorosłych adoptowanych osób w nawiązywaniu kontaktu z rodzinami biologicznymi (po rozpoznaniu prawnych i faktycznych możliwości).
 5. Współpraca z placówkami przedszkolnymi, szkolnymi i innymi partnerami projektu ( w tym udział w organizowaniu zajęć psychoedukacyjnych).
 6. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanej działalności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 1 rok doświadczenia związanego pracą z klientem w obszarze polityki społecznej, w tym pomocy społecznej, systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • znajomość struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • wysoki poziom wiedzy nt. rozwiazywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze rodziny,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej, samodzielności i elastyczności w działaniu,
 • wysoki poziom umiejętności współpracy,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność raportowania,
 • bardzo wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie magisterskie, szczególnie na kierunkach praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub pokrewne,
 • udział w szkoleniach, kursach związanych z problematyką dotyczącą systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, adopcji, pomocy społecznej,
 • 3 letnie doświadczenie pracy związanej ze wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej, adopcją,
 • doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami,  podejmowania częstych kontaktów osobistych, telefonicznych i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje.

Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej,  a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego.

Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każda i każdy z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje. Osoby zatrudnione na tym stanowisku zostaną przygotowane do pracy poprzez specjalistyczne szkolenie  prowadzone przez uznane specjalistki z zakresu problematyki okołoadopcyjnej, szczególnie w obszarze traumy i zaburzeń więzi.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana(-y)  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”,
 • w brzmieniu: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłam/em pozbawiony/a władzy rodzicielskiej; władza rodzicielska nie została mi zawieszona lub ograniczona”,
 • w brzmieniu: „Nie posiadam obowiązku alimentacyjnego” lub „Wypełniam obowiązek alimentacyjny”- jeśli taki wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • w brzmieniu: „Nie figuruję w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym” – informacja ta będzie weryfikowana, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 25/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 6 grudnia 2023 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy zostali wybrani:

Pani  Agata Zawadzka zam. Poznań

Pan Filip Aleksander Kuhn zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydatka i kandydat wyróżnili się znajomością ustawy i systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, znajomością instytucji i organizacji działających w tym obszarze, wiedzą na temat rozwiązywania problemów społecznych w kontekście rodziny, otwartością na działania związane z realizacją projektu i wdrażania modelu, bardzo wysokim poziomem komunikacji interpersonalnej i kultury osobistej, a także motywacją do podjęcia działań w ramach stanowiska pracy.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com