O nas

Szanowni Państwo,

dziękujemy, że odwiedziliście stronę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Naszym głównym obszarem działania jest koordynacja zadań samorządu województwa w obrębie polityki społecznej. W zadania te wpisuje się:

 • Opracowanie, aktualizowanie i realizacja Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej oraz  regionalnych programów wyrównywania szans różnych grup społecznych.
 • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a także inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, w tym koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie.
 • Organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
 • Wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji społecznych, Kościoła Katolickiego i innych kościołów, związków wyznaniowych, fundacji, stowarzyszeń, pracodawców, osób fizycznych i prawnych w zakresie  pomocy społecznej, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zlecenie im zadań.
 • Tworzenie i realizacja projektów w zakresie polityki społecznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącymi w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
 • Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego.
 • Realizacja zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny.”

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym Domem Wartości, Kampaniami Społecznymi i Wyróżnieniami. Jeśli możemy w czymś pomóc – zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Struktura i Działy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

 1. W skład Ośrodka wschodzą następujące komórki organizacyjne:
  1) Dział Organizacyjno – Administracyjny;
  2) Dział Finansowo – Kadrowy;
  3) Dział Polityki Senioralnej;
  4) Dział Polityki Rodzinnej i Migracyjnej;
  5) Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością;
  6) Dział Włączenia Społecznego;
  7) Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej;
  8) Dział Innowacji Społecznych.
 2. W skład Ośrodka wchodzą ośrodki adopcyjne w Poznaniu, Pile oraz Lesznie.

Struktura Organizacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Plik PNG 373 KB

Grafika przedstawia schemat struktury organizacyjnej ROPS w postaci diagramu - Plik PNG 373 KB

Dom Wartości
Nagrody i wyróżnienia
Kampanie społeczne
Praca
Dyrekcja i Zespół Kierowniczy ROPS w Poznaniu