Kodeks etyki

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
wdrożony Zarządzeniem nr 33 Dyrektora ROPS z 2019 roku

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Kodeks Etyki Pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wyznacza wartości i zasady postępowania, którymi kierują się w codziennej pracy pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) Kodeksie Etyki – rozumie się przez to Kodeks Etyki Pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
2) Pracowniku ROPS – rozumie się przez to pracowników i pracownice  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu bez względu na zajmowane stanowisko.
3) Kliencie – rozumie się przez to klienta zewnętrznego oraz klienta wewnętrznego, tj. pracownicę/pracownika ROPS.

 1. Celem Kodeksu Etyki jest wskazanie wartości i zachowań, których wszyscy klienci mają prawo oczekiwać od Pracowników ROPS.
 2. Wartości i zasady postępowania Pracowników ROPS zostały szczegółowo określone i przyjęte do stosowania w dokumencie Dom Wartości, który stanowi załącznik nr 1 do Kodeksu Etyki.
 3. Kodeks Etyki stanowi załącznik do Regulaminu Pracy ROPS.
 4. Pracownik ROPS zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki bez względu na pełnione stanowisko i pozycję zawodową.

Rozdział II. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW ROPS

§2

 1. Pracownik ROPS wykonując powierzone zadania kieruje się następującymi zasadami:

1) praworządności,
2) bezstronności i niezależności,
3) obiektywności,
4) równego traktowania,
5) profesjonalizmu,
6) odpowiedzialności,
7) jawności,
8) uprzejmości i życzliwości.

 1. Zasada praworządności. Pracownik ROPS realizuje powierzone zadania starannie, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na celu interes publiczny,  uwzględniając postulat  prawa równego dla wszystkich i respektującego podstawowe wolności oraz prawa człowieka i obywatela. Jako pracownik samorządowy pełniący służbę publiczną Pracownik ROPS dba o należyte, efektywne i gospodarne wykonanie zadań publicznych. Pracownik  ROPS reaguje na sytuacje zagrażające praworządności.
 2. Zasada bezstronności i niezależności. Pracownik ROPS w realizacji zadań kieruje się zawsze interesem publicznym, na jego działania nie mają wpływu korzyści własne lub innych osób/ organizacji, które są mu bliskie; nie ulega naciskom, które skutkowałyby działaniami stronniczymi lub naruszającymi interes publiczny; wnioskuje o wyłączenie z procesu podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia zasady bezstronności. Podczas wykonywania zadań Pracownik ROPS zachowuje neutralność polityczną.
 3. Zasada obiektywności. W toku podejmowania decyzji Pracownik ROPS kieruje się wyłącznie kryteriami merytorycznymi; uwzględnia wszystkie istotne aspekty  sprawy i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie; nie uwzględnia żadnych okoliczności nie należących do sprawy.
 4. Zasada równego traktowania. Przy prowadzeniu i rozpatrywaniu spraw Pracownik ROPS zapewnia stosowanie równego traktowania; pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób, a ewentualne różnice wynikać mogą wyłącznie z obiektywnych, istotnych właściwości danej sprawy. W szczególności Pracownik ROPS powstrzymuje się od wszelkiego nieusprawiedliwionego nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne; przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, stopień sprawności fizycznej i intelektualnej, status społeczny, wiek lub orientację  seksualną.
 5. Zasada profesjonalizmu. Pracownik ROPS wykonuje swoje zadania sumiennie i sprawnie przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod, technik i zasobów, kierując się profesjonalizmem i dbałością o rozwój kompetencji.
 6. Zasada odpowiedzialności. Pracownik ROPS realizując swoje zadania   działa  w interesie publicznym i odpowiada za swoje decyzje. Pracownik ROPS dba o wysoką jakość swojej pracy i działalności ROPS, na którą ma wpływ.  Pracownik ROPS, mając świadomość współtworzenia wizerunku ROPS i administracji publicznej, formułuje swoje poglądy na temat działalności ROPS, innych urzędów i organów państwa w sposób rozważny  i odpowiedzialny.
 7. Zasada jawności. Pracownik ROPS udostępnia osobom i innym podmiotom zainteresowanym żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów, zgodni z zasadami określonymi w ustawach i zgodnie z zasadami przyjętymi w ROPS (np. w przypadku mediów informacji udziela Dyrektor lub osoba przez niego wskazana); zapewnia klientowi dostęp do informacji o imieniu, nazwisku i stanowisku pracownika prowadzącego jego sprawę, a także o etapie postępowania w jego sprawie i podstawach prawnych rozstrzygnięć.
 8. Zasada uprzejmości i życzliwości. W kontaktach z klientami Pracownik ROPS  zachowuje się uprzejmie, okazuje im zrozumienie i życzliwość, pozostaje dostępny, postępuje zgodnie z zasadami kultury osobistej.

§3

 1. Pracownik ROPS jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Etyki.
 2. Wszyscy Pracownicy ROPS są zobowiązani do stosowania Kodeksu Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Upowszechnienie Kodeksu nastąpi w sposób zwyczajowo przyjęty w ROPS.
 3. Treść Kodeksu Etyki zostanie opublikowana na stronie internetowej ROPS.
 4. Naruszenia Kodeksu Etyki Pracownik ROPS ma prawo zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu  lub Dyrektorowi  ROPS. Dyrektor ROPS podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy. W tym celu Dyrektor może zasięgać konsultacji, a także powołać zespół doradczy spośród Pracowników ROPS. W przypadku powołania takiego zespołu należy zadbać o możliwość reprezentacji różnych grup pracowniczych ROPS.
 5. Pracownik ROPS ma prawo konsultować wątpliwości związane ze zgodnością postępowania z Kodeksem Etyki z kierownikiem Działu Organizacyjnego, który pozostaje do dyspozycji Pracowników ROPS.