O nas

Szanowni Państwo,

dziękujemy, że odwiedziliście stronę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Naszym głównym obszarem działania jest koordynacja zadań samorządu województwa w obrębie polityki społecznej. W zadania te wpisuje się:

 • Opracowanie, aktualizowanie i realizacja Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej oraz  regionalnych programów wyrównywania szans różnych grup społecznych.
 • Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a także inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, w tym koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie.
 • Organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
 • Wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji społecznych, Kościoła Katolickiego i innych kościołów, związków wyznaniowych, fundacji, stowarzyszeń, pracodawców, osób fizycznych i prawnych w zakresie  pomocy społecznej, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zlecenie im zadań.
 • Tworzenie i realizacja projektów w zakresie polityki społecznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Gospodarowanie środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będącymi w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego i opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
 • Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego.
 • Realizacja zadań obronnych wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny.”

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym Domem Wartości, Kampaniami Społecznymi i Wyróżnieniami. Jeśli możemy w czymś pomóc – zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Struktura i Działy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

 1. Dział Organizacyjno–Administracyjny.
 2. Dział Finansowo–Kadrowy.
 3. Dział Polityki Senioralnej.
 4. Dział Polityki Rodzinnej.
 5. Dział Polityki Migracyjnej.
 6. Dział Polityki ds. Osób z Ograniczoną Sprawnością.
 7. Dział Włączenia Społecznego.
 8. Dział Rozwoju Kadr Pomocy i Integracji Społecznej.
 9. Dział Innowacji Społecznych.

W skład Ośrodka wchodzą także:

 1. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu.
 2. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile.
 3. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie.
 4. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie.
 5. Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu.

Struktura Organizacyjna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – plik PDF 56 KB

Dom Wartości
Nagrody i wyróżnienia
Kampanie społeczne
Praca
Dyrekcja i Zespół Kierowniczy ROPS w Poznaniu