Kontakt dla osób niesłyszącychKontakt dla osób nieslyszacych

KontrastKontrast

Mapa strony Mapa strony

Strona główna Strona główna

Czcionka

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

DZIAŁY

Dział Koordynacji Polityki Społecznej

Koordynuje zadania samorządu województwa w obrębie polityki społecznej, w szczególności:

 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • realizuje wojewódzkie programy na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promuje rozwiązania i dobre praktyki w zakresie wsparcia wielkopolskich rodzin.

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

 1. Gospodaruje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych algorytmem Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, w tym:
 • dofinansowuje koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • dofinansowuje roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
 1. Realizuje programy i projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. Opiniuje wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,
 3. Opracowuje dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, półrocznych i rocznych informacji nt. zrealizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział Organizacyjny

Realizuje sprawy organizacyjno-prawne, w tym przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych, projekty umów cywilno-prawnych w zakresie zadań Działu, projekty upoważnień i pełnomocnictw oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w tym zakresie. Realizuje całość procesu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności:

 • nabór i zatrudnianie pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy itd.,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • tworzenie warunków rozwoju zawodowego pracowników.

Monitoruje kulturę organizacyjną Ośrodka oraz udziela pomocy pracownikom w sytuacjach trudnych.

Dział Planowania i Analiz

Głównym zadaniem Działu jest planowanie budżetów dla bieżącej działalności ROPS, zadań zleconych przez Wojewodę oraz dla zadań realizowanych ze środków unijnych.

Dział analizuje każdy planowany wydatek pod kątem jego zgodności z planem finansowym i wyraża zgodę na dokonanie lub nie takiego wydatku.

Ważnym zadaniem Działu Planowania i Analiz jest finansowe rozliczanie projektów unijnych, wnioskowanie o płatności unijne oraz koordynowanie działań partnerów projektów unijnych.

W dziale sporządzane są zbiorcze dla całego ROPS sprawozdania z wykonania budżetu, w których zawarte są informacje na temat poziomu wykonania planów finansowych oraz działań zrealizowanych w każdym roku budżetowym.

Dział Księgowości

Zapewnia rzetelne, wiarygodne,  kompletne i terminowe informacje finansowo-księgowe generowane dla potrzeb wewnętrznego zarządzania w ROPS, dla pracowników oraz dla uprawnionych podmiotów zewnętrznych w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz zgodnego z prawem i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.

Do zadań Działu należą między innymi  naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kasy.

Dział Koordynacji Integracji Społecznej

Realizuje projekty Unii Europejskiej mające na celu diagnozowanie zagrożeń w zakresie integracji społecznej, budowanie partnerstw, upowszechnianie i zmianę postaw społecznych. Wypracowuje i wdraża rozwiązania systemowe na płaszczyźnie procedur i społecznej świadomości.

Dział Świadczeń Rodzinnych

Realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego dotyczącego krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) oraz Szwajcarii,  w tym między innymi:

 • weryfikuje sytuację danej rodziny w Polsce,
 • ustala, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji,
 • ustala pierwszeństwo kraju właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych, itd.

oraz:

 • ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • rozpatruje wnioski o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dział Administracyjny

 1. Prowadzi działania zapewniające ciągłość pracy ROPS w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
 2. Prowadzi procedury przetargowe.
 3. Dokonuje zakupów towarów i usług oraz monitoruje ich realizację.
 4. Prowadzi archiwum zakładowe.
 5. Nadzoruje nad ochronę danych osobowych w ROPS.
 6. Zajmuje się prowadzeniem sekretariatu.
 7. Koordynuje świadczenie usług transportowych dla pracowników ROPS.
 8. Nadzoruje działanie systemu informatycznego ROPS.
 9. Gospodaruje środkami majątku ruchomego ROPS.

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny

Realizuje procedury adopcyjne, które obejmują:

 • kwalifikację dziecka do przysposobienia,
 • kwalifikację kandydatów do przysposobienia,
 • dobór rodziny przysposabiającej dla dziecka.