Ogłoszenie nr 24/2023

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Stanowisko: Asystent teleopieki

Stanowisko: Asystent teleopieki (formalna nazwa stanowiska, zapraszamy do aplikowania wszystkie osoby spełniające wymagania, bez względu na płeć)

Komórka organizacyjna: Dział Polityki Senioralnej

Informacje dodatkowe: 3 etaty w ramach projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” (projekt realizowany do 2029r.)

Data publikacji: 13 listopada 2023 r.

Nr ogłoszenia: 24/2023

Cel stanowiska: Obsługa infolinii wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu „Wielkopolskiego telecentrum opieki”.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnianie dostępu do informacji poprzez obsługę telecentrum społecznego i Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia (WIW) szczególnie poprzez:
 • telefoniczne wsparcie osób starszych i opiekunów objętych usługą teleopieki i WIW,
 • raportowanie udzielanego wsparcia osobom kontaktującym się z telecentrum społecznym i WIW,
 • umawianie wizyt u specjalistów świadczących wsparcie w ramach projektu.
 1. Współpraca z koordynatorami usług dla osób starszych w gminach (wsparcie uczestników projektu, pozyskiwanie i wymiana informacji o zasobach w gminach).
 2. Współpraca z ratownikami medycznymi telecentrum.
 3. Pozyskiwanie wiedzy na temat form wsparcia osób starszych i opiekunów na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 4. Realizacja zadań zgodnie z procedurami ROPS oraz zasadami korzystania ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, w tym sporządzanie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości, obsługa systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji zadań, zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie przy jednoczesnym min. 3-letnim stażu pracy (na podstawie umów o pracę);
 • wykształcenie wyższe w przypadku min. 2-letniego stażu pracy (na podstawie umów o pracę),
 • wysoki poziom wiedzy na temat struktury formalnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej i systemu wsparcia osób starszych,
 • wysoki poziom wiedzy nt. rozwiązywania problemów społecznych, szczególnie w obszarze osób starszych,
 • wysoki poziom organizacji pracy własnej, samodzielności, współpracy i elastyczności w działaniu,
 • sprawna obsługa programu MS Excel i Word,
 • umiejętność raportowania,
 • bardzo wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • udział w szkoleniach związanych z problematyką osób starszych,
 • doświadczenie pracy w infolinii.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa z wykorzystaniem standardowego sprzętu biurowego, tj. jak telefon, komputer, skan, ksero itp.; wymaga podejmowania
i utrzymywania dobrych relacji z partnerami, podejmowania częstych kontaktów – szczególnie telefonicznych, ale też osobistych
i elektronicznych. Większość pracy odbywa się w siedzibie Ośrodka, możliwe są wyjazdy służbowe w godzinach pracy, w szczególności
w granicach Województwa Wielkopolskiego. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Co nas wyróżnia? Nasza misja, zgodnie z którą codziennie staramy się zmieniać na lepsze kawałek świata, jakim jest Wielkopolska. Każda
i każdy z nas, bez względu na zajmowane stanowisko, ma szansę, aby czuć się częścią zespołu, który tę misję realizuje. Oferujemy stabilne wynagrodzenie i godziny pracy, prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (tzw. „13”), dodatku stażowego (po min. 5 latach stażu), świadczeń z ZFŚS, możliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej, a także przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego. Aktywnie wspieramy rozwój naszej kadry, cieszymy się też życzliwą i wspierającą atmosferą pracy. Cenimy różnorodność w zatrudnieniu wierząc, że każdy i każda z nas wnosi do zespołu unikalną wartość i nowe kompetencje.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

Dokument zawierający następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. telefon lub adres mail),
 • wykształcenie,
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uwaga: na tym etapie prosimy nie dołączać kopii dokumentacji potwierdzającej powyższe dane. Poprosimy o nie na kolejnym etapie.

Oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że nie byłam, nie byłem skazana_y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • w brzmieniu: „ Oświadczam, że posiadam nieposzlakowanej opinię”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 24/2023 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 w terminie do 1 grudnia 2023 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wymienione wyżej  stanowisko pracy zostali wybrani:

Pani  Karolina Małecka zam. Swarzędz

Pani Sandra Magdalena Mikołajczak zam. Poznań

Pan Łukasz Szczotko zam. Poznań

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Kandydaci w najwyższym stopniu spełnili wymagania formalne i merytoryczne stanowiska pracy. Wyróżnili się się znajomością struktury formalnej Województwa Wielkopolskiego, zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych i działaniami na rzecz środowiska osób starszych (w tym bardzo dobrą znajomością podejmowanych przez ROPS działań), a także doświadczeniami w zakresie współpracy z podmiotami udzielającymi wsparcia tej kategorii adresatów, a także bezpośrednim udzielaniem wsparcia osobom starszym w podobnym zakresie, jaki przewiduje stanowisko asystenta teleopieki. Ww osoby wyróżniły też wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność posługiwania się nomenklaturą z zakresu polityki społecznej oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej i motywacja do podjęcia pracy. 

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań
Tel.: 61 85 67 300
Email:
Czynne:

PN-PT, 07:30-15:30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 61 85 67 340
Email:

Dane do faktury

Województwo Wielkopolskie
al. Niepodległości 34, 61 -714 Poznań
NIP 778-13-46-888
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

© Wszystkie prawa zastrzeżone - 2022 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Realizacja montownia.com