Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

AKTUALNE OFERTY

Ogłoszenie nr 10/2018

Stanowisko:       ds. widoczności PES

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. widoczności PES
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    0,5 etatu – stanowisko w projekcie pozakonkursowym „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” (czas trwania projektu do 31.12.2018 r.)

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zwiększanie widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rzecz rozwoju sektora w Wielkopolsce,
 • współpraca przy przygotowaniu merytorycznym koncepcji zwiększania widoczności podmiotów ekonomii społecznej w ramach zadania, w tym:
 • komunikacja z podmiotami ekonomii społecznej (PES) w Wielkopolsce,
 • konsultacja i współudział w diagnozie do aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020 (RPRES),
 • opracowanie aktualizacji planu rozwoju ES i wdrożeniowego dla RPRES, materiałów na potrzeby wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO),
 • tworzenie mini-analiz tematycznych,
 • sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych działań,
 • prezentacja i promocja efektów wdrażania,
 • stosowanie zewnętrznych i wewnętrznych procedur wyboru wykonawców, w tym ekspertów,
 • upowszechnianie wyników działań,
 • włączanie wyników w zadania projektu oraz realizację polityki regionalnej i krajowej,
 • organizacja spotkań roboczych, w tym spotkań podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES),
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,
 • opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów wydawanych przez ROPS przeznaczonych do upowszechniania zwiększenia widoczności  ES w województwie wielkopolskim, w tym opracowanie kalendarza wydarzeń,
 • współtworzenie wniosku o płatność,
 • współpraca wewnętrzna (z działami i zespołami zadaniowymi) na rzecz efektywnej realizacji projektu,
 • współpraca z interesariuszami i jednostkami w zakresie wspólnej realizacji nowych zadań oraz zadań określonych Ustawą o pomocy społecznej lub programami wojewódzkimi, realizowanych wspólnie w zakresie powierzonych kompetencji, w tym:
 • wyszukiwanie informacji w zakresie PES i bieżące przekazywanie interesariuszom,
 • współpraca z PES i OWES przy opracowywaniu materiałów promocyjnych,
 • współtworzenie i aktualizowanie strony www projektu i ROPS oraz  profilu projektu na portalach społecznościowych, utrzymanie portalu regionalnego dotyczącego ES, w tym opracowanie regularnego newslettera oraz innych materiałów informujących i zamieszczanie ich na portalu regionalnym ES.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych, marketingu,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych (spotkań, zebrań, szkoleń),
 • innowacyjność.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań, rozliczania dotacji, rozliczania funduszy europejskich,
 • doświadczenie w promocji i upowszechnianiu informacji, obsłudze stron www (w tym media społecznościowe),
 • znajomość obszaru ekonomii społecznej,
 • doświadczenie w projektach finansowanych z EFS, w zespołach zadaniowych, przygotowywaniu projektów finansowanych zewnętrznie oraz w ich promocji i upowszechnianiu.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 10/2018 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 28 maja 2018 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą zgody i klauzulą informacyjną dla kandydatek i kandydatów do pracy w ROPS” dostępną na stronie www.rops.poznan.pl.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 11/2018

Stanowisko:      ds. księgowości

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. księgowości
Komórka organizacyjna:    Dział Księgowości
Informacje dodatkowe:    1 etat

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie pełnej księgowości jednostki budżetowej, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych na wyodrębnionych subkontach z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego i obsługa elektronicznej bankowości,
 • współpraca w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości Ośrodka, w tym prowadzenia rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w tym UE),
 • rozliczenia z tytułu należności i zobowiązań oraz koordynowanie i weryfikacja należności,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystyki publicznej i innych, w tym z tytułu zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • prowadzenie spraw scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w województwie wielkopolskim,
 • prowadzenie wyodrębnionej podręcznej kasy Ośrodka dla projektów unijnych,
 • prowadzenie finansowych spraw gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dekretacja dokumentów księgowych, w tym projektów unijnych,
 • przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z przepisami, w tym procedurami projektowymi.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych,
 • staż pracy min. 5 lat w prowadzeniu rachunkowości,
 • dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
 • stosowanie niezbędnych przepisów prawa, w tym szczególnie:
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność analizowania i wnioskowania,
 • zaangażowanie i samodzielność,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętność obsługi oprogramowania informatycznego (szczególnie programów finansowo-księgowych, pakietu MS Office oraz portali sprawozdawczych)
 • wiedza o strukturze województwa wielkopolskiego.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii (np. rachunkowość budżetowa, finanse jednostek sektora finansów publicznych),
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych: finansowo-księgowych, pakietu MS Office oraz portali sprawozdawczych,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu rachunkowości budżetowej oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i budżetowej w komórkach finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca głównie wykonywana w siedzibie ROPS, przy komputerze oraz z dokumentacją; wymaga także osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i sporadycznie na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 11/2018 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 28 maja 2018 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą zgody i klauzulą informacyjną dla kandydatek i kandydatów do pracy w ROPS” dostępną na stronie www.rops.poznan.pl.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 12/2018

Stanowisko:       ds. współpracy międzynarodowej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. współpracy międzynarodowej
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    1 etat

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej z partnerami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i ponadnarodowymi.
 • organizacja pracy i realizacja współpracy międzynarodowej w realizowanych zadaniach Ośrodka:
 • tworzenie planów, sprawozdań, dokumentacji merytorycznej,
 • stały monitoring planu pracy i budżetu oraz wymiana informacji w zespole,
 • stała współpraca z liderem projektu lub pozyskanymi partnerami,
 • przygotowanie, opracowanie i konsultowanie dokumentów realizacji zadania, w tym m.in. analiza finansowa,
 • włączanie wyników w realizację polityki regionalnej i krajowej,
 • organizacja spotkań w ramach powierzonych zadań: wydarzeń, spotkań, spotkań roboczych z partnerami, szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji, kampanii i innych typów wydarzeń w regionie i krajach partnerskich,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania,
 • opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów dotyczących powierzonych zadań realizowanych w Ośrodku, w tym przygotowanie materiałów promocyjnych, podejmowanie aktywności w mediach społecznościowych, współpraca z mediami, przygotowanie materiałów prasowych,
 • współpraca wewnętrzna (z działami i zespołami zadaniowymi, partnerami) na rzecz efektywnej realizacji zadania,
 • współtworzenie i aktualizowanie strony www projektu, ROPS i profili projektu w mediach społecznościowych.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (w tym także umowy cywilno-prawne, staże)
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • precyzowanie i realizowanie zadań w oparciu o idee i cele ogólne,
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie zawodowe: we współpracy z instytucjami publicznymi i/lub pozarządowymi, w środowisku międzynarodowym, w tworzeniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych z UE i innych źródeł lub ukończone kursy, szkolenia w tej tematyce.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana w siedzibie ROPS w Poznaniu, przy komputerze i z dokumentacją oraz w terenie – głównie teren województwa wielkopolskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. Możliwość wyjazdów służbowych poza granice kraju. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.
Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 12/2018 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 28 maja 2018 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą zgody i klauzulą informacyjną dla kandydatek i kandydatów do pracy w ROPS” dostępną na stronie www.rops.poznan.pl.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 13/2018

Stanowisko:      ds. współpracy regionalnej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE

Stanowisko:    ds. współpracy regionalnej
Komórka organizacyjna:    Dział Koordynacji Integracji Społecznej
Informacje dodatkowe:    1 etat w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (czas trwania projektu do 31.03.2021 r.)

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wypracowanie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo, policja oraz wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego,
 • tworzenie, współtworzenie i wdrażanie dokumentów dotyczących przygotowanie modelu kooperacji w regionie,
 • współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,
 • przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne oraz prowadzenie spotkań i warsztatów powiatowych i regionalnych grup refleksyjnych i grup decydentów, grupowych spotkań coachingowych, seminariów, spotkań konsultacyjnych, partnerskich zespołów kooperacyjnych, spotkań edukacyjno-szkoleniowych na rzecz wdrażania modelu dla przedstawicieli instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie pakietów szkoleniowych i współpraca z partnerami,
 • współpraca z liderem oraz z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań,
 • współtworzenie wniosku o płatność,
 • przygotowywanie pakietu upowszechniającego wiedzę o modelu kooperacji poprzez artykuły, informacje zamieszczane na internetowych nośnikach informacji wykorzystywanych w projekcie lub poprzez współpracę z mediami oraz udział lub współorganizowanie akcji społecznych, wydarzeń subregionalnych, powiatowych i gminnych.

2.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (w tym także umowy cywilno-prawne, staże),
 • wiedza z zakresu struktury województwa wielkopolskiego,
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,
 • stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność raportowania i wnioskowania.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 2 lata stażu pracy w obszarze rozwoju usług społecznych, pomocy społecznej, polityki społecznej, współpracy z podmiotami polityki społecznej, w tym NGO,
 • doświadczenie w realizacji, w tym merytorycznej i finansowej projektów, w tym finansowanych ze środków UE,
 • praktyczna znajomość działań środowiskowych w obszarze rozwoju usług społecznych, w tym w ramach projektów, także  finansowanych z UE,
 • doświadczenie w budowaniu partnerstw międzysektorowych,
 • doświadczenie w aktywizowaniu i organizowaniu społeczności lokalnej, współdziałaniu z podmiotami polityki społecznej, w tym z NGO.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana w siedzibie ROPS w Poznaniu, przy komputerze i z dokumentacją oraz w terenie – teren województwa wielkopolskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz. W siedzibie ROPS znajduje się winda.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.    Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( i czasie jego trwania) w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 13/2018 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
w terminie do dnia 28 maja 2018 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą zgody i klauzulą informacyjną dla kandydatek i kandydatów do pracy w ROPS” dostępną na stronie www.rops.poznan.pl.

W przypadku skierowania oferty pocztą- decyduje data stempla pocztowego.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania stanowiska pracy.

ZAMKNIJ OFERTĘ

Ogłoszenie nr 14/2018

Stanowisko:      Psycholog

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY POMOCNICZE I OBSŁUGI

Stanowisko: Psycholog
Komórka organizacyjna:    Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny – Filia w Pile
Informacje dodatkowe:  umowa na zastępstwo

POKAŻ SZCZEGÓŁY OFERTY

 

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz udział w okresowej ocenie sytuacji dziecka,
 • udział w doborze rodziny przysposabiającej właściwej dla dziecka, w tym przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego, diagnozy psychologicznej kandydatów, szkoleń oraz kwalifikacji,
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kandydatom do przysposobienia dziecka, osobom, które przysposobiły dziecko oraz rodzicom naturalnym, w tym   sygnalizującym  zamiar pozostawienia dziecka,
 • zapewnienie terapii, w tym terapii rodzinnej osobom, które przysposobiły dziecko,
 • udzielanie pomocy kandydatom do przysposobienia dziecka informacji o procedurze, wymaganych dokumentach, pomoc w sporządzaniu właściwych wniosków,
 • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w szczególności z sądami opiekuńczymi i instytucjami pomocy społecznej) na rzecz
 • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na rzecz realizacji strategii polityki społecznej,
 • planowanie, monitoring i sprawozdawczość z realizacji zadań,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw.

2.    Wymagania niezbędne:

 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • staż pracy: minimum 3 lata, w tym minimum 1 rok pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
 • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • stosowanie metodologii pracy psychologicznej,
 •  sporządzanie pism i innych dokumentów urzędowych,
 •  wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, raportowania i wnioskowania,
 • umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi.

3.    Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu:

– pieczy zastępczej,
– diagnozy i pomocy psychologicznej,
– systemowej terapii rodzin,
– terapii psychologicznej.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wykonywana w siedzibie ROPS (Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego) w Pile, przy komputerze i z dokumentacją oraz w terenie – teren województwa wielkopolskiego. Wymaga częstego osobistego i telefonicznego kontaktu wewnątrz instytucji i na zewnątrz.

5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ROPS w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie wyłonionych w trakcie naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów.

Kandydatów, którzy chcą skorzystać z opisanego uprawnienia, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność..

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (i czasie jego trwania)   w chwili składania oferty
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenia:

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji„,
– o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– o nie byciu pozbawionym władzy rodzicielskiej oraz nie podleganiu jej zawieszeniu ani ograniczeniu,
– o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – jeśli taki obowiązek wynika dla kandydata z tytułu egzekucyjnego,
oraz
–  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty z dopiskiem Nr ogłoszenia: 14/2018 należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w sekretariacie ROPS pod adresem:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11.

w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą zgody i klauzulą informacyjną dla kandydatek i kandydatów do pracy w ROPS” dostępną na stronie www.rops.poznan.pl.

W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej ROPS w Poznaniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiada wyłącznie na  oferty spełniające wymagania formalne.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób
niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

ZAMKNIJ OFERTĘ